KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK

Vytvorte si kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€) alebo si za rovnakú cenu aktivujte mesačné predplatné a získajte možnosť vytvorenia až 5 vzorov mesačne.

VYTVORIŤ KÚPNU ZMLUVU

 

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK?

Kúpna zmluva (alebo niekedy označovaná aj ako kúpno predajná zmluva) na pozemok je zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu pozemok a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto pozemku a kupujúci sa zaväzuje tento pozemok prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Podstata každej kúpnej zmluvy tak spočíva v odplatnom prevode vlastníckeho práva k určitej veci.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je predávajúci a kto kupujúci,

2. Označenie predmetu kúpy - v tomto prípade to bude pozemok - predmet kúpy je potrebné v zmluve riadne identifikovať, tak aby nebol zameniteľný s iným pozemkom (t.j. okres, katastrálne územie, parcelné číslo, pozemok registra C/E, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva),

3. Záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva,

4. Záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu,

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ ABY KÚPNA ZMLUVA NA POZEMOK OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť - odporúčame zaplatenie kúpnej ceny realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností a to tak aby nevznikli pochybnosti o tom kedy a v akej výške bola kúpna cena uhradená,

6. Určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy - t.j. určenie dokedy má predávajúci predmet kúpy kupujúcemu odovzdať,

7. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa v zmluve spomenie aj moment prevodu vlastníckeho práva k predmetu kúpy i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je v zásade podstatná, nakoľko platí, že kupujúci sa stáva vlastníkom kúpenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Písomná forma kúpnej zmluvy je povinná, ak je predmetom predaja nehnuteľnosť (byt, stavba či pozemok). Okrem povinnej písomnej formy kúpnej zmluvy musí byť podpis predávajúceho na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy musia byť na tej istej listine. Na to aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa kupujúci stal novým vlastníkom nehnuteľnosti je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA KÚPNEJ ZMLUVY NA POZEMOK

Základná právna úprava kúpnej zmluvy je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:

- v Občianskom zákonníku (§ 588 až 627) a

- v Obchodnom zákonníku (§ 409 až 475).

Ak je však predmetom kúpy nehnuteľnosť, kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť len podľa Občianskeho zákonníka.

Ak je predmetom kúpy nehnuteľnosť, relevantné ustanovenia pre právnu úpravu kúpnej zmluvy nájdeme aj v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si kúpnu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor kúpnej zmluvy na pozemok bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma