SPLNOMOCNENIE
Všetko čo potrebujete vedieť + vzor na stiahnutie

Splnomocnenie (alebo aj plnomocenstvo, či plná moc) je listina, ktorá preukazuje, že medzi splnomocniteľom (osobou, ktorá splnomocnenie dáva, zastúpený) a splnomocnencom (osobou, ktorá je na základe splnomocnenia oprávnená konať, zástupca) bola uzatvorená dohoda o zastúpení. Predstavuje vyjadrenie súhlasu splnomocniteľa, že splnomocnenec môže za neho v rámci uvedenej záležitosti konať v jeho mene.

MÔŽE BYŤ SPLNOMOCNENCOM AJ PRÁVNICKÁ OSOBA?

Pri právnych úkonoch sa možno dať zastúpiť tak fyzickou ako aj právnickou osobou. Ak bolo splnomocnenie udelené právnickej osobe, právo konať za splnomocniteľa vznikne štatutárnemu orgánu právnickej osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí za daným účelom plnomocenstvo.

ČO BY MALO SPLNOMOCNENIE OBSAHOVAŤ?

1. Identifikačné údaje oboch strán - splnomocniteľa a splnomocnenca v rozsahu základných osobných údajov, ako meno, priezvisko, dátum narodenia prípadne IČO, adresa bydliska resp. sídla;

2.  Predmet splnomocnenia - (na aký úkon  resp. úkony splnomocniteľ splnomocňuje splnomocnenca)

3.  Rozsah splnomocnenia

4. Súhlas splnomocnenca s udelením plnej moci

MOŽNO SPLNOMOCNIŤ AJ VIACERÝCH SPLNOMOCNENCOV SPOLOČNE?

Splnomocniť možno aj niekoľkých splnomocnencom spoločne. Ak v splnomocnení udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne.

V danom prípade je však potrebné brať ohľad na niektoré špecifiká súdneho, trestného, správneho či iného konania, na účely ktorého bolo splnomocnenie viacerým splnomocnencom udelené. V danom prípade totiž platí, že úkon jedného splnomocnenca, napríklad pri nahliadnutí do spisu, postačí na to, aby boli zachované zákonné práva zastúpeného. Pritom ostatní splnomocnenci sa predmetného úkonu (napríklad nahliadnutia do spisu) nemusia zúčastniť.

Taktiež pre splnomocnencov platí, že sú povinní spoločne postupovať a zastupovať záujmy splnomocneného tak, aby smerovali v jeho prospech jednotne. Uvedené sa uplatňuje najmä v prípade právneho zastúpenia.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať splnomocnenie advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať splnomocnenie, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA SPLNOMOCNENIA?

Občiansky zákonník upravuje, že ak je potrebné, aby sa právny úkon urobil v písomnej forme, musí sa  aj plnomocenstvo udeliť písomne. Písomne sa musí plnomocenstvo udeliť aj vtedy, ak sa netýka len určitého právneho úkonu. Je však dôvodné, na preukázanie existencie splnomocnenia, aby toto bolo realizované v zásade v písomnej forme.

PLNOMOCENSTVO UDELENÉ ADVOKÁTOVI

Ako zástupcu si účastník môže vždy zvoliť advokáta. Splnomocnenie udelené advokátovi nemožno obmedziť. Advokát je povinný účelne využívať všetky zákonom prípustné prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje. Advokát je oprávnený dať sa zastupovať iným advokátom ako ďalším zástupcom prípadne advokátskym koncipientom, ktorého zamestnáva. Uvedené sa spravidla v splnomocnení priamo uvádza.

V niektorých osobitných druhoch konaní je zastúpenie advokátom zákonnou podmienkou. V civilnom súdnom konaní spravidla môže byť zástupcom strany sporu ktorákoľvek fyzická osoba. Súd má však právo nepripustiť takéto zastúpenie, ak zhodnotí, že zvolený zástupca, ktorý nie je advokátom, nie je spôsobilý na riadne zastupovanie alebo ak vystupuje ako zástupca vo viacerých konaniach.

Povinné zastúpenie advokátom sa vyžaduje najmä v :

a) v sporoch vyvolaných alebo súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou,
b) v sporoch z ochrany hospodárskej súťaže,
c) v sporoch z nekalého súťažného konania,
d) v sporoch z ohrozenia alebo porušenia práva na obchodné tajomstvo a
e) v sporoch súvisiacich s ochranou práva duševného vlastníctva,
f) dovolacom konaní,
g) v správnom súdnom konaní, pokiaľ ide o žalobcu, ktorý sám alebo jeho zamestnanec či člen nemá právnické vzdelanie druhého stupňa.

ČO V PRÍPADE PREKROČENIA OPRÁVNENIA VYPLÝVAJÚCEHO Z PLNOMOCENSTVA?

Ak splnomocnenec prekročil svoje oprávnenie vyplývajúce zo splnomocnenia, je splnomocniteľ takým úkonom viazaný, len pokiaľ toto prekročenie schválil. Všeobecne platí, že splnomocniteľ prekročenie schválil, pokiaľ svoj nesúhlas s postupom splnomocnenca bez zbytočného odkladu neoznámi osobe, s ktorou splnomocnenec konal.

Ak splnomocnenec pri konaní prekročil svoje oprávnenie konať za splnomocniteľa alebo ak niekto koná za iného bez plnomocenstva, je z tohto konania zaviazaný sám, okrem prípadu že by ten, za koho sa konalo, právny úkon dodatočne bez zbytočného odkladu schválil. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ by za Vás niekto konal bez toho, aby ste ho splnomocnili, ale nakoniec zvážite, že kroky ním podniknuté sú vo Váš prospech a akceptujete ich, bude sa mať za to, že ste danú osobu splnomocnili od počiatku, t.j. ešte predtým, ako Vás začal zastupovať.

Pokiaľ by však splnomocniteľ neschválil prekročenie splnomocnenia alebo konanie bez plnomocenstva, vznikne osobe, s ktorou sa konalo a ktorá bola v dobrej viere, že splnomocnenie existuje, nárok:

a) požadovať od splnomocnenca buď splnenie záväzku, alebo
b) náhradu škody spôsobenej jeho konaním.

Iná situácia nastane, ak osoba, s ktorou splnomocnenec koná, vie, že nebol splnomocnený. V danom prípade jej nárok na splnenie záväzku alebo náhradu škody nevznikne.

KEDY PLNOMOCENSTVO ZANIKÁ?

Plnomocenstvo zanikne

- vykonaním úkonu, na ktorý bolo obmedzené,

- ak ho splnomocniteľ odvolal,

- ak ho vypovedal splnomocnenec,

- ak splnomocnenec zomrie,

- zánikom právnickej osoby, avšak len v prípade, ak jej práva a záväzky neprechádzajú na inú osobu.

V prípade vypovedania splnomocnenia splnomocnencom alebo smrti splnomocniteľa zostáva splnomocnenec povinný urobiť všetky úkony, ktoré neznesú odklad tak, aby splnomocniteľ alebo jeho nástupca neutrpeli na svojich právach žiadnu ujmu.

PRÁVNA ÚPRAVA PLNOMOCENSTVA

Zastúpenie na základe splnomocnenia je právne upravené v § 31 – 33b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Okrem uvedeného spôsobu zastúpenia zákon upravuje aj zastúpenie priamo zo zákona. 


STIAHNI SI VZOR PLNOMOCENSTVA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma