DVOJJAZYČNÝ PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT
(SK - UA)

Stiahnite si dvojjazyčný vzor preberacieho protokolu na byt aktuálny pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol publikovaný 22.03.2022.

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine a množstvo ľudí hľadajúcich útočisko pred vojnou v našej krajine sme sa rozhodli prispieť svojou troškou k pomoci aj my. Mnohí z Vás pomáhajú poskytnutím svojich voľných bytov na prenájom za symbolické nájomné alebo aj úplne bezplatne. A práve Vás chceme podporiť. V spolupráci s našou kamarátkou, ukrajinskou právničkou pôsobiacou na Slovensku - Svitlanou Udubkovou, sme pripravili dvojjazyčnú verziu preberacieho protokolu k bytu pre tých prenajímateľov, ktorí sa rozhodnú poskytnúť svoj byt utečencom z Ukrajiny.

ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT

Preberací protokol na byt je doklad o odovzdaní/prevzatí bytu a zároveň tiež súhlasné vyhlásenie zmluvných strán o stave bytu v čase jeho odovzdania/prevzatia. Zvyčajne preto zvykne tvoriť prílohu zmluvy, ktorou sa prevádza vlastnícke či užívateľské právo k bytu (kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy na byt a podobne).

Preberací protokol je dôležitý pre prípad, ak by sa na byte v budúcnosti objavili vady, či sa vyskytli akékoľvek nejasnosti spojené s jeho prevádzkou (častými sú napríklad spory týkajúce sa zaplatenia energií). Odovzdávajúci ako aj preberajúci tak majú doklad o tom, aký bol reálny stav v čase odovzdania/prevzatia.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ PREBERACÍ PROTOKOL NA BYT

1. Označenie účastníkov

Treba uviesť, kto je odovzdávajúci a kto preberajúci. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Odovzdávajúcim alebo preberajúcim môže byť fyzická osoba aj právnická osoba.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby.

Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby.

2. Označenie titulu odovzdania/prevzatia

Uvedie sa, na základe čoho dochádza k odovzdaniu bytu. Zvyčajne je titulom odovzdania zmluva uzavretá medzi odovzdávajúcim a preberajúcim.

3. Vyhlásenie účastníkov o odovzdaní/prevzatí bytu

Treba uviesť tiež vyhlásenie, že odovzdávajúci byt odovzdáva a preberajúci ho preberá. Túto skutočnosť potom obaja potvrdia podpisom protokolu.

4. Označenie odovzdávaného bytu

Pre označenie odovzdávaného bytu je potrebné uviesť aspoň katastrálne územie (odporúčame uviesť aj obec a okres) a tiež:
- súpisné číslo bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, druh stavby (bytový dom, polyfunkčná budova) a parcelné číslo pozemku, na ktorom je bytový dom postavený,
- číslo bytu, číslo vchodu a číslo poschodia.

5. stav predmetného bytu

Treba uviesť reálny technický stav bytu, to znamená predovšetkým:

a) Stavy a evidenčné čísla meračov:

- studenej vody

- teplej vody

- tepla

- elektrickej energie

- plynu

b) Stav bytu v čase prevzatia – je potrebné uviesť predovšetkým viditeľné vady a nedostatky preberaného bytu ako napríklad vlhké múry, pleseň na stenách, prasklina na stene, poškodené parkety a podobne,

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Pomáham tým, ktorí pomáhajú

Pri vypĺňaní preberacieho protokolu na byt v slovensko-ukrajinskej verzii vám rada bezplatne poradím. Ak chcete dostať hotový preberací protokol, upravím ho podľa vašich požiadaviek.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Pomáham tým, ktorí pomáhajú

Pri vypĺňaní preberacieho protokolu na byt v slovensko-ukrajinskej verzii vám rada bezplatne poradím. Ak chcete dostať hotový preberací protokol, upravím ho podľa vašich požiadaviek.

c) Zariadenie a vybavenie bytu v čase prevzatia - t.j. zariadenie bytu dodávané spolu s bytom. V prípade ak sa byt dodáva spolu so zariadením uveďte inventarizáciu všetkého čo je jeho súčasťou v čase odovzdania (skrine, postele, kuchynská linka a podobne),

d) Súpis odovzdaných kľúčov – nemusí ísť len o kľúče priamo od bytu, ale napríklad aj o kľúče od garáže, schránky, spoločných priestorov, pivnice a podobne,

e) Fotodokumentácia – odporúčame tiež doplniť preberací protokol fotodokumentáciou, ktorá poslúži na presnejšie dokladovanie reálneho stavu bytu v čase odovzdania (prevzatia).

6. dátum odovzdania/prevzatia

Je potrebné uviesť, k akému dňu bol preberací protokol podpísaný. Uvedenie dátumu je nevyhnutné na to, aby bolo možné preukázať, že k uvedenému dátumu bol byt v určitom stave.

7. podpisy účastníkov preberacieho konania, prípadne ich zástupcov

Bez podpisu odovzdávajúceho a preberajúceho má preberací protokol nižšiu dôkaznú silu ako podklad pre prepis odberateľa služieb (napr. elektriky, plynu a pod.) aj ako dôkaz napríklad v prípade súdneho konania. Pokiaľ odovzdávajúci alebo preberajúci odmietne protokol podpísať, je potrebné to v protokole uviesť, najlepšie aj s podpismi nezávislých svedkov (napr. susedov).

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor dvojjazyčného preberacieho protokolu na byt aktuálny pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma