DOHODA O VYPORIADANÍ BSM
návod ako uzavrieť dohodu + vzor

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok pre vás pripravila:

JUDr. Zuzana Mažáryová

Od roku 2010 pôsobila na pozícii podnikového právnika, advokátskeho koncipienta a advokáta. Počas právnej praxe získala rozsiahle skúsenosti v poskytovaní právnych služieb, právnom poradenstve a v zastupovaní klientov.
www.niederlandova.sk

ČO JE BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

Okamihom uzavretia manželstva vzniká medzi manželmi bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Zjednodušene povedané bezpodielové spoluvlastníctvo manželov znamená, že manželia majú spoločne všetko čo je možné vlastniť a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva. Do bezpodielového spoluvlastníctva však nepatria:
- veci získané dedičstvom alebo darom,
- veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe jedného z manželov,
- veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia výkonu povolania len jedného z manželov,
- vecí vydané v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov sa často skrátenie označuje ako BSM. Túto skratku budeme používať aj v nasledujúcom texte. Takisto pre jednoduchosť výkladu budeme používať pojem manželia aj keď častokrát sa BSM bude vyporiadavať v čase kedy už spoluvlastníci nie sú manželmi (napr. po rozvode).

KEDY ZANIKÁ BEZPODIELOVÉ SPOLUVLASTNÍCTVO MANŽELOV

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká buď súčasne so zánikom manželstva (rozvodom, smrťou manžela, vyhlásením manžela za mŕtveho, vyhlásením manželstva za neplatné) alebo počas trvania manželstva (rozhodnutím súdu, ak by ďalšie trvanie BSM bolo v rozpore s dobrými mravmi; rozhodnutím súdu ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikateľskú činnosť a podal návrh na zrušenie BSM; rozhodnutím súdu o prepadnutí majetku manžela; vyhlásením konkurzu). Možno však konštatovať, že najčastejším dôvodom zániku BSM je práve rozvod manželov, prípadne smrť manžela.

VYPORIADANIE BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Po zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je potrebné ho vyporiadať. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno vyporiadať tromi spôsobmi:
1. dohodou, ktorú bližšie rozoberieme v nasledujúcom texte,
2. rozhodnutím súdu na návrh jedného z manželov do troch rokov od zániku BSM,
3. zo zákona podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

VÝHODY DOHODY O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Keď dôjde k zániku BSM, najmä po rozvode, vzťahy medzi manželmi bývajú častokrát napäté. Obyčajne nie sú otvorení dohode a vzájomnej pokojnej komunikácii. Aj napriek tomu odporúčame, aby sa manželia o uzavretie dohody o vyporiadaní BSM vždy pokúsili.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou predstavuje najjednoduchší, najrýchlejší a najhospodárnejší spôsob vyporiadania. Pre ilustráciu uvádzame, že prípadné súdne konanie o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže trvať aj niekoľko rokov. Okrem súdneho poplatku sa v ňom hradia aj trovy konania, ktoré môžu narásť do veľkých výšok, o to viac ak vám pomáha právny zástupca.

V neposlednom rade, vyporiadanie dohodou vnímame aj za spôsob, ktorý najmenej negatívne ovplyvňuje už aj tak psychicky náročnú situáciu manželov. Súdne konanie prináša so sebou veľa stresujúcich okamihov, keďže manželia sa ocitajú na súde keď sa nevedia alebo nechcú dohodnúť.

Dohoda tiež reflektuje na skutočnú voľu rozvedených manželov ako sa chcú vysporiadať. Súd by pri vyporiadaní vychádzal najmä zo zákonných zásad, ktoré nie vždy odzrkadľujú skutočné záujmy spoluvlastníkov, ich hospodárske potreby a osobné vzťahy k jednotlivým veciam.

KEDY UZAVRIEŤ DOHODU O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Manželia by mali vyporiadať svoje bezpodielové spoluvlastníctvo čo najskôr od jeho zániku. Odporúčame to najmä z dôvodu, že časom sa oslabuje vzájomná komunikácia medzi manželmi a veci, ktoré spadajú do ich bezpodielového spoluvlastníctva sa opotrebúvajú.

Občiansky zákonník stanovuje maximálnu lehotu, v rámci ktorej je potrebné dohodu uzavrieť. Táto lehota je tri roky od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ak sa manželia v tejto lehote nedohodnú a ak BSM nebolo ani vyporiadané rozhodnutím súdu, má sa za to, že manželia sa vysporiadali nasledovne:
- hnuteľné veci podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva,
- ostatné hnuteľné veci, nehnuteľné veci a primerane ostatné spoločné majetkové práva sú v podielovom spoluvlastníctve pričom podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

AKO UZAVRIEŤ DOHODU O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV

Dohodu o vyporiadaní BSM odporúčame uzavrieť vždy v písomnej forme. Zákon však výslovne predpisuje písomnú formu len ak je predmetom vyporiadania nehnuteľnosť.

Ak by sa dohoda uzavrela napríklad ústne, manželia sú povinní vydať si na požiadanie písomné potvrdenie o tom, ako sa vyporiadali.

Dohoda musí spĺňať všetky požiadavky pre právny úkon. Musí byť urobená slobodne a vážne, musí byť zrozumiteľná a určitá. Obaja manželia musia byť spôsobilí na právne úkony. Dohoda tiež nemôže byť protizákonná alebo sa priečiť dobrým mravom.

Ak je predmetom dohody vyporiadanie nehnuteľnosti, podpisy spoluvlastníkov musia byť osvedčené. Následne je potrebné, aby spoluvlastníci podali návrh na kataster nehnuteľností tak, aby bol stav na liste vlastníctva zmenený podľa toho, ako sa dohodli.

Uzavretie dohody však logicky neprichádza do úvahy v prípade ak manželstvo zaniklo smrťou či vyhlásením manžela za mŕtveho.

ČO MUSÍ DOHODA O VYPORIADANÍ BEZPODIELOVÉHO SPOLUVLASTNÍCTVA MANŽELOV OBSAHOVAŤ

Dohoda o vyporiadaní BSM musí obsahovať najmä:
- označenie účastníkov dohody, t.j. manželov,
- identifikácia manželstva a spôsob zániku BSM,
- označenie vecí, ktoré tvoria bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (odporúčame presné označenie s popisom, aby nedošlo k zámene veci),
- určenie spôsobu vysporiadania vecí (je potrebné presne uviesť ako si účastníci rozdelia veci, pričom manželia majú väčšinou záujem o pridelenie vecí do výlučného vlastníctva),
- výška, splatnosť a spôsob úhrady primeranej finančnej náhrady, ak účastníci majú záujem na finančnom vysporiadaní za rozdelenie vecí,
- ďalšie dojednania, ak boli dohodnuté (napr. vyhlásenie, že nemajú ďalšie nevyporiadané veci; vyhlásenie, že dohoda sa uzatvára v prospech tretej osoby, napr. v prospech detí a i.),
- dátum, miesto uzavretia dohody a podpisy oboch účastníkov dohody.

VYPORIADANIE VECÍ

V súčasnosti existujú dva právne názory či manželia musia zahrnúť do dohody o vyporiadaní BSM úplne všetky veci, ktoré tvoria masu BSM.

Podľa prvého názoru, predmetom dohody o vyporiadaní BSM má byť všetok majetok, inak by bola dohoda neplatná. Takáto situácia by mohla vzniknúť napríklad vtedy, ak by následne podal niektorý z manželov návrh na súd. Súd totiž rozhoduje o celom majetku patriacom do BSM, nie o časti, ktorá by nebola zahnutá do dohody o vyporiadaní.

Druhý názor vychádza z predpokladu, že ak manželia do dohody nezahrnú všetky veci a tie následne budú vyporiadavať inak (súdom, zo zákona), ide o platnú dohodu. V tomto smere sa v plnom rozsahu rešpektuje vôľa účastníkov dohody.

VYPORIADANIE INÉHO MAJETKU

Manželia môžu do dohody o vyporiadaní BSM zahrnúť aj majetkové práva a vzťahy (pôjde najmä spoločné pohľadávky a dlhy, časté sú napr. úvery). Tento majetok síce netvorí masu BSM, ale týka sa spoločného ekonomického fungovania manželov.

ĎALŠÍ MAJETOK

Ak sa po vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov rozhodnutím súdu alebo dohodou objavia ďalšie veci, ktoré patria do BSM, platí pre ne pravidlo uvedené v časti tohto článku, ktorá hovorí o tom kedy uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM. Toto pravidlo, tzv. domnienku upravuje § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka.

AKO SA DOHODNÚŤ

Manželia sa v dohode o vyporiadaní BSM môžu dohodnúť podľa svojej vôle a záujmov. Môžu však vychádzať zo zásad, ktoré sú smerodajné pre súd v prípade súdneho vyporiadania BSM. Tieto zásady sú upravené v § 150 Občianskeho zákonníka.
Uvedené zásady vychádzajú z týchto predpokladov:
- podiely oboch manželov sú rovnaké,
- každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok,
- každý z manželov je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok,
- prihliada sa na potreby maloletých detí,
- prihliada sa na to ako sa každý z manželov staral o rodinu,
- prihliada sa na to ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí,
- prihliada sa na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

OBNOVA BSM

Ak za trvania manželstva bezpodielové spoluvlastníctvo zaniklo dohodou, môže sa obnoviť len rozhodnutím súdu vydaným na návrh jedného z manželov. O obnove BSM sa však manželia nemôžu dohodnúť. Po obnovení sa nepokračuje v predchádzajúcom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ale vzniká nové, a to odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o obnove BSM.

Hľadáte vzor dohody o vyporiadaní BSM?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

Návrh na rozvod manželstva