DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Stiahnite si zadarmo vzor dohody o pracovnej činnosti aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 26.09.2021

ČO JE DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI?

Dohoda o pracovnej činnosti je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pre tento typ dohody je typické, že jej predmetom sú činnosti vymedzené druhom práce (vykonávané inými osobami ako študentmi).

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI PRACOVNEJ ZMLUVY:

1. Dohodnutá práca - práce, ktoré je zakázané vykonávať tehotným ženám, matkám do skončenia 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám v pracovnom pomere, je zakázané vykonávať aj pri uzavretí dohody o pracovnej činnosti.

2. dohodnutá odmena za vykonávanú prácu - ani v prípade dohody o vykonaní práce nie je možné dohodnúť odmenu nižšiu ako minimálnu mzdu. Pre rok 2021 tak nesmie byť dohodnutá odmena nižšia než 3,58 EUR za hodinu. Na takýchto zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch podľa stupňa náročnosti práce. Patrí im mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu, ale nie za sviatok a prácu nadčas.

3. dohodnutý rozsah pracovného času - pracovná činnosť nesmie presiahnuť rozsah 10 hodín týždenne. Zároveň pracovný čas nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín.

4. doba, na ktorú sa dohoda uzatvára - dohodu o pracovnej činnosti možno uzavrieť len na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov. Pokiaľ si chce zamestnávateľ pracovníka ponechať, musí s ním uzatvoriť novú dohodu.

OSTATNÉ VHODNÉ DOJEDNANIA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI:

5. spôsoby skončenia dohody - ak by v dohode nebol upravený spôsob skončenia dohody, je možné ju skončiť len dohodou alebo výpoveďou s výpovednou dobou 15 dní, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak by zmluvné strany chceli dohodnúť iný spôsob skončenia dohody o pracovnej činnosti, musia ho uviesť priamo v dohode.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o pracovnej činnosti advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať na mieru dohodu o pracovnej činnosti pre svojich pracovníkov alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

ŠKODA ZAMESTNÁVATEĽA A ŠKODA ZAMESTNANCA

Ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu z nedbanlivosti, náhrada škody nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonanie tejto práce okrem prípadov, ak má zamestnávateľ so zamestnancom uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti alebo ide o stratu zverených predmetov.

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri výkone práce podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s ním, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI ?

Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná. Dohodu o vykonaní práce je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia výkonu práce.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Právna úprava dohody o pracovnej činnosti je primárne upravená v § 228a a nasl. Zákonníka práce.


Vytvorte si Dohodu o pracovnej činnosti na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) alebo si za rovnakú cenu aktivujte mesačné predplatné a získajte možnosť vytvorenia až 5 vzorov mesačne.

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor dohody o pracovnej činnosti aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o pracovnej činnosti advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať na mieru dohodu o pracovnej činnosti pre svojich pracovníkov alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU