ZMLUVNÁ POKUTA

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVNÁ POKUTA

Zmluvná pokuta je jedným z právnych nástrojov, ktoré poskytuje slovenský právny poriadok na zabezpečenie záväzku veriteľa. V podstate sa jedná o dohodu zmluvných strán o tom, že v prípade ak niektorá zo zmluvných strán poruší konkrétnu povinnosť vyplývajúcu jej zo zmluvy zaväzuje sa za takéto porušenie uhradiť druhej strane pokutu v dohodnutej výške. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká priamo zo zákona, ale až na základe dohody zmluvných strán o zmluvnej pokute.

PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O ZMLUVNEJ POKUTE

Zmluvnú pokutu je možné dojednať len písomne.

PODMIENKY PLATNOSTI DOHODY O ZMLUVNEJ POKUTE

- existencia záväzku, ktorý zmluvná pokuta zabezpečuje

- písomnosť dojednania zmluvnej pokuty

- zrozumiteľné stanovenie výšky zmluvnej pokuty, alebo jednoznačný spôsob jej určenia (výšku zmluvnej pokuty možno určiť nielen jednorazovo pevnou sumou, ale tiež v percentách či zlomkom ceny alebo aj ako sumu, ktorá sa môže určitým spôsobom opakovať – napr. určitým percentom za každý deň, mesiac alebo rok omeškania -, a pod. Spôsoby určenia ceny môžu byť rôzne a môžu sa aj kombinovať no stále platí, že výška, či spôsob určenia zmluvnej pokuty musia byť vyjadrené jednoznačne inak je takáto dohoda neplatná)

- dostatočne presne a určito identifikovaná povinnosť, ktorej splnenie zmluvná pokuta zabezpečuje (povinnosť, pre prípad porušenia ktorej bola zmluvná pokuta dojednaná, musí byť jednoznačne vyjadrená, inak je takáto dohoda neplatná. Nestačí napríklad uviesť že zmluvná pokuta sa uplatní pri hrubom porušení zmluvných povinností, ale je potrebné presne uviesť čo sa takýmto porušením rozumie).

VZŤAH MEDZI ZMLUVNOU POKUTOU A NÁHRADOU ŠKODY

Občiansky zákonník v súvislosti so zmluvnou pokutou a náhradou škody uvádza, že ak si strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda.

Veriteľ podľa Občianskeho zákonníka tiež nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ak z dojednania účastníkov o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné. Veriteľ je zároveň oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, len keď je to medzi účastníkmi dohodnuté.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Potrebujete uplatniť nárok na zmluvnú pokutu alebo si niekto zmluvnú pokutu pýta od Vás?

Využite online služby advokáta a uplatnite svoje nároky zo zmluvnej pokuty jednoducho alebo si nechajte poradiť, ako postupovať, ak si niekto uplatňuje nárok na zmluvnú pokutu voči Vám.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Potrebujete uplatniť nárok na zmluvnú pokutu alebo si niekto zmluvnú pokutu pýta od Vás?

Využite online služby advokáta a uplatnite svoje nároky zo zmluvnej pokuty jednoducho alebo si nechajte poradiť, ako postupovať, ak si niekto uplatňuje nárok na zmluvnú pokutu voči Vám.

AKÝ JE ROZDIEL V ZMLUVNEJ POKUTE PODĽA OBČIANSKEHO A PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA

Zodpovednostný princíp

Základným rozdielom medzi právnou úpravou zmluvnej pokuty podľa Obchodného a podľa Občianskeho zákonníka je tzv. zodpovednostný princíp.

Občiansky zákonník – v občianskoprávnych vzťahoch platí, že (ak z dohody nevyplýva niečo iné) dlžník nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu ak porušenie povinnosti nezavinil (pozri § 545 ods. 3 Občianskeho zákonníka).

Obchodný zákoník – v obchodnoprávnych vzťahoch sa naopak uplatňuje princíp zodpovednosti bez ohľadu na zavinenie (objektívna zodpovednosť). Táto skutočnosť vychádza z § 300 Obchodného zákonníka, ktorý hovorí, že okolnosti vylučujúce zodpovednosť nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Dohodou zmluvných strán však možno upraviť svoje vzťahy aj inak a teda objektívnu zodpovednosť môžu strany dohodou vylúčiť alebo zmierniť.

Neprimerane vysoká zmluvná pokuta

Zákon myslí aj na situáciu kedy by bola dohodnutá zmluvná pokuta neprimerane vysoká. Občiansky zákonník v tomto prípade hovorí o možnosti zníženia neprimerane vysokej zmluvnej pokuty súdom s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti. Ak veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa zmluvná pokuta vzťahuje, súd prihliadne aj na výšku škody, ktorá porušením povinnosti vznikla, a na to, o koľko zmluvná pokuta presahuje rozsah vzniknutej škody.

Obchodný zákonník tiež upravuje inštitút súdneho zníženia neprimerane vysokej zmluvnej pokuty a uvádza, že neprimerane vysokú zmluvnú pokutu môže súd znížiť s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody, ktorá vznikla do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa ustanovení o náhrade škody (§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka).

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVNEJ POKUTY

Základnú právnu úpravu inštitútu zmluvnej pokuty obsahuje Občiansky zákonník v § 544 – 545a. V Obchodnom zákonníku sa v § 300 - 302 upravujú len niektoré ustanovenia upravujúce zmluvnú pokutu, špecifické pre obchodnoprávne vzťahy.

 

 
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU