NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT

Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ NÁJOMNÚ ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minúty a 24 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru nájomnej zmluvy na byt nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži nájomná zmluva na byt a kedy ju použiť,

- aké sú jej náležitosti, 

- či je treba uzatvoriť ju písomne, alebo možno aj ústnym dohovorom,

- v ktorom zákone je obsiahnutá právna úprava nájomnej zmluvy na byt.

ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT?

Nájomná zmluva na byt je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom bytu. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi konkrétny byt za účelom jeho dočasného užívania a nájomca sa zaväzuje mu za to uhradiť nájomné v dohodnutej výške.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY NA BYT?

Nájomná zmluva na byt by mala obsahovať tieto náležitosti:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je prenajímateľ a kto nájomca

2. Označenie predmetu nájmu - byt treba dostatočne identifikovať tak aby ho nebolo možné zameniť s iným - uveďte preto katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), číslo bytu, číslo poschodia, číslo vchodu, súpisné číslo bytového domu a parcelné číslo pozemku, na ktorom je bytový dom postavený;

3. Rozsah užívania (počet izieb, ostatných miestností, obytná plocha,.........)

4. Výška nájomného

5. Výška úhrad za služby spojené s užívaním bytu, alebo spôsob ich výpočtu

6. Opis príslušenstva a stavu bytu 

7. Stav meračov energií (plyn, voda, elektrika, ...)

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA NÁJOMNEJ ZMLUVY NA BYT?

Zákon v prípade nájomnej zmluvy nevyžaduje písomnú formu zmluvy a pre platné uzatvorenie nájomnej zmluvy teda postačuje dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom v akejkoľvek forme. V prípade, že sa nájomná zmluva neuzavrela písomne je však potrebné vyhotoviť o jej obsahu zápisnicu. Z dôvodu právnej istoty však odporúčame nájomnú zmluvu vždy uzatvárať v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA NÁJOMNEJ ZMLUVY NA BYT

Základná právna úprava nájomnej zmluvy na byt je obsiahnutá v Občianskom zákonníku v §663 - §719. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si nájomnú zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor nájomnej zmluvy na byt bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma