TICHÁ SPOLOČNOSŤ:
alebo ako začať podnikať bez poplatkov

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Publikované 29.08.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 5 minút.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku nájdete užitočné informácie, ktoré Vám pomôžu sa rozhodnúť, či skúsiť podnikať  formou založenia tichej spoločnosti, a to:

  • čo znamená tichá spoločnosť,
  • kto je tichým spoločníkom ,
  • akým vkladom sa možno podieľať na tichom spoločenstve,
  • podiel na strate spoločnosti možno vylúčiť,
  • zodpovednosť tichého spoločníka je obmedzená,
  • na záver krátky súhrn výhod uzatvorenia zmluvy o tichom spoločenstve.

Tento článok pre vás pripravila:

JUDr. Paulína Vargicová, PhD.
advokátka 

Študovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave a Právnickej fakulte UPJS v Košiciach, kde úspešne obhájila dizertačnú prácu. Od roku 2014 pôsobí ako advokátka so zameraním najmä na súkromné právo, s bohatými skúsenosťami z oblasti eurofondov a spotrebiteľského práva.

O TICHOM SPOLOČENSTVE

Právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť rôznymi spôsobmi, či sa rozhodnete byť živnostníkom, alebo si založiť obchodnú spoločnosť, v každom prípade Vás čaká administratívny proces, až po absolvovaní ktorého z Vás bude oficiálne podnikateľ. V každom z uvedených príkladov budete evidovaný v zozname, ktorý je verejne dostupný. Hovoríme o živnostenskom registri alebo obchodnom registri.

Obchodný zákonník však umožňuje aj istú formu skrytého podnikania. Pod pojmom skryté podnikanie si však nemožno predstaviť zatajovanie ziskov. Ide o zmluvný vzťah medzi Vami a podnikateľom, na základe ktorého sa stávate tichým spoločníkom nejakej inej, už jestvujúcej obchodnej spoločnosti.

V praxi to znamená, že hoci sa plne podieľate na podnikaní spolu s inou osobou, nepotrebujete absolvovať procedúru nevyhnutnú napríklad k založeniu obchodnej spoločnosti. Podieľať sa však budete nie len na ziskoch spoločnosti, ale spoločne s podnikateľom idete aj do jeho rizík. Nejde pritom o rovnocenné postavenie voči spoločníkom napríklad spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pokiaľ teda chcete investovať do podnikania inej osoby ale nestať sa priamo súčasťou jeho spoločnosti, či inak povedané „firmy“, je uzatvorenie zmluvy o tichom spoločenstve vhodnou voľbou. Táto voľba má svoje úskalia, ale aj početné výhody, o ktorých sa dočítate ďalej v tomto článku.

KTO JE TICHÝ SPOLOČNÍK?

Na prvom mieste považujeme za potrebné ozrejmiť, koho možno nazvať tichým spoločníkom. V zmysle ustanovení Obchodného zákonníka ním je osoba, ktorá sa zaviaže poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa ním na jeho podnikaní. Zmluvou o tichom spoločenstve potom rozumieme písomnú zmluvu, ktorá upravuje spôsob, akým sa tichý spoločník podieľa na podnikaní podnikateľa a súčasne záväzok podnikateľa na platenie časti zisku vyplývajúceho z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania.

Ak sa na podnikateľskej činnosti podnikateľa zúčastňuje viac tichých spoločníkov, vzniká toľko tichých spoločností, koľko je tichých spoločníkov, a to bez ohľadu na to, či sa títo zaviazali na vloženie vkladu spoločne v jednej zmluve, alebo každý samostatne. Dospievame preto k záveru, že tichá spoločnosť je tou formou podnikania, ktorú možno zmluvne dohodnúť len medzi jedným tichým spoločníkom a jedným podnikateľom.

Tichá spoločnosť existuje výlučne medzi jednou spoločnosťou a jedným tichým spoločníkom!

ZMLUVA O TICHOM SPOLOČENSTVE A JEJ NÁLEŽITOSTI

Zmluva o tichom spoločenstve sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o tzv. absolútny obchod. Formálnou podmienkou platnosti zmluvy o tichom spoločenstve je jej písomná forma. Na písomnú formu nie je nevyhnutná forma notárskej zápisnice, zákon nevyžaduje ani overenie podpisov.

Výhodou uzatvorenia zmluvy o tichom spoločenstve je tak jednoduchosť sprocesovania jej uzatvorenia, postačí Vám spracovaný návrh zmluvy, ktorý následne podpíšu osobne obe zmluvné strany. Nemusíte podpisy overovať ani platiť žiadne poplatky za zápis spoločnosti do evidencie, registra či zoznamu.

Pri založení tichej spoločnosti neplatíte žiadne osobitné poplatky!

Medzi podstatné náležitosti zmluvy o tichom spoločenstve patrí:

a) určenie zmluvných strán, a teda tichého spoločníka a podnikateľa,
b) určenie predmetu a výšky vkladu tichého spoločníka (vklad nemusí byť ocenený znaleckým posudkom, preto je vhodné, aby si zmluvné strany presne uviedli spôsob ocenenia priamo v zmluve),
c) záväzok tichého spoločníka poskytnúť podnikateľovi vklad,
d) určenie podielu tichého spoločníka na zisku podnikateľa (ak by výška podielu na zisku v zmluve nebola určená, z hľadiska nedostatku podstatnej náležitosti by zmluva bola neplatnou).

Súčasťou zmluvy nemusí byť podiel spoločníka na strate spoločnosti, ba dokonca predmetný podiel je možné zmluvou aj priamo vylúčiť.

Dokonca tichý spoločník sa nemusí podieľať na celej podnikateľskej činnosti spoločnosti. Časťou podnikateľskej činnosti sa však nerozumie konkrétny obchod.

Hľadáte vzor zmluvy o tichom spoločenstve?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí

PODIEL NA ZISKU TICHÉHO SPOLOČNÍKA

Tichý spoločník má právo na podiel na zisku, avšak k jeho vyplateniu môže dôjsť až po vyhotovení ročnej účtovnej závierky. Pojmom podiel na zisku potom treba chápať podiel na hospodárskom výsledku podnikania znížený o daňovú povinnosť podnikateľa. Potom podiel vyplácaný tichému spoločníkovi už nepodlieha ďalšiemu zdaňovaniu.

Podstatnou výhodou pre tichého spoločníka je absencia povinnosti vrátiť prijatý podiel na zisku, pokiaľ sa neskôr zistí strata spoločnosti.

Výška podielu tichého spoločníka na zisku spoločnosti zodpovedá výške dohodnutej v zmluve o tichom spoločenstve. Z uvedeného vyplýva, že výška podielu nemusí zodpovedať výške vkladu tichého spoločníka do spoločnosti.

VKLAD TICHÉHO SPOLOČNÍKA

Spoločník sa môže podieľať na podnikaní iného podnikateľa vkladom tak hnuteľný ako i nehnuteľný majetok. V danom prípade však možno pozorovať podstatný rozdiel.

V prípade hnuteľného vkladu do spoločnosti, napríklad finančnej sumy, sa podnikateľ stáva jeho vlastníkom odovzdaním. Uvedené nebude platiť automaticky, len v prípade, ak zmluva o tichom spoločenstve neupravuje niečo iné. Predmetné ustanovenie tak nie je kogentné.

Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok, podnikateľ nadobúda právo ho užívať, vlastnícke právo na podnikateľa teda automaticky neprechádza. Podnikateľ sa nestáva súčasne s odovzdaním nehnuteľnosti jej vlastníkom, vzniká mu len právo nehnuteľnosť užívať.

KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Vyššie sme deklarovali, že tichý spoločník nie je zapísaný v žiadnom verejnom registri. Predmetná skutočnosť platí, pokiaľ ide o verejné vyhľadávanie subjektov napríklad v Obchodnom registri. Vzhľadom na novú právnu úpravu účinnú od 01.11.2018 je už dnes potrebné, aby bol tichý spoločník uvedený v Obchodnom registri ako konečný užívateľ výhod.

ZODPOVEDNOSŤ TICHÉHO SPOLOČNÍKA

Tichý spoločník nezodpovedá voči tretím osobám v otázkach týkajúcich sa podnikania spoločnosti. Predmetná výhoda neplatí v dvoch prípadoch:

a) Meno tichého spoločníka je obsiahnuté v mene spoločnosti
b) Tichý spoločník vyhlásil osobe, s ktorou rokuje podnikateľ, že obaja podnikajú spoločne.

VÝHODY TICHEJ SPOLOČNOSTI

Medzi výhody tichej spoločnosti patrí:

a) Žiadne poplatky za jej založenie
b) Formálne jednoduchý proces založenia tichej spoločnosti
c) Zodpovednosť tichého spoločníka len ak uvedie svoje meno v názve spoločnosti alebo vyhlási spoločné podnikanie s podnikateľom
d) Možnosť vylúčenia podielu spoločníka na strate spoločnosti
e) Možnosť obmedziť podieľanie sa tichého spoločníka len na časti podnikateľskej činnosti podnikateľa
f) Podiel na zisku už nepodlieha ďalšiemu zdaneniu.

Hľadáte vzor zmluvy o tichom spoločenstve?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí