SUBSTITUČNÉ PLNOMOCENSTVO

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 16 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru substitučného plnomocenstva nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo je to substitučné plnomocenstvo a na čo sa využíva,

- aké sú rozdiely medzi plnomocenstvom udeleným fyzickej osobe a právnickej osobe,

- v ktorom zákone hľadať právnu úpravu plnomocenstva.

ČO JE TO SUBSTITUČNÉ PLNOMOCENSTVO

Substitučné plnomocenstvo (alebo inak substitučné splnomocnenie či substitučná plná moc) spočíva v tom, že oprávňuje splnomocnenca k tomu aby sa pri konaní za splnomocniteľa nechal zastúpiť treťou osobou.

O plnomocenstve (plnej moci, splnomocnení) si viac prečítajte v článku PLNOMOCENSTVO.

ROZDIELY MEDZI PLNOMOCENSTVOM UDELENÝM FYZICKEJ A PRÁVNICKEJ OSOBE

Občiansky zákonník v §33a uvádza, že splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, a to v dvoch prípadoch:

1. ak je výslovne oprávnený podľa plnomocenstva udeliť plnomocenstvo inej osobe, alebo

2. ak je splnomocnencom právnická osoba.

Znamená to teda, že v prípade ak splnomocníte fyzickú osobu a chcete jej umožniť aby následne udelila plnomocenstvo inej osobe je potrebné výslovne na to túto fyzickú osobu v plnomocenstve oprávniť.

V prípade, že splnomocníte právnickú osobu táto je už zo zákona oprávnená dať sa zastúpiť pri konaní za Vás inou osobou.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať substitučné plnomocenstvo advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať substitučné plnomocenstvo, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať substitučné plnomocenstvo advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať alebo skontrolovať substitučné plnomocenstvo, nech máte istotu, že má všetky potrebné náležitosti.

 

Osobitné predpisy ako napríklad zákon o advokácii a zákon o daňových poradcoch výslovne riešia možnosť aby advokáti, či daňoví poradci za seba určili substitúta (zástupcu) aj bez výslovnej úpravy v plnomocenstve.
Z právnych úkonov ďalšieho splnomocnenca je zaviazaný priamo splnomocniteľ.

PRÁVNA ÚPRAVA SUBSTITUČNÉHO PLNOMOCENSTVA

Zastúpenie na základe plnomocenstva je právne upravené v § 31 – 33b zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Možnosť splnomocnenca udeliť plnomocenstvo inej osobe (substitučné plnomocenstvo) je upravené v § 33a Občianskeho zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR SUBSTITUČNÉHO PLNOMOCENSTVA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma