NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY
DO KATASTRA

Stiahnite si vzor návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 22.01.2022

NA ČO SLÚŽI NÁVRH NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ?

Evidencii katastra nehnuteľností môžu okrem už dokončených (skolaudovaných) stavieb podliehať aj stavby, ktoré síce už vznikli, avšak ešte neboli dokončené. Hovoríme o tzv. rozostavaných stavbách.

Zápis rozostavanej stavby do katastra má veľký praktický význam, nakoľko až po zápise takejto stavby do katastra nehnuteľností je možné s takouto stavbou disponovať, napr. ju predať, darovať či zaťažiť záložným právom alebo vecným bremenom.

Na základe návrhu na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností zapíše príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) rozostavanú stavbu do evidencie katastra nehnuteľností.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ?

Zákon neurčuje žiadne osobitné náležitosti žiadosti o zápis rozostavanej stavby. Platí však, že na to, aby sa kataster mohol návrhom zaoberať a uskutočniť na jeho základe zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností, musí byť z návrhu minimálne zrejmé to, kto ho podáva a akej rozostavanej stavby sa návrh týka. Bez týchto základných informácií by totiž kataster nevedel zápis vykonať a návrhu by preto nemohol vyhovieť.

V návrhu musí byť uvedené meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť fyzickej osoby alebo názov, adresa sídla a identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby, ktorá návrh podáva (vlastníka zapisovanej stavby). Tieto údaje sa totiž zapisujú do katastra a preto musia byť z návrhu zrejmé.

Rozostavanú stavbu treba opísať jej druhom (napr. rodinný dom) a parcelou, na ktorej je postavená v zmysle geometrického plánu.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Zápis rozostavanej stavby do katastra zverte do rúk skúsenej advokátke

Návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra pripravím a podám elektronicky za vás. Vy sa zatiaľ môžete venovať dôležitejším veciam (napríklad výberu dvierok na vašej novej kuchynskej linke).

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Zápis rozostavanej stavby do katastra zverte do rúk skúsenej advokátke

Návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra pripravím a podám elektronicky za vás. Vy sa zatiaľ môžete venovať dôležitejším veciam (napríklad výberu dvierok na vašej novej kuchynskej linke).

AKÉ PRÍLOHY JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ K NÁVRHU NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY?

K návrhu je v zmysle zákona potrebné doložiť:

1. právoplatné stavebné povolenie, ktorým bolo povolené uskutočnenie zapisovanej rozostavanej stavby,

2. geometrický plán, ktorým bola zameraná rozostavaná stavba a pozemok pod touto stavbou. Tento geometrický plán musí byť úradne osvedčený zo strany príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru (teda úradu, na ktorý sa podáva predmetný návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností).

3. znalecký posudok o stupni rozostavanosti stavby, ktorej zápis do katastra sa navrhuje. V znaleckom posudku znalec skonštatuje najmä to, v akom štádiu výstavby sa stavba nachádza a či vzhľadom na uvedené je možné túto stavbu už zapísať do katastra nehnuteľností.

AKÝ SPRÁVNY POPLATOK SA PLATÍ ZA PODANIE NÁVRHU NA ZÁPIS ROZOSTAVANEJ STAVBY?

Za návrh na zápis rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností sa neplatí žiadny správny poplatok. Kataster má na zápis zákonnú lehotu 60 dní. V prípade podania návrhu na zápis elektronicky zákon stanovuje lehotu na zápis 30 dní.

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁPISU ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Základnú právnu úpravu zápisu rozostavanej stavby do katastra nehnuteľností nájdete v ust. § 46 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

CHCETE VEDIEŤ VIAC O ZÁPISE ROZOSTAVANEJ STAVBY DO KATASTRA? PREČÍTAJTE SI ČLÁNOK, KTORÝ SA TEJTO TÉME VENUJE PODROBNEJŠIE.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU