KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK

Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na pozemok aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol aktualizovaný 30.01.2022

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK?

Kúpna zmluva na pozemok (alebo niekedy označovaná aj ako kúpno-predajná zmluva na pozemok) je zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu pozemok a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto pozemku a kupujúci sa zaväzuje tento pozemok prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata kúpnej zmluvy na pozemok tak spočíva v prevode vlastníckeho práva k pozemku za odplatu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI:

1. Identifikácia zmluvných strán 

Treba uviesť, kto je predávajúci a kto kupujúci. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Predávajúcim alebo kupujúcim môže byť fyzická osoba aj právnická osoba.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu.

Ak ide o právnickú osobu, uvádzame názov, sídlo a identifikačné číslo (IČO).

Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné uviesť tiež podiely jednotlivých spoluvlastníkov zlomkom.

POZOR! V prípade, ak by bol predmetom prevodu len podiel jedného alebo viacerých spoluvlastníkov (ale nie všetkých spoluvlastníkov), je potrebné najprv ponúknuť podiely na predaj ostatným spoluvlastníkom, ktorí si môžu uplatniť svoje zákonné predkupné právo. Toto neplatí, ak sa spoluvlastnícky podiel na pozemku prevádza na blízku osobu.

2. Označenie predmetu kúpy 

Predmet kúpy (v tomto prípade pozemok) je potrebné v zmluve identifikovať tak, aby nebol zameniteľný s iným pozemkom.

To znamená, že v zmluve musí byť uvedené katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, odlíšenie pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druh pozemku a výmera pozemku. Pokiaľ je pozemok zapísaný na liste vlastníctva, zvyčajne uvádzame aj číslo listu vlastníctva.

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu

ZMLUVNÉ STRANY SI V KÚPNEJ ZMLUVE NA POZEMOK MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ: 

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia 

Je vhodné určiť, dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť. Odporúčame zaplatenie kúpnej ceny upraviť tak, aby k úhrade došlo vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností.

6. Určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy 

Vhodné je tiež uviesť, dokedy a v akom stave má predávajúci predmet kúpy kupujúcemu odovzdať. Pokiaľ sa na pozemku nachádza niečo, čo tam kupujúci nechce (napríklad nelegálna skládka), je dobré, ak je v zmluve zachytená povinnosť predávajúceho pozemok vypratať na vlastné náklady ešte pred odovzdaním, prípadne aj pod hrozbou zmluvnej pokuty.

7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva

V kúpnej zmluve sa často uvádza aj moment prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy. Odporúčame ho do zmluvy zaradiť, hoci v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je podstatná, nakoľko zmluvné strany sa na inom ako zákonom určenom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu. Podľa zákona platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

8. Vyhlásenia predávajúceho

V záujme zachovania právnej istoty odporúčame uviesť tiež vyhlásenia predávajúceho:
- že, je oprávnený s pozemkom nakladať v plnom rozsahu,
- že pozemok nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov,
- že na pozemku neviaznu žiadne vecné bremená a záložné práva (okrem zákonných), ťarchy, dlhy, nedoplatky, nájomné práva, ani žiadne iné práva a nároky tretích osôb.

9. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy

Odporúčame do zmluvy zaradiť aj ustanovenie určujúce, odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci (zvyčajne od momentu prevzatia pozemku kupujúcim).

10. Úpravu zodpovednosti za vady predmetu kúpy

Zmluvné strany sa môžu tiež dohodnúť, za aké nedostatky predmetu kúpy predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva. Predávajúci je povinný uviesť všetky vady pozemku existujúce v čase uzavretia zmluvy, o ktorých má vedomosť.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Predstavte si, že máte hotovú kúpnu zmluvu na pozemok, kým sa venujete svojim záľubám

Zmluvu vám vypracujem alebo skontrolujem a podám ju na kataster. Získate tak istotu, že zmluva obsahuje všetky potrebné náležitosti a kataster ju zapíše. Zároveň ušetríte na poplatku za vklad do katastra až 72%.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Predstavte si, že máte hotovú kúpnu zmluvu na pozemok, kým sa venujete svojim záľubám

Zmluvu vám vypracujem alebo skontrolujem a podám ju na kataster. Získate tak istotu, že zmluva obsahuje všetky potrebné náležitosti a kataster ju zapíše. Zároveň ušetríte na poplatku za vklad do katastra až 72%.

Čo by ste mali vedieť pred uzatvorením kúpnej zmluvy na pozemok

1. Skontrolujte aktuálny list vlastníctva; či je predávajúci vlastníkom pozemku a či na pozemku nie sú zapísané vecné bremená (príp. predkupné právo alebo záložné právo) alebo nájomné práva. Tieto by potom zaväzovali aj kupujúceho.
2. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (aj k pozemku) z predávajúceho na kupujúceho nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zjednodušene povedané: Kým nie je nový vlastník zapísaný na liste vlastníctva, pozemok mu nepatrí.

Predaj pozemku a predkupné právo

Predať môžete aj spoluvlastnícky podiel k pozemku. Napríklad, ak ste zdedili 1/3 pozemku, môžete ju predať. V takomto prípade však musíte brať do úvahy predkupné právo ostatných spoluvlastníkov (ktorí vlastnia zvyšné 2/3).

Predkupné právo majú ostatní spoluvlastníci vždy, okrem prípadu, keď sa podiel prevádza (či už predajom alebo darovaním) na blízku osobu. V takomto prípade spoluvlastník predkupné právo nemá. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Kúpna zmluva na pozemok musí mať povinne písomnú formu, keďže je predmetom predaja nehnuteľnosť, a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k pozemku prechádza na kupujúceho momentom právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy.

Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený (notárom alebo mestským / obecným úradom).

Zákon tiež výslovne vyžaduje, aby podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy boli na tej istej listine.

Na to, aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa kupujúci stal novým vlastníkom pozemku, je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK

Základná právna úprava kúpnej zmluvy na pozemok je obsiahnutá v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627).

Občianskym zákonníkom sa prevod vlastníckeho práva k pozemku riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa riadia Obchodným zákonníkom.

Relevantné ustanovenia týkajúce sa kúpnej zmluvy na pozemok sú obsiahnuté aj v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor kúpnej zmluvy na pozemok aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma