KÚPNA ZMLUVA NA BYT

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na byt aktualizovaný pre 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 27.04.2021

NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT (ČO MÁ ZMLUVA OBSAHOVAŤ)

Podstatnými náležitosťami kúpnej zmluvy na byt sú:

 • Identifikácia zmluvných strán
 • Označenie predmetu kúpy
 • Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmetný byt do vlastníctva
 • Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmetný byt a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu
 • Vyhlásenie kupujúceho o pristúpení k zmluve o výkone správy bytového domu alebo k zmluve o spoločenstve vlastníkov

Okrem podstatných náležitostí je dobré, aby kúpna zmluva na byt obsahovala aj:

 • Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia
 • Určenie lehoty na odovzdanie bytu
 • Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva
 • Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy
 • Úpravu zodpovednosti za vady predmetu kúpy
 • Uvedenie stavu meračov

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI

1. Identifikácia zmluvných strán (t.j. označenie kto je predávajúci a kto kupujúci) - ak ide o fyzickú osobu, treba uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, je potrebné uviesť názov, sídlo a identifikačné číslo,

Kúpna zmluva na byt - identifikácia zmluvných strán

2. Označenie predmetu kúpy (v tomto prípade to bude byt - predmet kúpy je potrebné v zmluve riadne identifikovať tak, aby nebol zameniteľný s iným predmetom),

Označenie predmetu kúpy

 

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmetný byt do vlastníctva,

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmetný byt a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu,

Zaväzok predávajúceho odovzdať predmetný byt a záväzok kupujúceho prevziať byt a zaplatiť kúpnu cenu

5. Vyhlásenie kupujúceho o pristúpení k zmluve o výkone správy bytového domu alebo k zmluve o spoločenstve vlastníkov. Prílohou kúpnej zmluvy musí byť aj potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, že vlastník bytu (predávajúci) nemá nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. To neplatí, ak ide o prvý predaj bytu developerom.

OSTATNÉ VHODNÉ DOJEDNANIA

6. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie, dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť - odporúčame zaplatenie kúpnej ceny realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností, a to tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, kedy a v akej výške bola kúpna cena uhradená,

7. Určenie lehoty na odovzdanie bytu - t.j. určenie, dokedy má predávajúci predmetný byt kupujúcemu odovzdať,

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na byt advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na byt alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na byt advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na byt alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.

8. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa v zmluve spomenie aj moment prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy, i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je v zásade podstatná, nakoľko platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

9. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy - t.j. odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci,

10. Úpravu zodpovednosti za vady predmetu kúpy - t.j. za aké nedostatky predmetu kúpy predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva.

11. Uvedenie stavu meračov - vrelo odporúčame nezabudnúť pri podpise zmluvy na zápis stavu meračov energií prislúchajúcich k predmetnému bytu v času prevodu vlastníckeho práva. V prípade, ak budú zmluvné strany podpisovať preberací protokol, postačuje, ak stav meračov bude uvedený v preberacom protokole.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT?

Kúpna zmluva na byt musí mať povinne písomnú formu, keďže je predmetom predaja nehnuteľnosť. Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený (notárom alebo mestským/obecným úradom). Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy musia byť na tej istej listine. Na to, aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa kupujúci stal novým vlastníkom nehnuteľnosti, je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT

Základná právna úprava kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je byt, je v súčasnosti obsiahnutá v týchto právnych predpisoch:

- v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627),

- v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) a

- v zákone č. 182/1993 Z. Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Uvedenými zákonmi sa prevod vlastníckeho práva k bytu riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa inak riadia Obchodným zákonníkom.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na byt aktualizovaný pre 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma