NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT

Stiahnite si zadarmo vzor nájomnej zmluvy na byt aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované  27.12.2021

ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA NA BYT?

Nájomná zmluva na byt je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom bytu. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi konkrétny byt za účelom jeho dočasného užívania a nájomca sa zaväzuje mu za to uhradiť nájomné v dohodnutej výške.

V ČOM SA LÍŠI BEŽNÝ NÁJOM BYTU OD KRÁTKODOBÉHO NÁJMU BYTU?

Bežný nájom bytu, ktorý vznikol na základe nájomnej zmluvy na byt uzatvorenej v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka má zo zákona povahu tzv. „chráneného“ nájmu, v rámci ktorého je nájomca bytu ako „slabšia“ zmluvná strana vo viacerých smeroch osobitne chránený (zvýhodnený). Medzi najvýznamnejšie zákonné ustanovenia chrániace nájomcu patria napr. ustanovenia o tzv. bytových náhradách (§ 712 a nasl. Občianskeho zákonníka), v zmysle ktorých má nájomca pri výpovedi nájomnej zmluvy po splnení zákonných podmienok právo na poskytnutie bytovej náhrady.

Naopak, nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu uzavretá v zmysle zákona č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu je osobitným (špeciálnym) druhom nájomnej zmluvy na byt, pri ktorej je ochrana nájomcu ako tzv. „slabšej“ strany oproti bežnej nájomnej zmluve na byt podstatne zúžená. Z tohto dôvodu je pre prenajímateľa rozhodne výhodnejšie uzavrieť s nájomcom zmluvu o krátkodobom nájme bytu.

Viac o krátkodobom nájme bytu si prečítajte v našom článku.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁJOMNEJ ZMLUVY NA BYT?

Nájomná zmluva na byt by mala obsahovať tieto náležitosti:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie, kto je prenajímateľ a kto nájomca (identifikácia musí obsahovať minimálne meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, obchodné meno, miesto trvalého pobytu, dátum narodenia, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať).

2. Označenie predmetu nájmu - byt treba dostatočne identifikovať tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným - preto je potrebné uviesť katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), číslo bytu, číslo poschodia, číslo vchodu, súpisné číslo bytového domu a parcelné číslo pozemku, na ktorom je bytový dom postavený, počet obytných miestností, príslušenstvo bytu, obytná plocha.

3. Rozsah užívania - na základe zmluvy o nájme bytu sa môže prenajímať len jedna izba v byte alebo sa môže prenajímať každá izba inému nájomcovi).

4. Výška nájomného a výška úhrad za služby spojené s užívaním bytu, alebo spôsob ich výpočtu - nie je potrebné uviesť konkrétnu výšku nájomného a úhrad spojených s užívaním bytu, avšak spôsob ich výpočtu musí byť uvedený jasne a zrozumiteľne tak, aby bolo možné určiť ich konkrétnu výšku.

5. Opis príslušenstva a stavu bytu – prenajímateľ by mal uviesť, či byt, jeho príslušenstvo a vybavenie majú v čase uzavretia nájomnej zmluvy vady, ktoré sú prenajímateľovi známe.

6. Stav meračov energií (plyn, voda, elektrika, ...) - – nie je nevyhnutné, aby bol stav meračov uvedený v nájomnej zmluve, pokiaľ sa pri odovzdaní bytu nájomcovi bude podpisovať preberací protokol, v ktorom budú tieto údaje uvedené.
POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať nájomnú zmluvu na byt advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať nájomnú zmluvu na byt alebo si zmluvu dajte pred podpisom a sťahovaním skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať nájomnú zmluvu na byt advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať nájomnú zmluvu na byt alebo si zmluvu dajte pred podpisom a sťahovaním skontrolovať.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA NÁJOMNEJ ZMLUVY NA BYT?

Zákon v prípade nájomnej zmluvy nevyžaduje písomnú formu zmluvy a pre platné uzatvorenie nájomnej zmluvy vyžaduje dohoda medzi prenajímateľom a nájomcom v akejkoľvek forme. V prípade, že sa nájomná zmluva neuzavrela písomne, je však potrebné vyhotoviť o jej obsahu zápisnicu. Z dôvodu právnej istoty odporúčame nájomnú zmluvu vždy uzatvárať v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA NÁJOMNEJ ZMLUVY NA BYT

Základná právna úprava nájomnej zmluvy na byt je obsiahnutá v Občianskom zákonníku v §685 - §719. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si zadarmo vzor nájomnej zmluvy na byt aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma