DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

 

Jednoznačne najjednoduchším a najťažšie spochybniteľným spôsobom skončenia pracovného pomeru zamestnanca je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Viac o tejto dohode sa dozviete v tomto článku.


DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU VS. VÝPOVEĎ AKÝ JE ROZDIEL?

Základný rozdiel medzi dohodu o skončení pracovného pomeru a výpoveďou pracovného pomeru je v tom, že kým výpoveď je jednostranným právnym úkonom, na ktorého platnosť a účinnosť sa nevyžaduje súhlas druhej strany (adresáta výpovede), dohoda o skončení pracovného pomeru je v podstate zmluva, ktorá vyžaduje na svoju platnosť a účinnosť súhlas oboch strán, t.j. ako zamestnanca, tak zamestnávateľa. Jednoducho povedané, dohodou je možné pracovný pomer skončiť len v prípade, ak zamestnávateľ i zamestnanec súhlasia s ukončením pracovného pomeru (teda sa na tom dohodnú) a z toho dôvodu podpíšu obaja písomnú dohodu, podľa ktorej sa pracovný pomer skončí. Pri výpovedi sa nikto na názor druhej strany nepýta a pracovný pomer sa končí aj vtedy, ak s tým druhá strana nesúhlasí (za predpokladu, že bol naplnený niektorý zo zákonných dôvodov kedy možno podať výpoveď).

KEDY JE MOŽNÉ SKONČIŤ PRACOVNÝ POMER DOHODOU?

Skončenie pracovného pomeru dohodu je možné v zásade kedykoľvek. Keďže pri dohode sa vyžaduje súhlas zamestnanca i zamestnávateľa so skončením pracovného pomeru, zákon žiadnym spôsobom neobmedzuje to, kedy možno pracovný pomer dohodou ukončiť. Dohodou preto možno ukončiť pracovný pomer i počas ochrannej doby kedy je zo zákona vylúčená alebo výrazne obmedzená možnosť ukončiť pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa (napr. počas PN zamestnanca, počas tehotenstva zamestnankyne a pod.).

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA?

Základnou podmienkou platného skončenia pracovného pomeru dohodou je to, aby bola dohoda  o skončení pracovného pomeru uzatvorená v písomnej forme. Ústne preto dohodu o skončení pracovného pomeru platne uzatvoriť nemožno.

JE POTREBNÉ V DOHODE UVIESŤ DÔVOD, PRE KTORÝ SA KONČÍ PRACOVNÝ POMER?

V dohode nie je potrebné uviesť dôvod, pre ktorý sa dohoda uzatvára (t.j. dôvod skončenia pracovného pomeru), okrem dvoch prípadov, kedy zákon odôvodnenie dohody vyžaduje, a to:

1. v prípade, ak to zamestnanec požaduje (bez ohľadu na to o aký dôvod skončenia ide)

2. v prípade, ak je dôvodom skončenia pracovného pomeru niektorý z nasledovných dôvodov:

a) zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje
b) zamestnávateľ sa premiestňuje na iné miesto a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce,
c) zamestnanec sa stal nadbytočným vzhľadom na organizačné zmeny u zamestnávateľa (napr. dochádza k znižovaniu stavu zamestnancov a pod.),
d) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
e) zamestnanec nesmie vykonávať doterajšiu prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Vo vyššie uvedených prípadoch je tak na platnosť dohody o skončení pracovného pomeru potrebné, aby bol v dohode uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru (t.j. dôvod uzatvorenia dohody). Inak sa dôvod skončenia pracovného pomeru v dohode uvádzať nemusí.

AKÁ DLHÁ JE PRI DOHODE VÝPOVEDNÁ DOBA?

Pri dohode o skončení pracovného pomeru neplynie žiadna výpovedná doba. Pracovný pomer sa končí vždy k dátumu, ktorý je uvedený v dohode. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu sami dohodnúť, kedy sa pracovný pomer končí, pričom zákon v tomto smere nevyžaduje žiadnu minimálnu dobu od podpisu dohody. Ak sa na tom zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú, pracovný pomer sa môže dohodou skončiť pokojne aj ku dňu podpisu dohody.

MÁ ZAMESTNANEC PRI SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU PRÁVO NA ODSTUPNÉ?

To, či zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru vznikne aj právo na zaplatenie odstupného, závisí od dôvodu, pre ktorý bola dohoda uzatvorená (t.j. od dôvodu skončenia pracovného pomeru).

Zamestnanec má právo na odstupné len v prípade, ak dôvodom uzatvorenia dohody bolo to, že:

a) zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje,
b) zamestnávateľ sa premiestňuje na iné miesto a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce,
c) zamestnanec sa stal nadbytočným vzhľadom na organizačné zmeny u zamestnávateľa (napr. dochádza k znižovaniu stavu zamestnancov a pod.),
d) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
e) zamestnanec nesmie vykonávať doterajšiu prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Právo na odstupné nevznikne, ak zhoršený zdravotný stav zamestnanca vznikol na základe pracovného úrazu, pričom tento pracovný úraz zamestnanca bol spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

V prípade skončenia pracovného pomeru z iných dôvodov (napr. na žiadosť zamestnanca, či pre neuspokojivé výsledky zamestnanca) zamestnancovi právo na odstupné nevzniká.

NA AKÉ VYSOKÉ ODSTUPNÉ MÁ ZAMESTNANEC NÁROK?

Výška odstupného je rôzna v závislosti od dôvodu uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru a v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru, ktorý sa dohodou končí.

V prípade ak bola dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená z dôvodov uvedených vyššie pod písmenami a) až d) je výška odstupného nasledovná:

- ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky, odstupné je vo výške jedného mesačného priemerného zárobku (jedného priemerného mesačného platu)
- ak pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov, odstupné je vo výške dvoch mesačných priemerných zárobkov (dvoch priemerných mesačných platov)
- ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, odstupné je vo výške troch mesačných priemerných zárobkov (troch priemerných mesačných platov)
- ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov, odstupné je vo výške štyroch mesačných priemerných zárobkov (štyroch priemerných mesačných platov)
- ak pracovný pomer trval najmenej 20 rokov, odstupné je vo výške piatich mesačných priemerných zárobkov (piatich priemerných mesačných platov)