ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU

Vytvorte si zmluvu o prevode obchodného podielu na mieru.
S garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

Odporúča už viac než 1000 ľudí


ZMLUVA O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU – ČO TO JE?

Zmluva o prevode obchodného podielu je dvojstranný právny úkon medzi prevodcom a nadobúdateľom, ktorým prichádza k zmene v osobe spoločníka (spoločníkov) obchodnej spoločnosti z dôvodu prevodu obchodného podielu. Prevodom dochádza k zániku účasti pôvodného spoločníka v obchodnej spoločnosti, ktorý prevádza svoj obchodný podiel.

PREVOD NA INÉHO SPOLOČNÍKA A PREVOD NA TRETIU OSOBU

Nadobúdateľom pri prevode obchodného podielu môže byť už existujúci spoločník obchodnej spoločnosti alebo tretia osoba, čím dochádza k vzniku účasti nového spoločníka danej obchodnej spoločnosti.

Prevodca môže previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka len so súhlasom valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ak spoločenská zmluva danej obchodnej spoločnosti neurčuje inak. Na tretiu osobu môže prevodca previesť svoj obchodný podiel, len ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Zároveň môže spoločenská zmluva na prevod obchodného podielu na tretiu osobu vyžadovať aj súhlas valného zhromaždenia.

Prevod obchodného podielu môže byť odplatný alebo bezodplatný.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O PREVODE OBCHODNÉHO PODIELU

Všeobecné náležitosti zmluvy

1. náležitosti prejavu vôle – prejav vôle musí byť jasný, určitý, zrozumiteľný a vážny

Zmluva o prevode obchodného podielu musí obsahovať jednoznačné určenie prevodcu a nadobúdateľa a jasné a zrozumiteľné určenie obchodného podielu, ktorý sa prevádza. V prípade odplatného prevodu obchodného podielu je potrebné určiť výšku odplaty.

Osobitné náležitosti zmluvy

1. osvedčenie podpisov

Podpisy prevodcu i nadobúdateľa musia byť úradne osvedčené.

2. vyhlásenie tretej osoby

Ak je nadobúdateľ tretia osoba, ktorá nie je spoločníkom, musí v zmluve o prevode obchodného podielu vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve danej obchodnej spoločnosti, prípadne k stanovám, ak boli prijaté.

ÚČINNOSŤ ZMLUVY

Účinky prevodu obchodného podielu nastávajú voči spoločnosti najskôr odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti alebo podľa neskôr stanovenej účinnosti určenej v zmluve. Účinky však nenastanú skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje. Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.

FORMA ZMLUVY

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu.

PRÁVNA ÚPRAVA

Právna úprava je obsiahnutá v § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Znenie § 115 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

( odsek 1)

So súhlasom valného zhromaždenia môže spoločník zmluvou previesť svoj obchodný podiel na iného spoločníka, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

odsek 2 )

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

odsek 3 )

Zmluva o prevode obchodného podielu musí mať písomnú formu a podpisy na zmluve sa musia osvedčiť. Nadobúdateľ, ktorý nie je spoločníkom, v nej musí vyhlásiť, že pristupuje k spoločenskej zmluve, prípadne stanovám, ak boli prijaté. Prevodca ručí za splácanie vkladu nadobúdateľom tohto podielu.

odsek 4 )

Ak tento zákon v odseku 10 neustanovuje inak, účinky prevodu obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 nastávajú voči spoločnosti odo dňa doručenia zmluvy o prevode obchodného podielu spoločnosti, ak nenastanú až s neskoršou účinnosťou zmluvy, nie však skôr, ako valné zhromaždenie vysloví súhlas s prevodom obchodného podielu, ak podľa zákona alebo spoločenskej zmluvy sa súhlas valného zhromaždenia na prevod obchodného podielu vyžaduje.

odsek 5 )

Návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra pri prevode obchodného podielu podľa odsekov 1 a 2 je spoločnosť povinná doložiť súhlasom správcu dane podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak dochádza k prevodu obchodného podielu v rámci zrušenia spoločnosti bez likvidácie v dôsledku zániku účasti spoločníka v spoločnosti. Toto potvrdenie je spoločnosť povinná si od správcu dane vyžiadať.

odsek 6 )

Povinnosť podľa odseku 5 má spoločnosť len vtedy, ak ide o prevod väčšinového obchodného podielu. Súhlas správcu dane je spoločnosť povinná doložiť o osobe spoločníka, ako aj o osobe nadobúdateľa, a to aj, ak ide o iného spoločníka spoločnosti.

odsek 7 )

Väčšinovým obchodným podielom sa na účely odsekov 6, 8 a 9 rozumie obchodný podiel, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

odsek 8 )

Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak spoločnosť podľa tohto zákona nadobudne vlastný väčšinový obchodný podiel alebo ak spoločnosť prevádza podľa tohto zákona vlastný väčšinový podiel. Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije voči zahraničnej osobe bez ohľadu na to, či je spoločníkom alebo nadobúdateľom obchodného podielu.

odsek 9 )

Ak spoločnosť nemá podľa tohto zákona povinnosť doložiť návrh na zápis zmeny v osobe spoločníka do obchodného registra súhlasom správcu dane podľa osobitného zákona, doloží návrh na zápis písomným vyhlásením spoločníka a nadobúdateľa o tom, že nemá povinnosť podľa tohto zákona.

odsek 10 )

Účinky prevodu väčšinového obchodného podielu nastávajú zápisom do obchodného registra.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o prevode obchodného podielu advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o prevode obchodného podielu alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením kúpnej ceny skontrolovať.


Vytvorte si zmluvu o prevode obchodného podielu na mieru.
S garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

Odporúča už viac než 1000 ľudí