Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Plnomocenstvo (alebo aj splnomocnenie, či plná moc) je listina, ktorá preukazuje, že medzi splnomocniteľom (osobou, ktorá splnomocnenie dáva, zastúpený) a splnomocnencom (osobou, ktorá je na základe splnomocnenia oprávnená konať, zástupca) bola uzatvorená dohoda o zastúpení. Je to vlastne vyjadrenie súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho v rámci uvedenej záležitosti konať v jeho mene. 

MÔŽE BYŤ SPLNOMOCNENCOM AJ PRÁVNICKÁ OSOBA?

Pri právnych úkonoch sa možno dať zastúpiť tak fyzickou ako aj právnickou osobou. Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo.

ČO BY MALO PLNOMOCENSTVO OBSAHOVAŤ?

- Identifikačné údaje oboch strán - splnomocniteľa, splnomocnenca

- predmet splnomocnenia

- rozsah splnomocnenia

- súhlas splnomocnenca s udelením plnej moci

MOŽNO UDELIŤ PLNOMOCENSTVO AJ VIACERÝM SPLNOMOCNENCOM SPOLOČNE?

Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOUÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA PLNOMOCENSTVA?

Občiansky zákonník hovorí, že ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu.

PLNOMOCENSTVO UDELENÉ ADVOKÁTOVI

Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Plnomocenstvo udelené advokátovi nemožno obmedziť. Advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje. Advokát je oprávnený dať sa zastupovať iným advokátom ako ďalším zástupcom prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva.

ČO V PRÍPADE PREKROČENIA OPRÁVNENIA VYPLÝVAJÚCEHO Z PLNOMOCENSTVA?

Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce z plnomocenstva, je splnomocniteľ viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Ak však splnomocniteľ neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal, svoj nesúhlas bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o prekročení oprávnenia dozvedel, platí, že prekročenie schválil.  Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, okrem prípadu že by ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schválil. Ak splnomocniteľ neschváli prekročenie plnomocenstva alebo konanie bez plnomocenstva, môže osoba, s ktorou sa konalo, od splnomocnenca požadovať buď splnenie záväzku, alebo náhradu škody spôsobenej jeho konaním, toto však neplatí ak osoba, s ktorou sa konalo, o nedostatku plnomocenstva vedela.

KEDY PLNOMOCENSTVO ZANIKÁ?

Plnomocenstvo zanikne

- vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

- ak ho splnomocniteľ odvolal,

- ak ho vypovedal splnomocnenec,

- ak splnomocnenec zomrie.

PRÁVNA ÚPRAVA PLNOMOCENSTVA

Zastúpenie na základe plnomocenstva je právne upravené v § 31 – 33b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. 
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR PLNOMOCENSTVA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma