ZÁMENNÁ ZMLUVA
NA POZEMKY

Stiahnite si vzor zámennej zmluvy na pozemky aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 31.10.2021

ČO JE TO ZÁMENNÁ ZMLUVA NA POZEMKY?

Nie vždy je záujmom zmluvných strán vymeniť hnuteľnú alebo nehnuteľnú vec za peniaze. Práve v prípadoch, keď sa zmluvné strany dohodnú, že jednu vec chcú vymeniť za inú konkrétnu vec, používa sa zámenná zmluva. Na úpravu vzťahov zo zámennej zmluvy sa primerane použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka o kúpnej zmluve tak, že zamieňajúci sú čo sa týka veci, ktorú dávajú akoby v postavení predávajúceho a v súvislosti s vecou, ktorú dostávajú, sú akoby v postavení kupujúceho. Ak sú predmetom zámeny pozemky, hovoríme o zámennej zmluve na pozemky.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZÁMENNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Nakoľko zákon (Občiansky zákonník) odkazuje pri zámennej zmluve na ustanovenia kúpnej zmluvy, náležitosti kúpnej zmluvy sa budú primerane vzťahovať aj na zámennú zmluvu.

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZÁMENNEJ ZMLUVY NA POZEMKY SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie, kto je zamieňajúci 1 a kto zamieňajúci 2.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu.

Ak ide o právnickú osobu, uvádzame názov, sídlo a identifikačné číslo.

Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné uviesť tiež podiely jednotlivých spoluvlastníkov zlomkom.

V prípade, ak by bol predmetom prevodu len podiel jedného alebo viacerých spoluvlastníkov (ale nie všetkých spoluvlastníkov), je potrebné najprv ponúknuť podiely na predaj ostatným spoluvlastníkom, ktorí si môžu uplatniť svoje zákonné predkupné právo. Toto neplatí, ak sa spoluvlastnícky podiel na pozemku prevádza na blízku osobu.

2. Označenie predmetov zámeny - t.j. predmet zámeny 1 a predmet zámeny 2 - v prípade zámennej zmluvy na pozemky to budú pozemky. Predmet zámeny je potrebné dostatočne identifikovať tak, aby nebol zameniteľný s iným pozemkom, a to uvedením katastrálneho územia, parcelného čísla pozemku, odlíšením pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku. Pokiaľ je pozemok zapísaný na liste vlastníctva, zvyčajne uvádzame aj číslo listu vlastníctva.

3. Záväzok zamieňajúceho 1 odovzdať zamieňajúcemu 2 predmet zámeny (pozemok 1) do vlastníctva a záväzok zamieňajúceho 2 prevziať od zamieňajúceho 1 predmet zámeny (pozemok 1),

4. Záväzok zamieňajúceho 2 odovzdať zamieňajúcemu 1 predmet zámeny (pozemok 2) do vlastníctva a záväzok zamieňajúceho 1 prevziať od zamieňajúceho 2 predmet zámeny (pozemok 2).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zámennú zmluvu na pozemky advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zámennú zmluvu na pozemky alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zámennú zmluvu na pozemky advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zámennú zmluvu na pozemky alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ, ABY ZÁMENNÁ ZMLUVA NA POZEMKY OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. V prípade, ak hodnota zamieňaných pozemkov nie je približne rovnaká, možno dohodnúť povinnosť niektorej zmluvnej strany doplatiť druhej strane rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkoch v peniazoch. V prípade takejto odplatnej zámeny je tiež vhodné dohodnúť lehotu na zaplatenie dohodnutej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako dohodnutú cenu zaplatiť. Odporúčame zaplatenie odplaty realizovať vždy pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k pozemku do katastra nehnuteľností, a to tak, aby nevznikli pochybnosti o tom, kedy a v akej výške bola odplata uhradená,

6. Úpravu zodpovednosti za vady predmetu zámeny - t.j. za aké nedostatky predmetu zámeny si zamieňajúci vzájomne zodpovedajú a aké majú v takom prípade zmluvné strany práva a povinnosti.

7. Určenie lehoty na odovzdanie predmetu zámeny - t.j. určenie, dokedy a v akom stave má zamieňajúci 1 odovzdať pozemok 1 zamieňajúcemu 2 a naopak. Pokiaľ sa na niektorom pozemku nachádza niečo, čo tam druhý zamieňajúci nechce (napríklad nepotrebné hnuteľné veci), je dobré, ak je v zmluve zachytená povinnosť zamieňajúceho, o ktorého pozemok ide, pozemok vypratať na vlastné náklady ešte pred odovzdaním, prípadne aj pod hrozbou zmluvnej pokuty.

8. Určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva - nie je na škodu, keď sa v zmluve skonštatuje aj moment prevodu vlastníckeho práva k predmetom zámeny, i keď v prípade nehnuteľností takáto dohoda nie je potrebná, nakoľko platí, že každý zamieňajúci sa stáva vlastníkom druhej zamieňanej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

9. Určenie hodnoty zamieňaných pozemkov – je vhodné, aby sa v zámennej zmluve konštatovalo aj to, aká je približná hodnota navzájom zamieňaných pozemkov. Tento údaj môže byť užitočný napríklad vtedy, ak by zámena pozemkov bola predmetom dane z príjmu. V takom prípade sa totiž pre účely výpočtu daňových povinností bude zisťovať, akú mali hodnotu zamieňané pozemky, keďže aj nepeňažný príjem môže byť považovaný za príjem, z ktorého sa platí daň. Samozrejme, nie je nevyhnutné, aby údaj o hodnote zamieňaných pozemkov konštatovala priamo zmluva (hodnotu možno určiť aj samostatne, napr. znaleckým posudkom), avšak je to často užitočné.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZÁMENNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Písomná forma zámennej zmluvy je povinná, keďže sú predmetom zámeny nehnuteľnosti. Okrem povinnej písomnej formy zámennej zmluvy musia byť podpisy oboch účastníkov na takejto zmluve úradne osvedčené (notárom alebo mestským/obecným úradom).

Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto zmluvy musia byť na tej istej listine.

Na to, aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa zamieňajúci stali novými vlastníkmi zamenených nehnuteľnosti, je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že so zámenou nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁMENNEJ ZMLUVY

Základná právna úprava zámennej zmluvy je obsiahnutá v Občianskom zákonníku (§ 611, ktorý odkazuje na ustanovenia o kúpnej zmluve v § 588 až 627).

Občianskym zákonníkom sa prevod vlastníckeho práva k pozemkom riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa spravujú Obchodným zákonníkom.

Relevantné ustanovenia týkajúce sa zámennej zmluvy na pozemky sú obsiahnuté aj v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor zámennej zmluvy na pozemky aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma