NÁVRH NA VKLAD
VLASTNÍCKEHO PRÁVA - BYT

Stiahnite si vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol aktualizovaný 25.06.2022

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU?

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu je dokument potrebný pre zápis zmeny vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností v prípade, ak ide o zmenu, ktorá je dôsledkom prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy (napr. kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy). Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že vlastnícke právo k bytu neprejde na nadobúdateľa (kupujúceho, obdarovaného a pod.) podpisom zmluvy, ale až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO MUSÍ OBSAHOVAŤ NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k bytu musí obsahovať:

1. Označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu musí byť vždy adresovaný okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý je miestne príslušný na katastrálne konanie v danej veci, tzn. konať bude ten katastrálny odbor, v ktorom okrese sa byt nachádza (napr. byt sa nachádza v Handlovej, príslušný na konanie je Okresný úrad Prievidza, katastrálny odbor).

2. Označenie navrhovateľa

Navrhovateľom, resp. navrhovateľmi, sú účastníci právneho úkonu (strany zmluvy – kúpnej, darovacej, zámennej a pod.), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pri navrhovateľovi - fyzickej osobe treba uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť.

Pri navrhovateľovi - právnickej osobe je potrebné uviesť názov, sídlo a identifikačné číslo (IČO).

Postačí, ak návrh na vklad ako navrhovateľ podá aj len niektorý z účastníkov zmluvy, t.j. návrh na vklad nemusia nevyhnutne podávať všetci účastníci zmluvy, ale stačí, ak návrh na vklad podá napr. len jeden z účastníkov zmluvy (napr. v prípade kúpnej zmluvy postačí, ak návrh na vklad podá len predávajúci, bez kupujúceho).

3. Identifikáciu nehnuteľnosti

V prípade bytu nadobudnutého zmluvou od predchádzajúceho vlastníka je v identifikácii potrebné uviesť:
a) katastrálne územie (odporúčame uviesť tiež obec a okres), v ktorom sa byt nachádza,
b) súpisné číslo bytového domu,
d) číslo vchodu, číslo bytu, poschodie,
e) označenie parcelného čísla pozemku, na ktorom je postavený bytový dom,
f) spoluvlastnícky podiel, ktorý sa prevádza,
g) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.

V prípade, že sa spolu s bytom prevádza vlastníctvo tiež k časti pozemku pod bytovým domom, je potrebné uviesť v návrhu na vklad vlastníckeho práva tiež:
a) identifikáciu parcely – tj. parcela registra C/E, parcelné číslo, výmera, druh pozemku,
b) veľkosť prevádzaného spoluvlastníckeho podielu k parcele.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Predstavte si, že máte hotový návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu, kým sa venujete svojím záľubám

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu vám vypracujem alebo skontrolujem a podám ho na kataster. Získate tak istotu, že návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti a kataster ho povolí. Zároveň ušetríte na poplatku za vklad do katastra až 72%.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Predstavte si, že máte hotový návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu, kým sa venujete svojím záľubám

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu vám vypracujem alebo skontrolujem a podám ho na kataster. Získate tak istotu, že návrh obsahuje všetky potrebné náležitosti a kataster ho povolí. Zároveň ušetríte na poplatku za vklad do katastra až 72%

4. Označenie právneho úkonu, ktorým má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať

Tu sa uvedie, že bola uzavretá napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva a pod. a tiež dátum, kedy k uzavretiu zmluvy došlo.

5. Potrebné prílohy

Prílohami k návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu budú hlavne:
- spôsobilá zmluva (kúpna, darovacia, zámenná,..), na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch (2) vyhotoveniach (ak sa návrh podáva elektronicky, stačí jedno vyhotovenie),
- vyhlásenie správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o tom, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu,
- dohoda o splnomocnení, ak návrh na vklad podpisuje alebo elektronicky podáva osoba odlišná od účastníkov zmluvy (typicky realitný maklér, advokát). Plnomocenstvo sa nevyžaduje na to, aby iná osoba „len odniesla“ návrh na vklad do podateľne katastra. Ak je splnomocniteľom osoba, ktorej podpis sa osvedčuje na zmluve (predávajúci, darca), jej podpis musí byť osvedčený aj na plnomocenstve.
- oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad – tlačivo, ktoré znamená, že návrh na vklad je v systéme katastra a zo strany pracovníkov katastra nie je potrebné vyhľadávať informácie v zmluve, ale už ich len overiť. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je dobrovoľné – nie je teda nevyhnutné ho katastru doručovať, avšak je vhodné tak spraviť, keďže si tým viete znížiť správny poplatok za vklad o 15 eur. Návrh na vklad musí byť podaný do 90 dní odo dňa odoslania oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad, inak naň kataster neprihliadne.

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka, a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 Katastrálneho zákona.

6. Žiadosť o urýchlené konanie o vklade v prípade, ak navrhovatelia žiadajú o urýchlenie vkladového konania

POZOR! Urýchlenie vkladového konania je spoplatnené vyšším správnym poplatkom za vklad (základný poplatok za návrh na vklad je štandardne v sume 66,- EUR, pričom poplatok za urýchlené konanie je štandardne v sume 266,- EUR). Poplatky sa znižujú na polovicu pri elektronickom podaní návrhu na vklad.

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis.

Alternatívne možno tiež dokumenty, ktoré boli vyhotovené a podpísané v listinnej forme, zaručene konvertovať do elektronickej formy.

SPRÁVNE POPLATKY SPOJENÉ S NÁVRHOM NA VKLAD

Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra je spoplatnené. Za obyčajné podanie návrhu na vklad (zápis by mal byť vykonaný do 30 dní) zaplatíte 66 eur. V prípade, ak by ste chceli, aby bol vklad do katastra zapísaný v urýchlenom konaní do 15 dní od podania návrhu, zaplatíte 266 eur. Pri elektronickom podaní sú správne poplatky polovičné, teda 33 eur pri štandardnom návrhu na vklad a 133 eur pri zrýchlenom vklade. Ak je k návrhu na vklad priložené aj tlačivo - oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, poplatky sa znižujú o ďalších 15 eur. Štandardný návrh na vklad Vás tak môže stáť len 18 eur a zrýchlený vklad len 118 eur.

POZOR! Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy, ktoré boli vyhotovené a podpísané pôvodne v listinnej podobe, zaručene konvertované. Zaručenú konverziu dokumentov môžu vykonávať len notári, advokáti a vybrané pobočky pošty.

V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na našu spolupracujúcu advokátku, ktorá Vám pripraví kvalitnú originálnu zmluvu o prevode vlastníctva k bytu presne na mieru Vašim potrebám, a to vrátane návrhu na vklad a elektronického podania na kataster.

POVINNOSTI NOVÉHO VLASTNÍKA PO NADOBUDNUTÍ BYTU

Po podaní návrhu na vklad alebo po právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu na nového vlastníka bytu čaká ešte zopár povinností, ktoré musí splniť:

1. Prevziať byt – pri prevzatí bytu odporúčame spísať preberací a odovzdávací protokol, v ktorom zmluvné strany uvedú stav bytu v čase odovzdania a stavy jednotlivých meračov energií. Vzor preberacieho protokolu na byt nájdete TU.

2. Oznámiť správcovi bytového domu zmenu vlastníka bytu – treba si zistiť u konkrétneho správcu, čo potrebuje na zaevidovanie zmeny vlastníka. Od momentu prevzatia bytu bude správca účtovať služby spojené s užívaním bytu a príspevky do fondu opráv už novému vlastníkovi.

3. Prehlásiť nového užívateľa na energetických podnikoch a u iných poskytovateľov služieb – podľa toho, čo všetko je už súčasťou platby za služby spojené s užívaním bytu, ktoré sa uhrádzajú správcovi (typicky napríklad voda, odvoz smetí), je potrebné oznámiť zmenu vlastníka bytu aj dodávateľovi elektriny, plynu, internetu, televízie, RTVS (koncesionárske poplatky) a pod.

4. Podať daňové priznanie pre daň z nehnuteľnosti – daňové priznanie je potrebné podať do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom ste nadobudli byt. Ak bolo rozhodnutie o povolení vkladu vydané medzi 02.01.2022 a 01.01.2023 (vrátane), máte povinnosť podať daňové priznanie do 31.01.2023. Daňové priznanie sa podáva na obci, v ktorej sa byt nachádza.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je upravené najmä v § 22 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma