KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na pozemok aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 06.08.2021

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK?

Kúpna zmluva na pozemok (alebo niekedy označovaná aj ako kúpno-predajná zmluva na pozemok) je zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu pozemok a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto pozemku a kupujúci sa zaväzuje tento pozemok prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata kúpnej zmluvy na pozemok tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k pozemku.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie, kto je predávajúci a kto kupujúci - Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. Ak ide o právnickú osobu, uvádzame názov, sídlo a identifikačné číslo. Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné uviesť tiež podiely jednotlivých spoluvlastníkov zlomkom. V prípade, ak by bol predmetom prevodu len podiel jedného alebo viacerých spoluvlastníkov (ale nie všetkých spoluvlastníkov), je potrebné najprv ponúknuť podiely na predaj ostatným spoluvlastníkom, ktorí si môžu uplatniť svoje zákonné predkupné právo. Toto neplatí, ak sa spoluvlastnícky podiel na pozemku prevádza na blízku osobu.

2. Označenie predmetu kúpy – v tomto prípade to bude pozemok, ktorý je potrebné identifikovať tak, aby nebol zameniteľný s iným pozemkom, a to uvedením katastrálneho územia, parcelného čísla pozemku, odlíšením pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku. Pokiaľ je pozemok zapísaný na liste vlastníctva, zvyčajne uvádzame aj číslo listu vlastníctva.

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva,

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ, ABY KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť - odporúčame zaplatenie kúpnej ceny realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností, a to tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, kedy a v akej výške bola kúpna cena uhradená,

6. Určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy - t.j. určenie, dokedy a v akom stave má predávajúci predmet kúpy kupujúcemu odovzdať. Pokiaľ sa na pozemku nachádza niečo, čo tam kupujúci nechce (napríklad nelegálna skládka), je dobré, ak je v zmluve zachytená povinnosť predávajúceho pozemok vypratať na vlastné náklady ešte pred odovzdaním, prípadne aj pod hrozbou zmluvnej pokuty.

7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa v zmluve spomenie aj moment prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je v zásade podstatná, nakoľko platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na pozemok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na pozemok alebo si pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny dajte skontrolovať kúpnu zmluvu na pozemok.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať kúpnu zmluvu na pozemok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať kúpnu zmluvu na pozemok alebo si pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny dajte skontrolovať kúpnu zmluvu na pozemok.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Písomná forma kúpnej zmluvy na pozemok je povinná, keďže je predmetom predaja nehnuteľnosť. Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený ( notárom alebo mestským / obecným úradom).

Zákon tiež výslovne vyžaduje, aby podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy boli na tej istej listine.

Na to, aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa kupujúci stal novým vlastníkom pozemku, je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK

Základná právna úprava kúpnej zmluvy na pozemok je obsiahnutá v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627).

Občianskym zákonníkom sa prevod vlastníckeho práva k pozemku riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom.

Relevantné ustanovenia týkajúce sa kúpnej zmluvy na pozemok sú obsiahnuté aj v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na pozemok

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma