DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Stiahnite si vzor dohody o pracovnej činnosti aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

 

Aktualizované 26.09.2021

ČO JE DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI?

Dohoda o pracovnej činnosti je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pre tento typ dohody je typické, že jej predmetom sú činnosti vymedzené druhom práce (vykonávané inými osobami ako študentmi).

Dohoda o pracovnej činnosti by sa mala uzatvárať len výnimočne a nemala by nahrádzať uzatváranie pracovnej zmluvy. Zákonník práce uprednostňuje uzatváranie trvalého pracovného pomeru (hoci aj na dobu určitú) pred inými typmi pracovných dohôd.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI?

DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI:

1. Dohodnutá práca

Dohodnutý druh práce je potrebné uviesť tak, aby nebolo pochýb o tom, čo má zamestnanec pre zamestnávateľa vykonávať. Prípadná bližšia špecifikácia práce môže byť obsahom dohody o pracovnej činnosti alebo môže byť obsiahnutá v jej prílohe.

Práce, ktoré je zakázané vykonávať tehotným ženám, matkám do skončenia 9. mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám v pracovnom pomere, je zakázané vykonávať aj pri uzavretí dohody o pracovnej činnosti.

2. Dohodnutá odmena za vykonávanú prácu

Odmena za prácu vykonávanú na základe dohody o pracovnej činnosti nemôže byť dohodnutá nižšia ako minimálna mzda. Pre rok 2022 tak nesmie byť dohodnutá odmena nižšia než 3,713 EUR za hodinu.

Na zamestnancov zamestnaných na základe dohody o pracovnej činnosti sa nevzťahujú ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch podľa stupňa náročnosti práce. Patrí im mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu, ale nie za sviatok a prácu nadčas.

3. Dohodnutý rozsah pracovného času

Pracovná činnosť nesmie presiahnuť rozsah 10 hodín týždenne. Zároveň pracovný čas nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín.

4. Doba, na ktorú sa dohoda uzatvára

Dohodu o pracovnej činnosti možno uzavrieť len na dobu určitú, a to najviac na 12 mesiacov. Pokiaľ si chce zamestnávateľ pracovníka ponechať, musí s ním uzatvoriť novú dohodu.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DOHODE O PRACOVNEJ ČINNOSTI MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

5. Spôsoby skončenia dohody

Ak by v dohode nebol upravený spôsob skončenia dohody, je možné ju skončiť len dohodou zamestnanca a zamestnávateľa alebo výpoveďou s výpovednou dobou 15 dní, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede.

Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer.

Ak by zmluvné strany chceli dohodnúť iný spôsob skončenia dohody o pracovnej činnosti, musia ho uviesť priamo v dohode.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o pracovnej činnosti advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať na mieru dohodu o pracovnej činnosti pre svojich pracovníkov alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

ŠKODA ZAMESTNÁVATEĽA A ŠKODA ZAMESTNANCA

Ak zamestnanec spôsobí zamestnávateľovi škodu z nedbanlivosti, náhrada škody nesmie presiahnuť tretinu skutočnej škody a nesmie byť vyššia ako tretina odmeny dohodnutej za vykonávanie tejto pracovnej činnosti okrem prípadov, ak má zamestnávateľ so zamestnancom uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti alebo ide o stratu zverených predmetov.

Zamestnávateľ zodpovedá zamestnancovi za škodu, ktorú utrpel pri vykonávaní činností podľa uzatvorenej dohody alebo v priamej súvislosti s nimi, rovnako ako zamestnancom v pracovnom pomere.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI ?

Dohoda o pracovnej činnosti musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

Dohodu o pracovnej činnosti je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň predchádzajúci dňu začatia vykonávania činnosti.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O PRACOVNEJ ČINNOSTI

Právna úprava dohody o pracovnej činnosti sa nachádza najmä v § 228a a nasl. Zákonníka práce.


Vytvorte si Dohodu o pracovnej činnosti na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) alebo si za rovnakú cenu aktivujte mesačné predplatné a získajte možnosť vytvorenia až 5 vzorov mesačne.

VYTVORIŤ DOHODU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor dohody o pracovnej činnosti aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o pracovnej činnosti advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať na mieru dohodu o pracovnej činnosti pre svojich pracovníkov alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU