PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ DIELA
(PREBERACÍ PROTOKOL)

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 31 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru preberacieho protokolu na dielo nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- na čo slúži preberací protokol na dielo a kedy ho použiť,

- čo by mal preberací protokol obsahovať, 

ČO JE TO PREBERACÍ PROTOKOL NA DIELO

Preberací protokol na dielo je doklad o odovzdaní/prevzatí diela a zároveň tiež súhlasným vyhlásením zmluvných strán o stave tohto diela v čase jeho odovzdania/prevzatia. Obyčajne preto zvykne tvoriť (a mal by tvoriť) prílohu zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal odovzdať objednávateľovi predmetné dielo (napr. zmluva o dielo, zmluva o zhotovení veci na zákazku, zmluva o vytvorení diela na objednávku,...). Preberací protokol je dôležitý pre prípad, že by sa na predmetnom diele v budúcnosti objavili vady či sa vyskytli akékoľvek nejasnosti s ním spojené. Kvalitne vypracovaný preberací protokol v podstate pomáha predchádzať možným nepríjemnostiam a konfliktom o tom v akom stave objednávateľ dielo prevzal a či bol spokojný s jeho vyhotovením, nakoľko odovzdávajúci ako aj preberajúci subjekt majú doklad o tom, aký bol reálny stav diela v čase jeho odovzdania/prevzatia.

ČO BY MAL OBSAHOVAŤ PREBERACÍ PROTOKOL NA DIELO

1. identifikácia účastníkov - kto je odovzdávajúci a kto preberajúci,

2. identifikácia titulu odovzdania/prevzatia - (obyčajne zmluva – napr. zmluva o dielo, zmluva o zhotovení diela na objednávku, zmluva o oprave a úprave veci, zmluva o vytvorení diela na zákazku,...),

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na dielo alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať preberací protokol advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať preberací protokol na dielo alebo si protokol dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že budete maximálne chránení.

3. vyhlásenie účastníkov o odovzdaní/prevzatí diela,

4. špecifikácia predmetného diela – uveďte opis predmetného diela 

5. špecifikácia stavu predmetného diela – uveďte či stav diela zodpovedá uzavretej zmluve, prípadne stručne popíšte viditeľné vady a nedostatky preberaného diela. Pre presnejšie dokladovanie stavu diela v čase jeho odovzdania/prevzatia odporúčame doplniť preberací protokol aj o fotodokumentáciu.

 6. dátum odovzdania/prevzatia diela,

 7. podpisy účastníkov preberacieho konania, prípadne ich zástupcov.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU