AKO VYBAVIŤ SPLNOMOCNENIE
NA PREBERANIE POŠTY

Zhrnutie článku:

Článok radí, prečo je vhodné vybaviť si splnomocnenie na preberanie pošty a ako to zariadiť. Dozviete sa tiež, aké dokumenty je potrebné predložiť na pošte, ak sa rozhodnete takéto splnomocnenie vybaviť.

Dokumenty potrebné pre vybavenie splnomocnenia:

- občiansky preukaz splnomocniteľa,
- Poštová karta splnomocniteľa, ak vybavujete splnomocnenie výhradne elektronicky.

Za vydanie splnomocnenia sa platí poplatok vo výške 3 eur, pri vydaní fyzickej kartičky 3,50 eur.

Prečo je vhodné mať splnomocnenca na preberanie pošty?

Občiansky zákonník uvádza, že prejav vôle pôsobí voči neprítomnej osobe od okamihu, keď jej dôjde. Znamená to, že adresát je zodpovedný za to, či sa mohol dozvedieť o obsahu doručovanej zásielky od momentu, keď sa dostala do jeho poštovej schránky samotná zásielka alebo oznámenie o jej doručení (tzv. žltý lístok).

Môže nastať viacero životných situácií, keď objektívne nemôžete prevziať doručený list ani v odbernej lehote (štandardne 18 dní). Môžete byť dlhodobo v nemocnici alebo v kúpeľoch, prípadne pracujete v zahraničí.

Pre právnické osoby je zase veľmi praktické mať na preberanie pošty splnomocnenú napríklad asistentku alebo iného zamestnanca, ktorý je najčastejšie prítomný na pracovisku.

Ako vybavíte splnomocnenie na preberanie pošty

Návštevou pošty

Najrýchlejším a technicky najmenej náročným spôsobom je zájsť na ktorúkoľvek pobočku pošty a vybaviť splnomocnenie priamo tam. Na poštu musí ísť splnomocniteľ (ten, koho pošta sa má preberať) osobne. Priniesť si musí len:

- platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, pas, doklad o pobyte).

Pošte je potrebné uviesť základné údaje splnomocnenca (toho, kto bude poštu za splnomocniteľa preberať), a to:

- meno, priezvisko a
- dátum narodenia.

Elektronicky

Elektronicky možno žiadosť o vydanie preukazu splnomocnenca podať na tejto adrese: https://eposta.posta.sk/splnomocnenie/

Návšteve pobočky pošty sa môžete úplne vyhnúť, pokiaľ ste majiteľom Poštovej karty (bližšie informácie o Poštovej karte nájdete na stránke Slovenskej pošty: https://www.posta.sk/sluzby/postova-karta).

Aj pokiaľ Poštovú kartu nemáte, môžete podať žiadosť o vydanie preukazu splnomocnenca elektronicky, avšak v takom prípade sa návšteve pošty za účelom overenia totožnosti splnomocniteľa nevyhnete.

Prostredníctvom plnomocenstva na preberanie pošty

Pošta prijíma na preberanie pošty tri druhy plnomocenstva:

1. Plnomocenstvo na preberanie zásielok okrem zásielok označených „Do vlastných rúk“
2. Plnomocenstvo na preberanie zásielok vrátane zásielok označených „Do vlastných rúk“
3. Plnomocenstvo na všetky právne úkony (tzv. generálne plnomocenstvo)

V prípade prvých dvoch plnomocenstiev nevyžaduje pošta v zmysle svojich Všeobecných obchodných podmienok osvedčený podpis splnomocniteľa. V prípade generálneho plnomocenstva musí byť v zmysle Všeobecných obchodných podmienok pošty podpis splnomocniteľa osvedčený u notára alebo na mestskom / obecnom úrade.

Na čo je možné splnomocnenca splnomocniť

V žiadosti o vydanie preukazu splnomocnenca splnomocniteľ vyznačí, v akom rozsahu úkonov splnomocnenie udeľuje. Môže udeliť splnomocnenie na preberanie zásielok okrem alebo vrátane zásielok so službou „Do vlastných rúk“ a prípadne tiež na preberanie súm určených na výplatu zaslaných poštovým poukazom, ePoukazom a pod.

Poplatky

Za aktiváciu služby splnomocnenia na preberanie pošty zaplatíte 3 eurá. V prípade, ak máte záujem nie o elektronický, ale fyzický preukaz splnomocnenca, zaplatíte zaň navyše 0,5 eur.

Pri elektronickom podaní žiadosti pošta akceptuje platobné karty VISA a Mastercard a platby cez bankové tlačidlá niektorých bánk. Platba na pošte je možná v hotovosti alebo kartou.

Ak by ste sa rozhodli pre generálne plnomocenstvo, za osvedčenie podpisu zaplatíte 2 eur na mestskom / obecnom úrade alebo 2,57 eur bez DPH u notára.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU