NÁVRH NA VKLAD
ZÁLOŽNÉHO PRÁVA - BYT

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 2 minúty a 21 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru návrhu na vklad záložného práva k bytu nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo je to návrh na vklad záložného práva a kedy vzniká záložné právo,

- aké sú náležitosti a prílohy návrhu na vklad záložného práva k bytu, 

- ako a kde podať návrh na vklad,

- v akom zákone hľadať právnu úpravu konania o povolení vkladu.

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K BYTU?

V skratke - návrh na vklad záložného práva k bytu je tlačivo, ktoré budete potrebovať na zápis záložného práva k bytu do katastra nehnuteľností.

Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že záložné právo k zakladanej nehnuteľnosti vznikne až zavkladovaním záložného práva do katastra nehnuteľností.

Samotný podpis záložnej zmluvy tak v prípade nehnuteľnosti nestačí, ale na vznik záložného práva sa vyžaduje aj jeho zápis od katastra nehnuteľností.

Nižšie si v skratke povieme čo by mal takýto návrh obsahovať a kde ho podať.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K BYTU?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu záložného práva k bytu by mal obsahovať:

1. označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru ktorému je návrh na vklad adresovaný tzn. v pôsobnosti, ktorého sa nachádza predmetný byt.
2. označenie navrhovateľa - navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci zmluvy o zriadení záložného práva, na základe ktorej má vzniknúť záložné právo,
3. identifikáciu nehnuteľnosti – t.j. označenie nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o povolení vkladu týka. Nehnuteľnosť je potrebné identifikovať v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je evidovaná. V návrhu je v zásade dobré uviesť rovnakú identifikáciu zakladanej nehnuteľnosti ako je uvedená v záložnej zmluve.
4. určenie práva k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať – t.j. v tomto prípade záložné právo
5. potrebné prílohy, t.j. hlavne zmluvu o zriadení záložného práva, a to v dvoch (2) vyhotoveniach.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU 

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad záložného práva k bytu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad záložného práva k bytu alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad záložného práva k bytu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad záložného práva k bytu alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad záložného práva sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. V prípade bytu to tak bude spravidla okresný úrad mesta, v ktorom sa byt nachádza.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je právne upravené v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR NÁVRHU NA VKLAD ZÁLOŽNÉHO PRÁVA K BYTU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma