DAROVACIA ZMLUVA NA BYT
S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA

Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ DAROVACIU ZMLUVU 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA S VECNÝM BREMENOM - PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon medzi darcom a obdarovaným, ktorého účelom je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania. Ide o obojstranný právny vzťah, v ktorom obe strany musia prejaviť svoju vôľu smerujúcu k vzniku tohto zmluvného vzťahu.

Súčasťou darovacej zmluvy môže byť aj zmluva o zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve doživotného užívania nehnuteľnosti. Na základe uvedeného vecného bremena je oprávnená osoba oprávnená užívať darovanú nehnuteľnosť až do svojej smrti, a to aj v prípade, ak by sa zmenil jej vlastník.

Darovacia zmluva s právom doživotného užívania je často používaná ako nástroj usporiadania rodinných vzťahov, najmä keď rodičia v starobe “prepíšu“ ešte za života svoju nehnuteľnosť na svojich potomkov, avšak vyhradia si právo dožitia v tejto nehnuteľnosti.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA SÚ:

1. označenie zmluvných strán – t.j. kto je darca a kto obdarovaný z darovacej zmluvy, a kto je oprávnený a povinný zo zmluvy o zriadení vecného bremena. V prípade, že je obdarovaných viac, je vhodné vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. V prípade, že obdarovaní sú manželia, existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou. Tie si môžete pozrieť nižšie (Darovacia zmluva a manželia).

2. označenie daru – jednoznačné označenie darovanej nehnuteľnosti tak aby nebola zameniteľná s inými t.j. katastrálne územie, obec, okres, číslo listu vlastníctva na ktorom je nehnuteľnosť zapísaná, súpisné číslo bytového domu, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu, ulica, označenie pozemku na ktorom je bytový dom postavený, spoluvlastnícky podiel ktorý sa prevádza, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, spoluvlastnícky podiel k pozemku pod bytovým domom, prípadne priľahlého pozemku (ak sa prevádza).

3. vymedzenie právneho úkonu - právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma. V prípade vecného bremena musí byť zrozumiteľne vyjadrená skutočnosť, že vlastník nehnuteľnosti je povinný strpieť výkon práva oprávneného z vecného bremena.

4. bezodplatnosť – darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t. j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu.

Zriadenie vecného bremena môže byť aj odplatné, ale vo väčšine prípadov usporiadania majetkových rodinných pomerov bude vecné bremeno na právo doživotného užívania zriadené bezodplatne.

5. dobrovoľnosť – darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať.

 POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. podmienky vrátenia daru (t. j. určenie za akých podmienok je obdarovaný povinný vrátiť dar naspäť darcovi).

7. podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru,

8. povinnosť zaopatrenia – v zmluve je možné dohodnúť aj povinnosť obdarovaného – povinného zaopatriť darcu – oprávneného, a to napríklad poskytovaním osobnej starostlivosti, finančnou participáciou na zabezpečovaní životných potrieb oprávneného, osobnými služobnosťami.

9. náklady na užívanie, opravy a údržbu predmetu daru – zmluvné strany si môžu dohodnúť mieru účasti oprávneného na nákladoch na užívaní, údržbe a opravách predmetu daru.

!!! Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (napríklad aj k bytu) z darcu na obdarovaného a zriadenie vecného bremena – práva doživotného užívania nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

!!! Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Zmluvné strany sa však v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

DAROVACIA ZMLUVA S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Toto platí nie len pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci obidvoma manželmi. Predmet darovania sa v tomto prípade stáva predmetom podielového spoluvlastníctva. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný len jednému z manželov stáva sa tento výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (byt, dom či pozemok), a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy. Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Z vyššie uvedeného vyplýva, že s darovaním nehnuteľností je úzko spojené konanie o povolení vkladu (návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu si môžeš stiahnuť TU).

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY S PRÁVOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA

Darovanie je právne upravené predovšetkým v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. Vecné bremeno je upravené predovšetkým v § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor darovacej zmluvy na byt s vecným bremenom doživotného užívania bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma