NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA
návod ako podať návrh na rozvod + vzor návrhu

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok pre vás pripravila:

JUDr. Zuzana MažáryováJUDr. Zuzana Mažáryová

Od roku 2010 pôsobila na pozícii podnikového právnika, advokátskeho koncipienta a advokáta. Počas právnej praxe získala rozsiahle skúsenosti v poskytovaní právnych služieb, právnom poradenstve a v zastupovaní klientov.

KEDY SA NÁVRH NA ROZVOD PODÁVA?

Návrh na rozvod manželstva smeruje k tomu, aby bolo manželstvo zrušené. Preto podanie takého návrhu by si mal navrhovateľ dôkladne premyslieť. Nemal by ho podávať pri krátkodobých hádkach či nezhodách alebo pri bežných problémoch a situáciách, ktoré sa v manželstve vyskytujú. Návrh na rozvod by mali manžel alebo manželka podať len ak:
- sú vzťahy medzi manželmi vážne narušené a trvalo rozvrátené,
- manželstvo nemôže plniť svoj účel a
- od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

Zákon o rodine stanovuje povinnosti, ktoré majú manželia plniť. Predovšetkým sa majú vzájomne rešpektovať a byť si rovní v právach a povinnostiach. Sú tiež povinní žiť spolu, byť si verní, pomáhať si, starať sa spoločne o deti a vytvárať zdravé rodinné prostredie. Obidvaja manželia sú tiež povinní starať sa o uspokojovanie potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov. Spravidla keď sa tieto povinnosti alebo niektoré z nich prestávajú plniť nastáva v manželstve kríza, ktorá môže vyústiť k podaniu návrhu na rozvod.

FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ROZVOD

Návrh na rozvod manželstva navrhovateľ podáva v písomnej forme. Návrh môže podať súdu v listinnej podobe osobne do podateľne súdu alebo poštou, prípadne môže využiť pohodlný spôsob elektronického podania.

Návrh na rozvod manželstva, pokiaľ sa podáva v listinnej podobe, je potrebné doložiť dvakrát. Jedno vyhotovenie si ponecháva súd a jedno vyhotovenie sa zasiela druhému manželovi. V prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, je potrebné návrh podať v troch vyhotoveniach. V rovnakom počte vyhotovení sa podávajú aj prílohy k návrhu.

Navrhovateľ je povinný za podaný návrh na rozvod manželstva zaplatiť súdu súdny poplatok vo výške 66 EUR

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ROZVOD

Návrh na rozvod manželstva musí obsahovať niekoľko náležitostí.

Príslušný súd

V prvom rade je dôležité označiť súd, na ktorý sa návrh o rozvod podáva. Príslušným súdom bude ten okresný súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko. Uvedené platí za predpokladu, že v obvode tohto súdu má stále bydlisko aspoň jeden z nich. Ak manželia zmenili svoje bydlisko, miestne príslušný bude všeobecný súd manžela, ktorý návrh nepodal. Ak príslušnosť súdu nemožno určiť podľa predchádzajúcich kritérií, príslušným súdom bude všeobecný súd navrhovateľa. Podmienky pre určenie všeobecného súdu stanovuje Civilný sporový poriadok.

Účastníci konania

V návrhu na rozvod manželstva je potrebné tiež označiť účastníkov konania, ktorými sú obaja manželia. Označujú sa menom, priezviskom, adresou trvalého alebo iného pobytu, dátumom narodenia, prípadne iným identifikačným údajom. V návrhu možno používať pojmy manžel / manželka a ak z manželstva pochádzajú maloleté deti tak aj otec / matka.

Identifikácia manželstva

Na to, aby súd vedel, aké manželstvo má rozviesť, navrhovateľ v návrhu na rozvod špecifikuje, kedy bolo manželstvo uzavreté. Zároveň manželstvo identifikuje údajmi zo zápisu v knihe manželstiev, ktorú vedie príslušný matričný úrad. Navrhovateľ uvedie matričný úrad, na ktorom je manželstvo evidované a zároveň zväzok, ročník, stranu a poradové číslo knihy manželstiev.

Popis rozhodujúcich skutočností

Ďalej manžel alebo manželka, ktorý podáva návrh na rozvod uvedie dôvody prečo žiada zrušiť manželstvo. V tomto bode návrhu na rozvod navrhovateľ popíše všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré v manželstve nastali a smerovali k trvalému rozvratu. Odporúčame poukázať aj na citlivé témy, ktoré sú z pohľadu súdu kľúčové. Medzi ne môžeme zaradiť problémy v manželstve týkajúce sa nevery, alkoholizmu, domáceho násilia, odcudzenia v oblasti intimity a pod. Ak sa však v manželstve nevyskytli takéto zásadné udalosti, je potrebné popísať, prečo došlo k trvalému rozvratu medzi manželmi. Môže to byť sústavná pracovná zaneprázdnenosť jedného z manželov, neprejavovanie záujmu o druhého manžela, trávenie voľných chvíľ mimo rodiny, intenzívne hádky a neporozumenie si a pod. Tieto skutočnosti by však mali byť tak závažného charakteru, že obnova manželského fungovania už nie je možná.

Ako by mal znieť rozsudok

V záverečnej časti návrhu na rozvod manželstva navrhovateľ musí uviesť tzv. petit, v ktorom sa zhrnie čo manžel zamýšľa dosiahnuť podaním takého návrhu. Mal by znieť tak, ako navrhovateľ žiada, aby súd rozhodol.

Príklad:
Súd manželstvo účastníkov, manžela X.X. a manželky X.X. rod. X., uzavreté dňa XX.XX.XXXX v X., zapísané v knihe manželstiev Matričného úradu v X., vo zväzku X, ročník XXXX, na strane X, pod poradovým číslom X, rozvádza.

Podpis

Na koniec návrhu na rozvod manželstva sa navrhovateľ podpíše a uvedie miesto a dátum spísania návrhu.

Prílohy

K návrhu na rozvod manželstva navrhovateľ doloží kópiu sobášneho listu. Zároveň navrhovateľ môže doložiť listiny či iné dôkazy na podporu svojich tvrdení.

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVA S MALOLETÝMI DEŤMI

V prípade, ak majú manželia maloleté deti, návrh na rozvod manželstva má svoje špecifiká. S konaním o rozvod manželstva je totiž priamo zo zákona spojené konanie o úpravu pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode. Preto súd musí mať prehľad o tom či z manželstva pochádzajú maloleté deti a o skutočnostiach dôležitých na to, aby sa vedel vysporiadať so všetkými otázkami týkajúcimi sa fungovania rozvedených manželov voči deťom.

Identifikácia maloletých detí

Tak ako v návrhu na rozvod identifikujeme manželov, je potrebné uviesť aj údaje týkajúce sa maloletých detí.

Popis rozhodujúcich skutočností

Navrhovateľ má pri podávaní návrhu na rozvod manželstva obvykle presnú predstavu ako by chcel upraviť pomery s maloletými deťmi. Musí však uviesť z akého dôvodu by pomery mali byť upravené tak ako navrhuje. Súd vždy bude prihliadať na záujem maloletého dieťaťa a zváži všetky s tým súvisiace okolnosti. Prihliadne napríklad na vzťah dieťaťa s rodičmi, záujem rodiča o dieťa, vývinové potreby dieťaťa, stabilitu budúceho výchovného prostredia a pod.

Ako by mal znieť rozsudok

Na záver navrhovateľ v návrhu na rozvod manželstva, z ktorého pochádza maloleté dieťa alebo deti uvedie:
- ktorému z rodičov maloleté dieťa má súd zveriť do osobnej starostlivosti alebo rozhodne o striedavej osobnej starostlivosti,
- kto bude maloleté dieťa zastupovať a spravovať jeho majetok a
- výšku výživného toho rodiča, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti.

Príklad
Maloleté deti X. a Y., sa na čas po rozvode zverujú do osobnej starostlivosti matky. Právo zastupovať a spravovať majetok maloletých detí X. a Y. majú obaja rodičia. Otec je povinný platiť na výživu maloletému X. sumou xxx EUR mesačne a maloletému Y. sumou xxx EUR mesačne, k rukám matky, vždy do x. dňa každého mesiaca vopred, s účinnosťou od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva. Účastníci nemajú nárok na náhradu trov konania.

Rozvádzajúci sa manželia môžu trvať aj na detailnej úprave styku dieťaťa a rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti. Môžu navrhnúť napríklad rozdelenie víkendov a všetkých prázdnin počas roka.

Prílohy

Ak z manželstva pochádza maloleté dieťa, tak navrhovateľ k návrhu na rozvod manželstva doloží aj kópiu jeho rodného listu. Pre účely rozhodovania o úprave pomerov voči maloletému dieťaťu je vhodné doložiť doklady, ktoré preukazujú schopnosti a možnosti manžela starať sa o dieťa a jeho majetkové pomery.

Dohoda

O výške výživného a o úprave výkonu rodičovských práv a povinností sa môžu manželia dohodnúť. Takou dohodou medzi manželmi za zabezpečí pokojnejší a rýchlejší priebeh celého konania. Dohodu manželov schvaľuje súd. Rodičia sa tiež môžu dohodnúť o úprave styku s maloletým dieťaťom, pričom takáto dohoda sa stane súčasťou rozhodnutia o rozvode.

ČO NASLEDUJE PO PODANÍ NÁVRHU NA ROZVOD MANŽELSTVA?

O samotnom rozvode sa nemožno dohodnúť. Vždy o ňom rozhoduje súd. Po podaní návrhu na rozvod manželstva súd vytýči pojednávanie. Súd je povinný pokúsiť sa o zmierenie manželov a ak uvidí možnosť nápravy vzťahu medzi nimi, spravidla nariadi manželskú poradňu. Procesný postup súdu a celé súdne konanie je upravené Civilným sporovým poriadkom a Civilným mimosporovým poriadkom.

NÁSLEDKY ROZHODNUTIA O NÁVRHU NA ROZVOD MANŽELSTVA

Ak súd o návrhu na rozvod manželstva rozhodne tak, ako navrhovateľ žiadal, dochádza k zrušeniu manželstva. Keď rozsudok súdu nadobudne právoplatnosť, nastávajú právne následky rozvodu.

V prvom rade zväzok manželov prestáva existovať. Znamená to, že tam kde sa manželia doposiaľ mohli opierať o svoje manželstvo a právne normy, od rozvodu túto možnosť nemajú. Napríklad bývalí manželia po sebe v zmysle zákona nededia, nehospodária spolu a nerozhodujú spolu o veciach týkajúcich sa manželstva, vzájomne sa nezastupujú. Ak mali spoločný nájom, musia sa o ďalšom nájme dohodnúť, inak rozhodne súd o jeho zrušení.

Bývalý manžel môže do troch mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu oznámiť, že prijíma späť svoje predošlé priezvisko alebo upúšťa od používania spoločného priezviska.

V neposlednom rade upozorňujeme, že zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Bývalí manželia by si mali svoje spoluvlastníctvo do troch rokov od jeho zániku vysporiadať v súlade s Občianskym zákonníkom.

Hľadáte vzor návrhu na rozvod?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí