DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI?

Dohoda o pracovnej činnosti je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pre tento typ dohody je typické, že na rozdiel od dohody o vykonaní práce nie je predmetom jednorazová činnosť určená výsledkom práce, ale činnosti vymedzené druhom práce (vykonávané inými osobami ako študentmi). Možno ju uzavrieť na dobu určitú, ale aj neurčitú. Pracovná činnosť však nesmie presiahnuť rozsah 10 hodín týždenne.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI?

1. Dohodnutá práca

2. dohodnutá odmena za vykonávanú prácu

3. dohodnutý rozsah pracovného času

4. doba na ktorú sa dohoda uzatvára

Dohodu o vykonaní práce je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia výkonu práce.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI ?

Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Právna úprava dohody o pracovnej činnosti je primárne upravená v § 228a a nasl. (§ 223 a nasl.) Zákonníka práce.


STIAHNI SI VZOR DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU