NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY
DO KATASTRA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 45 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra a kedy ho použiť,

- aké sú jeho náležitosti, 

- aké prílohy je potrebné predložiť spolu s návrhom,

- aká je výška správneho poplatku pri podaní návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra.

>> Postup ako zapísať rozostavanú stavbu do katastra nehnuteľností nájdete tu <<

NA ČO SLÚŽI NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ?

Na základe návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností zapíše príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) rozostavanú stavbu do evidencie katastra nehnuteľností.

Evidencii katastra nehnuteľností môžu okrem už dokončených (skolaudovaných) stavieb podliehať aj stavby, ktoré síce už vznikli, avšak ešte neboli dokončené. Hovoríme o tzv. rozostavaných stavbách.

Zápis rozostavanej stavby do katastra má veľký praktický význam, nakoľko až po zápise takejto stavby do katastra nehnuteľností je možné takúto stavbu napr. predať, darovať či zaťažiť záložným právom alebo vecným bremenom.

Pokiaľ teda určitá už existujúca rozostavaná stavba nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, nie je možné s takouto stavbou z právneho hľadiska disponovať, a teda nie je ani možné prevádzať k takejto stavbe vlastnícke právo na iné osoby alebo zriaďovať na takejto stavbe ťarchy.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ?

Zákon neurčuje žiadne osobitné náležitosti žiadosti o zápis rozostavanej stavby. Stále však platí, že na to, aby sa kataster mohol návrhom zaoberať a uskutočniť na jeho základe zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, musí byť z návrhu minimálne zrejmé to, kto ho podáva a akej rozostavanej stavby sa návrh týka. Bez týchto základných informácií by totiž kataster nevedel zápis vykonať a návrhu by preto nemohol vyhovieť.

V návrhu musí byť tiež uvedené rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, ktorá návrh podáva (vlastníka zapisovanej stavby). Tieto údaje sa totiž zapisujú do katastra a preto musia byť z návrhu zrejmé.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vybaviť zápis rozostavanej stavby do katastra advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vybaviť zápis rozostavanej stavby do katastra advokátom alebo sa poraďte, aké podmienky musíte splniť, aby ste mali istotu, že Vám kataster rozostavanú stavbu zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vybaviť zápis rozostavanej stavby do katastra advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vybaviť zápis rozostavanej stavby do katastra advokátom alebo sa poraďte, aké podmienky musíte splniť, aby ste mali istotu, že Vám kataster rozostavanú stavbu zapíše.

AKÉ PRÍLOHY JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K NÁVRHU NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY?

Zákon výslovne uvádza, aké povinné prílohy je potrebné doručiť s návrhom, ak má dôjsť k zápisu rozostavanej stavby do evidencie katastra nehnuteľností. K návrhu je v zmysle zákona potrebné v prvom rade doložiť právoplatné stavebné povolenie k zapisovanej rozostavanej stavbe.

Ďalšou povinnou prílohou je tiež geometrický plán, ktorým bola zameraná rozostavaná stavba a pozemok pod touto stavbou. Tento geometrický plán musí byť úradne osvedčený zo strany príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru (teda úradu, na ktorý sa podáva predmetný návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností).

Poslednou nevyhnutnou prílohou je znalecký posudok o stupni rozostavanosti stavby, ktorej zápis do katastra sa navrhuje. V znaleckom posudku znalec skonštatuje najmä to, v akom štádiu výstavby sa stavba nachádza a či vzhľadom na uvedené je možné túto stavbu už zapísať do katastra nehnuteľností.

AKÝ SPRÁVNY POPLATOK SA PLATÍ ZA PODANIE NÁVRHU NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY?

Za návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností sa neplatí žiadny správny poplatok. Kataster má na zápis zákonnú lehotu 60 dní, v praxi však k zápisom na základe podaných návrhov dochádza skôr.

CHCEŠ O ZÁPISE ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA VEDIEŤ VIAC? PREČÍTAJ SI ČLÁNOK, KTORÝ SA TEJTO TÉME VENUJE PODROBNEJŠIE.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU