ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NA VNESENÝCH ALEBO ODLOŽENÝCH VECIACH

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 56 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

Článok rieši problematiku zodpovednosti za škodu na vnesených alebo odložených veciach. Dozviete sa kto nesie zodpovednosť v prípade škody na veciach vnesených do ubytovacieho zariadenia či dopravných prostriedkoch umiestnených v garáži. Rovnako tak zistíte, či je možné zbaviť sa zodpovednosti za škodu a ako. Postačuje na zbavenie sa zodpovednosti vyhlásenie typu "za odložené veci nezodpovedáme"? Ak už dôjde k vzniku škody v akej lehote a u koho je potrebné uplatniť si právo na náhradu škody?

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ NA VNESENÝCH ALEBO ODLOŽENÝCH VECIACH

Právny základ pre tieto prípady je treba hľadať v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 433 - § 437. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach sa vzťahuje predovšetkým na prevádzkovateľov rôznych ubytovacích zariadení, garáží a iných priestorov na uloženie vecí.

Podľa Občianskeho zákonníka za škodu na veciach, ktoré boli fyzickými osobami (alebo pre ne) vnesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie veci, zodpovedá prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby, ibaže by ku škode došlo aj inak. To isté platí aj vtedy ak za týmto účelom boli veci odovzdané prevádzkovateľovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovateľa.

V prípade ak je s prevádzkou niektorej činnosti spravidla spojené odkladanie vecí, zodpovedá ten, kto takúto činnosť vykonáva za škodu na uložených veciach, okrem prípadu, že by ku škode došlo aj inak. Osoba, ktorá si veci odkladá by tak však mala urobiť na mieste na to určenom alebo na mieste, kde sa obvykle veci odkladajú.

ZA ODLOŽENÉ VECI NEZODPOVEDÁME

Zodpovednosti za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach sa nemožno zbaviť jednostranným vyhlásením ani dohodou. Znamená to, že prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť svojej zodpovednosti tým, že vo svojich priestoroch umiestni napr. tabuľku s nápisom „ZA ODLOŽENÉ VECI NEZODPOVEDÁME“. Takéto oznámenie nemá žiadnu právnu silu a zákonná úprava zodpovednosti prevádzkovateľa tým nie je dotknutá. Rovnako je to v prípade ak by došlo k uzatvoreniu zmluvy, ktorá by obsahovala ustanovenie na štýl: „zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených a odložených veciach“. Ani takáto zmluvná dohoda by teda nemala žiadnu právnu silu a prevádzkovateľ by sa nezbavil svojej zodpovednosti vyplývajúcej mu priamo zo zákona.

DO AKEJ VÝŠKY ZODPOVEDÁ PREVÁDZKOVATEĽ ZARIADENIA

Prevádzkovateľ zariadenia zodpovedá za klenoty, peniaze a iné cennosti len do výšky 332 EUR. Táto hranica je stanovená v § 1c Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z,. Neplatí však v prípade ak bola škoda na týchto veciach spôsobená tými, ktorí v prevádzke pracujú, alebo ak boli veci prevzaté do úschovy. V takýchto prípadoch sa škoda uhradzuje bez obmedzenia.

ZA AUTOMOBILY V GARÁŽI ZODPOVEDÁ TIEŽ PREVÁDZKOVATEĽ

Rovnako ako prevádzkovateľ poskytujúci ubytovacie služby aj prevádzkovateľ garáže, či iného podniku podobného druhu zodpovedá za dopravné prostriedky a ich príslušenstvo umiestnené v priestoroch, ktoré prevádzkuje.

U KOHO A DO KEDY SI UPLATNIŤ NÁHRADU ŠKODY

V prípade ak došlo ku škode na vnesených alebo odložených veciach a chcete si uplatniť náhradu škody, netreba zbytočne dlho čakať. Právo na náhradu škody sa totiž musí uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel. V prípade ak v tejto lehote nárok na náhradu škody nebude uplatnený právo zanikne. Nárok je potrebné uplatniť si v lehote priamo u zodpovedného prevádzkovateľa.

U VECÍ ODLOŽENÝCH V DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH JE TO INAK

V prípade ak dôjde ku škode na veciach odložených v dopravných prostriedkoch hromadnej dopravy tieto ustanovenia sa neuplatňujú, ale je potrebné uplatniť ustanovenia Občianskeho zákonníka o náhrade škody spôsobenej prevádzkou dopravných prostriedkov (§ 427 - § 431).

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte advokáta vyriešiť nároky zo zodpovednosti za škodu na vnesených veciach

Využite online služby advokáta a vyriešte nároky zo zodpovednosti za škodu na vnesených alebo odložených veciach, ktorú voči Vám uplatnili Vaši zákazníci, alebo uplatnite tieto nároky voči prevádzkovateľom jednoducho udelením plnomocenstva.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Zmluva o ubytovaní