KÚPNA ZMLUVA NA BYT

Vytvorte si kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ KÚPNU ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA NA BYT?

Kúpna zmluva na byt je zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu byt a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto bytu a kupujúci sa zaväzuje tento byt prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata kúpnej zmluvy na byt tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k ku bytu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán (t.j. označenie kto je predávajúci a kto kupujúci),

2. Označenie predmetu kúpy (v tomto prípade to bude byt - predmet kúpy je potrebné v zmluve riadne identifikovať, tak aby nebol zameniteľný s iným predmetom),

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmetný byt do vlastníctva,

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmetný byt a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu,

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ ABY KÚPNA ZMLUVA NA BYT OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť - odporúčame zaplatenie kúpnej ceny realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu do katastra nehnuteľností a to tak aby nevznikli pochybnosti o tom kedy a v akej výške bola kúpna cena uhradená,

6. Určenie lehoty na odovzdanie bytu - t.j. určenie dokedy má predávajúci predmetný byt kupujúcemu odovzdať,

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa v zmluve spomenie aj moment prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je v zásade podstatná, nakoľko platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

8. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy - t.j. odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci,

9. Úpravu zodpovednosti za vady predmetu kúpy - t.j. za aké nedostatky predmetu kúpy predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva.

10. Uvedenie stavu meračov - vrelo odporúčame nezabudnúť pri podpise zmluvy na zápis stavu meračov energií prislúchajúcich k predmetnému bytu v času prevodu vlastníckeho práva. V prípade ak budú zmluvné strany podpisovať preberací protokol, postačuje ak stav meračov bude uvedený v preberacom protokole.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT?

Písomná forma kúpnej zmluvy je povinná, ak je predmetom predaja nehnuteľnosť (byt, stavba či pozemok). Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy musia byť na tej istej listine. Na to aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa kupujúci stal novým vlastníkom nehnuteľnosti je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA BYT

Základná právna úprava kúpnej zmluvy je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:

- v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627) a

- v Obchodnom zákonníku (§ 409 až 475).

Ak je však predmetom kúpy nehnuteľnosť, kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len podľa Občianskeho zákonníka.

Ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť, relevantné ustanovenia pre právnu úpravu kúpnej zmluvy nájdeme aj v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Ak je predmetom kúpy byt alebo nebytový priestor, relevantné ustanovenia pre právnu úpravy kúpnej zmluvy nájdeme aj v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor kúpnej zmluvy na byt bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma