DVOJJAZYČNÁ ZMLUVA O VÝPOŽIČKE BYTU (SK-UA)

Stiahnite si vzor dvojjazyčnej zmluvy o výpožičke bytu aktuálny pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol publikovaný 29.03.2022

Vzhľadom na súčasnú situáciu na Ukrajine a množstvo ľudí hľadajúcich útočisko pred vojnou v našej krajine sme sa rozhodli prispieť svojou troškou k pomoci aj my. Mnohí z Vás pomáhajú poskytnutím svojich voľných bytov bezodplatne. A práve Vás chceme podporiť. V spolupráci s našou kamarátkou, ukrajinskou právničkou pôsobiacou na Slovensku - Svitlanou Udubkovou, sme pripravili dvojjazyčnú verziu zmluvy o výpožičke bytu pre tých prenajímateľov, ktorí sa rozhodnú poskytnúť svoj byt ukrajinským rodinám.

ČO JE TO ZMLUVA O VÝPOŽIČKE BYTU?

Zmluva o výpožičke je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi konkrétnu vec alebo veci na bezplatné dočasné užívanie. Pokiaľ je vypožičiavanou vecou byt, hovoríme o zmluve o výpožičke bytu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE BYTU?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE BYTU SÚ:

1. Označenie zmluvných strán

Treba uviesť, kto je požičiavateľ a vypožičiavateľ. Požičiavateľ je ten, kto vypožičia byt inému a vypožičiavateľ je ten, kto získa právo byt dočasne bezplatne užívať. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska fyzickej osoby.

Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby.

2. Prenechanie individuálne určenej veci na dočasné bezplatné užívanie

Zmluva musí obsahovať výslovné uvedenie, že požičiavateľ prenecháva určitú konkrétnu vec vypožičiavateľovi na užívanie, a to bezplatne.

3. Vrátenie tej istej individuálne určenej veci

Predmetom zmluvy o výpožičke môžu byť len veci individuálne určené, ktoré možno po uplynutí doby výpožičky bez porušenia ich podstaty vrátiť. Predmetom zmluvy o výpožičke bytu je byt, ktorý je potrebné opísať uvedením aspoň katastrálneho územia (odporúčame uviesť aj obec a okres) a tiež:
- súpisného čísla bytového domu, v ktorom sa byt nachádza, druh stavby (bytový dom, polyfunkčná budova) a parcelného čísla pozemku, na ktorom je bytový dom postavený,
- popisu bytu a jeho príslušenstva (počet obytných miestností a určenie príslušenstva – kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a pod.), číslo bytu, číslo vchodu a číslo poschodia, podlahová plocha a vybavenie bytu.

V prípade, ak sa prenajíma len jedna izba, prípadne, ak sa prenajíma každá izba inému nájomcovi, je potrebné to riadne vymedziť v zmluve, napríklad aj priložením jednoduchého náčrtu bytu a vyznačením prenajímanej izby.

ĎALŠÍMI OBVYKLÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE SÚ:

4. Trvanie výpožičky

Ak dohoda o dĺžke trvania výpožičky v zmluve o výpožičke chýba, platí, že vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť prvý deň po tom, čo ho o to požičiavateľ požiadal. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na tom, že určenie času vrátenia predmetu výpožičky bude ponechané na vypožičiavateľovi.

5. Možnosť prenechania bytu na užívanie tretej osobe

Ak nie je v zmluve uvedená možnosť prenechania bytu na užívanie tretej osobe, v zmysle Občianskeho zákonníka nesmie vypožičiavateľ prenechať byt inej osobe na užívanie.

6. Účel užívania bytu

Ak nie je v zmluve dohodnuté nič iné, vypožičiavateľ môže užívať byt len na účel, ktorému obvykle slúži. Ak by vypožičiavateľ používal byt v rozpore s účelom, ktorému slúži, požičiavateľ môže žiadať jeho vrátenie aj pred uplynutím doby výpožičky.
POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Pomáham tým, ktorí pomáhajú

Pri vypĺňaní zmluvy o výpožičke bytu v slovensko-ukrajinskej verzii vám rada bezplatne poradím. Ak chcete dostať hotovú zmluvu pripravenú na podpis, zmluvu pre vás upravím podľa vašich požiadaviek.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Pomáham tým, ktorí pomáhajú

Pri vypĺňaní zmluvy o krátkodobom nájme bytu v slovensko-ukrajinskej verzii vám rada bezplatne poradím. Ak chcete dostať hotovú zmluvu pripravenú na podpis, zmluvu pre vás upravím podľa vašich požiadaviek.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O VÝPOŽIČKE BYTU?

Zmluvu o výpožičke bytu možno platne uzavrieť aj ústne, avšak z dôvodu právnej istoty odporúčame uzatvoriť zmluvu o výpožičke bytu v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O VÝPOŽIČKE BYTU

Právna úprava zmluvy o výpožičke je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 659 až 662. Vzhľadom na to, že ide o pomerne skromnú právnu úpravu, na práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka platné pre záväzkové vzťahy. 

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor dvojjazyčnej zmluvy o výpožičke bytu aktuálny pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma