DAROVACIA ZMLUVA NA BYT

Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ DAROVACIU ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok bol aktualizovaný 9.8.2019

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA BYT?

Darovacia zmluva na byt je dvojstranný právny úkon medzi darcom a obdarovaným, ktorého účelom je prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania - v tomto prípade bytu. Ide o obojstranný právny vzťah, v ktorom obe strany musia prejaviť svoju vôľu smerujúcu k vzniku tohto zmluvného vzťahu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA BYT?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY NA BYT SÚ:

1. Označenie zmluvných strán

Identifikujeme kto je darca a kto obdarovaný. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Darcom alebo obdarovaným môže byť aj právnická osoba.

2. Označenie daru

V prípade darovacej zmluvy na byt to bude byt, môže však ísť aj o inú nehnuteľnú vec, hnuteľnú vec, cenné papiere, know-how a pod. 

Byt je potrebné vymedziť tak, aby nebol zameniteľný, uveďťe:

- katastrálne územie, obec, okres, číslo listu vlastníctva na ktorom je bytový dom zapísaný, súpisné číslo bytového domu, číslo vchodu, poschodie, číslo bytu, ulicu, označenie pozemku na ktorom je bytový dom postavený,

- spoluvlastnícky podiel k bytu, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu, spoluvlastnícky podiel k pozemku pod bytovým domom, prípadne priľahlého pozemku (ak sa prevádza),

- popis bytu – kategória bytu, počet obytných miestností, celková podlahová plocha bytu, príslušenstvo bytu (WC, kúpeľňa, kuchyňa, pivnica, komora, balkón), vnútorné vybavenie bytu (kúrenie, vnútorné inštalácie, sanita, kuchynská linka, sporák, zvonček, telefón),

- určenie a popis spoločných častí bytového domu (základy, obvodové múry, priečelia, vchod, chodby, schodištia, strecha), spoločných zariadení domu (bleskozvod, komín, výťah, práčovňa, sušiareň, kotolňa, prípojky, antény) a príslušenstva domu (oplotené záhrady a prístrešky patriace k domu).

3. Úprava práv k pozemku

Ako je upravený vzťah k pozemku povinne uvádzame iba v prípade, že pozemok pod bytovým domom príp. priľahlý nie je v spoluvlastníctve darcu.

4. Vymedzenie právneho úkonu

Právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva (daruje) predmet daru obdarovanému a tento dar bez výhrad prijíma.

5. Bezodplatnosť

Darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu.

6. Dobrovoľnosť

Darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať.

7. Vyhlásenie obdarovaného o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov bytov alebo k zmluve o výkone správy

Toto vyhlásenie je povinnosťou, bez splnenia ktorej katastrálny odbor návrh na vklad nepovolí !

8. Potvrdenie, že darca nemá nedoplatky

Prílohou darovacej zmluvy na byt je povinne potvrdenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov, že darca nemá žiadne nedoplatky za plnenia spojené s užívaním bytu a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE NA BYT MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

9. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu

Ak je obdarovaných viac, vymedzíme v darovacej zmluve aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. Ak tak neurobíme, celok sa rozdelí tak, že každý obdarovaný nadobudne rovnaký podiel. V prípade, že obdarovaní sú manželia, špecifiká spojené s darovacou zmluvou viď nižšie (Darovacia zmluva a manželia).

10. Vyhlásenie zmluvných strán o technickom stave bytu

Aby sme sa vyhli zbytočným sporom, je dobré si stav bytu skontrolovať. V darovacej zmluve potom strany vyhlásia, že stav bytu poznajú, príp. ho stručne opíšu. Odporúčame podpísať aj odovzdávací a preberací protokol (a uviesť aj stavy a odpočty na meračoch energií).

11. Vyhlásenia darcu

V záujme zachovania právnej istoty odporúčame uviesť tiež vyhlásenia darcu:
- že, je oprávnený s bytom nakladať v plnom rozsahu,
- že byt nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov,
- že na byte neviaznu žiadne vecné bremená a záložné práva (okrem zákonných), ťarchy, dlhy, nedoplatky, nájomné práva, ani žiadne iné práva a nároky tretích osôb.

12. Podmienky vrátenia daru zo zákona

Uvedenie za akých podmienok je obdarovaný oprávnený alebo povinný vrátiť dar naspäť darcovi. V týchto prípadoch sa nejedná o právny úkon odstúpenia od zmluvy. Pozri nižšie (Vrátenie daru).

13. Podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru

Napr. v prípade porušenia podmienok uvedených nižšie v bode 15.

14. Podmienky, za ktorých obdarovaný môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť dar naspäť darcovi

Môžeme sa dohodnúť, že môže dar vrátiť, keď ho nebude potrebovať, alebo aj bez uvedenia dôvodu.

15. Iné podmienky darovania

Darca a obdarovaný sa môžu dohodnúť na zriadení bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v práve darcu doživotne užívať byt, alebo aj inej osoby po určenú dobu užívať byt. Takéto vecné bremeno sa dňom prevodu vlastníctva k bytu zapíše na list vlastníctva a obdarovaný je ním viazaný. Ak bude osobou oprávnenou z vecného bremena osoba iná ako darca, musí táto zmluvu v časti o zriadení vecného bremena podpísať.

Darca môže dať v zmluve obdarovanému aj príkaz alebo zákaz nejako s bytom nakladať (napr. užívať byt len na potrebu svojho bývania a neprenajímať ho ďalej). Tiež môže zaviazať darcu vykonávať nejakú činnosť, ktorá ani nesúvisí s darom, ako napr. doživotne zaopatriť darcu.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRED UZATVORENÍM DAROVACEJ ZMLUVY NA BYT

1. Skontrolujte aktuálny list vlastníctva; či je darca vlastníkom bytu a či na byte nie sú zapísané vecné bremená (príp. predkupné právo alebo záložné právo) alebo nájomné práva. Tieto by potom zaväzovali aj obdarovaného.

2. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (aj k bytu) z darcu na obdarovaného, nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3. Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené. Takáto darovacia zmluva je neplatná. Ak však darca zomrie po uzatvorení zmluvy, a táto nebola ešte predmetom zápisu v katastri nehnuteľností, dediči sú viazaní vôľou darcu a sú povinní dar obdarovanému vydať.

4. Darovaním majetku ho neochránite pred exekúciou. Ak darca v postavení dlžníka daruje svoj majetok a tým ukracuje uspokojenie veriteľovej pohľadávky, veriteľ sa môže domáhať na súde, že takáto darovacia zmluva je voči nemu neúčinná. Veriteľ sa potom môže uspokojiť exekúciou na tomto majetku voči obdarovanému.

5. Dary sa započítavajú do dedičstva. Ak darca ako poručiteľ nespísal závet, po jeho smrti sa zo zákona započítava dedičovi do dedičského podielu to, čo za života od darcu bezplatne dostal. O to bude menšie jeho dedičstvo oproti ostatným dedičom. Nezapočítavajú sa iba bežné (obvyklé) veci, byt však určite áno.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže výzvou domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Hrubým porušením dobrých mravov môže byť páchanie trestného činu či priestupku voči darcovi. Tiež neposkytnutie pomoci darcovi či jeho rodine v núdzi alebo ich hrubé urážanie.

Zo zákona má aj obdarovaný právo dar vrátiť. Darca je povinný ho vopred upozorniť na vady, o ktorých vie. Ak má dar vady, na ktoré ho darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený návrhom na vrátenie daru dar vrátiť.

Zmluvné strany sa v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých sa darca môže domáhať vrátenia daru alebo za ktorých obdarovaný môže dar vrátiť. Tu by sa však už jednalo o odstúpenie od darovacej zmluvy.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
DAROVACIA ZMLUVA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Toto platí nie len pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci obidvoma manželmi. Predmet darovania sa v tomto prípade stáva predmetom podielového spoluvlastníctva. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný len jednému z manželov stáva sa tento výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. 

Darovanie majetku v BSM – ak chce jeden z manželov nejakej tretej osobe darovať majetok, ktorý je súčasťou BSM, je potrebný súhlas oboch manželov.

DAROVANIE A PREDKUPNÉ PRÁVO

Darovať môžete aj spoluvlastnícky podiel k bytu. Napr. ak ste zdedili 1/3 bytu, môžete ju darovať. V takomto prípade však, rovnako ako pri predaji spoluvlastníckeho podielu, musíte brať do úvahy predkupné právo ostatných spoluvlastníkov (ktorí majú zvyšné 2/3). Predkupné právo majú ostatní spoluvlastníci vždy, okrem prípadu keď sa podiel prevádza (či už predajom, alebo darovaním) na blízku osobu. V takomto prípade spoluvlastník predkupné právo nemá. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Pozor si treba dať, ak je bytový dom kultúrnou pamiatkou (zistíme to aj na liste vlastníctva – druh chránenej nehnuteľnosti má kód 201). V takomto prípade má predkupné právo štát. Ak chceme takýto byt darovať, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo kultúry SR a dohodnúť si s ním ďalší postup.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA BYT ?

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (byt, dom, nebytové priestory či pozemok), a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy. Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Z vyššie uvedeného vyplýva, že s darovaním nehnuteľností je úzko spojené konanie o povolení vkladu (návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu si môžeš stiahnuť TU).

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY NA BYT

Darovanie je právne upravené predovšetkým v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

Niektoré osobitné zákony darovanie vylučujú. Napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nepripúšťa darovanie nehnuteľného majetku obce, ak iný osobitný zákon neustanoví inak. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie nadácie v zmysle § 30 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách tiež nemožno darovať.

 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor darovacej zmluvy na byt bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma