ZÁMENNÁ ZMLUVA
NA POZEMKY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZÁMENNÁ ZMLUVA NA POZEMOK?

Definíciu zámennej zmluvy môžeme nájsť v § 611 z. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Podľa tejto definície je zámennou zmluvou zmluva pri ktorej si zmluvné strany vymieňajú vec za vec (v prípade zámennej zmluvy na pozemok je touto vecou pozemok), a to tak, že každá zo strán sa považuje ohľadne veci, ktorú výmenou dáva za predávajúcu a ohľadne veci, ktorú prijíma za kupujúcu stranu. Ustanovenia o kúpnej zmluve sa primerane použijú aj na zámennú zmluvu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZÁMENNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Nakoľko zákon (Občiansky zákonník) odkazuje pri zámennej zmluve na ustanovenia kúpnej zmluvy náležitosti kúpnej zmluvy sa budú primerane vzťahovať aj na zámennú zmluvu.

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI KAŽDEJ ZÁMENNEJ ZMLUVY SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je zamieňajúci 1 a kto zamieňajúci 2,

2. Označenie predmetov zámeny - t.j. predmet zámeny 1 a predmet zámeny 2 - v prípade zámennej zmluvy na pozemky to budú pozemky. Predmet zámeny je potrebné dostatočne identifikovať tak aby nebol zameniteľný s iným (katastrálne územie, okres, parcelné číslo, označenie registra C/E, druh pozemku, výmera, číslo listu vlastníctva,...),

3. Záväzok zamieňajúceho 1 odovzdať zamieňajúcemu 2 predmet zámeny (pozemok 1) do vlastníctva a záväzok zamieňajúceho 2 prevziať od zamieňajúceho 1 predmet zámeny (pozemok 1),

4. Záväzok zamieňajúceho 2 odovzdať zamieňajúcemu 1 predmet zámeny (pozemok 2) do vlastníctva a záväzok zamieňajúceho 1 prevziať od zamieňajúceho 2 predmet zámeny (pozemok 2).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOUOKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ JE DOBRÉ ABY ZÁMENNÁ ZMLUVA NA POZEMOK OBSAHOVALA TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. V prípade odplatnej zámeny určenie lehoty na zaplatenie dohodnutej ceny a spôsobu jej zaplatenia - t.j. určenie dokedy a ako dohodnutú cenu zaplatiť,

6. Úpravu zodpovednosti za vady predmetu kúpy - t.j. za aké nedostatky predmetu zámeny zamieňajúci 1 zamieňajúcemu 2 zodpovedá a aké má v takom prípade zamieňajúci 2 práva a naopak.

Účastník sa stáva vlastníkom zamenenej nehnuteľnosti až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Pri nehnuteľnostiach sa zmluvné strany na inom okamihu prevodu vlastníckeho práva dohodnúť nemôžu.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZÁMENNEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Písomná forma zámennej zmluvy je povinná, ak je predmetom zámeny nehnuteľnosť (byt, stavba či pozemok). Okrem povinnej písomnej formy zámennej zmluvy musí byť podpis účastníkov na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Zákon tiež výslovne vyžaduje, že podpisy účastníkov takejto zmluvy musia byť na tej istej listine. Na to aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa zamieňajúci stali novými vlastníkmi zamenených nehnuteľnosti je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad (katastrálny odbor) spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že so zámenou nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA ZÁMENNEJ ZMLUVY

Základná právna úprava zámennej zmluvy je v súčasnosti obsiahnutá v § 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Ustanovenie o zámennej zmluve v Občianskom zákonníku odkazuje v primeranej miere na ustanovenia o kúpnej zmluve, ktorá je v Občianskom zákonníku upravená v § 588 až 627.  Zámenná zmluva na nehnuteľnosť za vždy spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a to aj v prípade, ak sa jedná o zmluvu uzatvorenú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ZÁMENNEJ ZMLUVY NA POZEMKY

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma