DOHODA O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU
Všetko čo potrebujete vedieť + vzor aktualizovaný pre rok 2021 na stiahnutie

Aktualizované 28.06.2021 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 6 minút.

Jednoznačne najjednoduchším a najťažšie spochybniteľným spôsobom skončenia pracovného pomeru zamestnanca je uzatvorenie dohody o skončení pracovného pomeru podľa § 60 Zákonníka práce. Viac o tejto dohode sa dozviete v tomto článku.


ROZDIELY MEDZI DOHODOU O SKONČENÍ PRACOVNÉHO POMERU A VÝPOVEĎOU

Základný rozdiel medzi dohodu o skončení pracovného pomeru a výpoveďou z pracovného pomeru je v počte účastníkov právneho úkonu. Výpoveď je jednostranným právnym úkonom, na ktorého platnosť a účinnosť sa nevyžaduje súhlas druhej strany (adresáta výpovede). Pri výpovedi sa pracovný pomer končí aj vtedy, ak s tým druhá strana nesúhlasí (za predpokladu, že bol naplnený niektorý zo zákonných dôvodov, kedy možno dať výpoveď). Dohoda o skončení pracovného pomeru vyžaduje na svoju platnosť a účinnosť súhlas oboch strán, t.j. ako zamestnanca, tak aj zamestnávateľa. Jednoducho povedané, dohodou je možné pracovný pomer skončiť len v prípade, ak zamestnávateľ i zamestnanec súhlasia s ukončením pracovného pomeru (teda sa na tom dohodnú) a z tohto dôvodu podpíšu obaja písomnú dohodu, podľa ktorej sa pracovný pomer skončí.

V praxi ľudia často používajú pojem výpoveď dohodou. Tento pojem nie je správny, a to po logickej ani po právnej stránke. Ide o dva odlišné inštitúty upravené Zákonníkom práce. Okrem toho, že dohoda je dvojstranný právny úkon a výpoveď je jednostranný právny úkon, líšia sa aj inými atribútmi, na ktoré poukazujeme nižšie. 

MOŽNOSTI SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

Skončenie pracovného pomeru dohodou je možné v zásade kedykoľvek. Keďže pri dohode sa vyžaduje súhlas zamestnanca i zamestnávateľa, skončenie pracovného pomeru je viazané len na splnenie tejto podmienky. Dohodou preto možno ukončiť pracovný pomer i počas ochrannej doby, kedy je zo zákona vylúčená alebo výrazne obmedzená možnosť ukončiť pracovný pomer výpoveďou zo strany zamestnávateľa (napr. počas PN zamestnanca, počas tehotenstva zamestnankyne a pod.).

 

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o skončení pracovného pomeru advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si pred skončením pracovného pomeru vypracovať alebo skontrolovať dohodu o skončení pracovného pomeru, aby bola platná a nič vás v budúcnosti neprekvapilo.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o skončení pracovného pomeru advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si pred skončením pracovného pomeru vypracovať alebo skontrolovať dohodu o skončení pracovného pomeru, aby bola platná a nič vás v budúcnosti neprekvapilo.

UVEDENIE DÔVODOV SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

V dohode nie je potrebné uviesť dôvod, pre ktorý sa dohoda uzatvára (t.j. dôvod skončenia pracovného pomeru), okrem dvoch prípadov, kedy zákon odôvodnenie dohody vyžaduje, a to:

1. v prípade, ak to zamestnanec požaduje (bez ohľadu na to, o aký dôvod skončenia ide)

2. v prípade, ak je dôvodom skončenia pracovného pomeru niektorý z nasledovných dôvodov:

a) zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje
b) zamestnávateľ sa premiestňuje na iné miesto a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce,
c) zamestnanec sa stal nadbytočným vzhľadom na organizačné zmeny u zamestnávateľa (napr. dochádza k znižovaniu stavu zamestnancov a pod.),
d) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
e) zamestnanec nesmie vykonávať doterajšiu prácu pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Vo vyššie uvedených prípadoch je tak na platnosť dohody o skončení pracovného pomeru potrebné, aby bol v dohode uvedený dôvod skončenia pracovného pomeru (t.j. dôvod uzatvorenia dohody).

Okrem vyššie vymenovaných dôvodov sa teda v dohode o skončení pracovného pomeru nemusí dôvod uvádzať. Naopak, pri výpovedi je nutné uvádzať výpovedné dôvody stanovené Zákonníkom práce.

MOMENT SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU

Pracovný pomer sa končí vždy k dátumu, ktorý je uvedený v dohode. Zamestnávateľ a zamestnanec sa môžu sami dohodnúť, kedy sa pracovný pomer končí, pričom zákon v tomto smere nevyžaduje žiadnu minimálnu dobu od podpisu dohody. Ak sa na tom zamestnanec so zamestnávateľom dohodnú, pracovný pomer sa môže dohodou skončiť aj ku dňu podpisu dohody.

Pri dohode o skončení pracovného pomeru neexistuje žiadna výpovedná doba

Pre vylúčenie pochybností je vhodné uviesť, či v konkrétny deň, ktorý je uvedený v dohode, zamestnanec ešte vykonáva prácu alebo už nie. V praxi často v tejto súvislosti nastávajú nedorozumenia. Predísť im môžeme napríklad uvedením “Pracovný pomer končí ku dňu 31.08.2021. Posledným dňom trvania pracovného pomeru zamestnanca je 31.08.2021”.

PRÁVO ZAMESTNANCA NA ODSTUPNÉ

To, či zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru dohodou vznikne aj právo na zaplatenie odstupného, závisí od dôvodu, pre ktorý bola dohoda uzatvorená (t.j. od dôvodu skončenia pracovného pomeru).

Zamestnanec má právo na odstupné len v prípade, ak dôvodom uzatvorenia dohody bolo to, že:

a) zamestnávateľ alebo jeho časť sa zrušuje,
b) zamestnávateľ sa premiestňuje na iné miesto a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta práce,
c) zamestnanec sa stal nadbytočným vzhľadom na organizačné zmeny u zamestnávateľa (napr. dochádza k znižovaniu stavu zamestnancov a pod.),
d) zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu,
e) zamestnanec nesmie vykonávať doterajšiu prácu pre pracovný úraz, pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Podobné dôvody ustanovuje Zákonník práce aj pre prípad skončenia pracovného pomeru výpoveďou. Rozdiel je však vo výške odstupného. Zákonník práce uprednostňuje skončenie pracovného pomeru dohodou, preto tento spôsob aj zvýhodňuje vyšším odstupným. Pri skončení pracovného pomeru výpoveďou dostane zamestnanec odstupné nižšie o sumu priemernej mzdy za jeden mesiac. Pokiaľ pracovný pomer trvá menej ako dva roky, zamestnanec pri skončení pracovného pomeru výpoveďou nedostane žiadne odstupné. Aj z tohto dôvodu je potrebné rozlišovať skončenie pracovného pomeru dohodou od výpovede.

Právo na odstupné nevznikne, ak zhoršený zdravotný stav zamestnanca vznikol na základe pracovného úrazu, pričom tento pracovný úraz zamestnanca bol spôsobený tým, že zamestnanec svojím zavinením porušil právne predpisy alebo ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hoci s nimi bol riadne a preukázateľne oboznámený a ich znalosť a dodržiavanie sa sústavne vyžadovali a kontrolovali, alebo pracovný úraz si spôsobil zamestnanec pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zamestnávateľ nemohol pracovnému úrazu zabrániť.

V prípade skončenia pracovného pomeru z iných dôvodov (napr. na žiadosť zamestnanca, či pre neuspokojivé výsledky zamestnanca) zamestnancovi právo na odstupné nevzniká.

VÝŠKA ODSTUPNÉHO

Výška odstupného je rôzna v závislosti od dôvodu uzatvorenia dohody o skončení pracovného pomeru a v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru, ktorý sa dohodou končí.

V prípade, ak bola dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená z dôvodov uvedených vyššie pod písmenami a) až d), je výška odstupného nasledovná:

- ak pracovný pomer trval menej ako 2 roky, odstupné je vo výške jedného priemerného mesačného zárobku (priemernej mzdy za jeden mesiac)
- ak pracovný pomer trval najmenej 2 roky a menej ako 5 rokov, odstupné je vo výške dvojnásobku priemerného mesačného zárobku,
- ak pracovný pomer trval najmenej 5 rokov a menej ako 10 rokov, odstupné je vo výške trojnásobku priemerného mesačného zárobku,
- ak pracovný pomer trval najmenej 10 rokov a menej ako 20 rokov, odstupné je vo výške štvornásobku priemerného mesačného zárobku,
- ak pracovný pomer trval najmenej 20 rokov, odstupné je vo výške päťnásobku priemerného mesačného zárobku.

V prípade ak bola dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená z dôvodu uvedeného vyššie pod písmenom e), je výška odstupného najmenej desať  priemerných mesačných zárobkov (priemernej mzdy za 10 mesiacov).

NEPLATNOSŤ SKONČENIA PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU

V prípade, že sa pri skončení pracovného pomeru dohodou nedodržali ustanovenia Zákonníka práce, môže sa zamestnanec alebo zamestnávateľ domáhať určenia neplatnosti skončenia pracovného pomeru súdnou cestou. Musí to však stihnúť v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA?

Základnou podmienkou platného skončenia pracovného pomeru dohodou je to, aby bola dohoda o skončení pracovného pomeru uzatvorená v písomnej forme. Ústna dohoda o skončení pracovného pomeru by bola neplatná.

Jedno vyhotovenie dohody vždy obdrží zamestnanec a jedno zamestnávateľ.

PRÁVNA ÚPRAVA

Skončenie pracovného pomeru dohodou je upravené v Zákonníku práce (§ 60), odstupné pre prípad skončenia pracovného pomeru dohodou je upravené v § 76 odsek 2 a nasl. Zákonníka práce. Odchodné je upravené v § 76a a nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru v § 77 a nasl. Zákonníka práce.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Stiahnite si vzor dohody o skončení pracovného pomeru (aktualizovaný pre rok 2021)


Vzor bez odstupného:

download-icon-white Stiahnuť vzor

Vzor s odstupným:

download-icon-white Stiahnuť vzor

Odporúča už viac než 1000 ľudí