ZMLUVA O DIELO

Vytvorte si zmluvu o dielo na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU O DIELO

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O DIELO?

Zmluvou o dielo sa jedna zmluvná strana (zhotoviteľ) zaviaže druhej zmluvnej strane (objednávateľovi) zhotoviť pre ňu za odplatu určité dielo.

KDE MOŽNO VYUŽIŤ ZMLUVU O DIELO?

Praktické využitie zmluvy o dielo možno v zásade rozdeliť na tri oblasti:

- vykonanie určitej pracovnej činnosti  (napr. stavebné práce na dome, montáž určitej veci a pod.),

- vytvorenie novej veci na zákazku (napr. vytvorenie nábytku či obleku na mieru, zhotovenie stavby a pod.) – pre tento typ zmluvy o dielo zákon upravuje určité osobitosti, bližšie pozri zmluva o zhotovení veci na zákazku,

- vykonanie určitej opravy alebo úpravy veci (napr. oprava automobilu, rekonštrukcia domu, oprava oblečenia a pod.) – pre tento typ zmluvy o dielo zákon taktiež upravuje určité osobitosti, bližšie pozri zmluvu o oprave a úprave veci.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O DIELO?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O DIELO SÚ:

1 . Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je zhotoviteľ a kto objednávateľ,

2. Vymedzenie diela ako predmetu zmluvy - t.j. vymedzenie čo má zhotoviteľ pre objednávateľa podľa zmluvy vykonať,

3. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo dohodnuté dielo,

4. Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo odplatu,

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOUOKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ BY KAŽDÁ DOBRÁ ZMLUVA O DIELO MALA OBSAHOVAŤ TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

6. Dohodu o presnej výške ceny za dielo, alebo určenie spôsobu jej výpočtu (ak sa cena ani spôsob jej určenia nedohodnú, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu primeranú)

7. Určenie spôsobu vykonania diela - t.j. či je zhotoviteľ povinný dielo vykonať osobne vlastnou prácou, alebo môže dielo vykonať aj prostredníctvom práce niekoho iného,

8. Lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi,

9. Určenie miesta kde má byť hotové dielo objednávateľovi odovzdané,

10. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na diele a vlastníckeho práva k dielu - t.j. kedy sa objednávateľ stáva vlastníkom objednaného diela a odkedy znáša riziko jeho náhodného poškodenia,

11. Úpravu zodpovednosti za vady vykonaného diela - t.j. za aké nedostatky diela zhotoviteľ zodpovedá,

V zmluve o dielo možno, prirodzene, dohodnúť aj ďalšie podmienky, na ktorých úprave majú účastníci zmluvy záujem, najmä podrobný postup pri vykonávaní, kontrolovaní a odovzdávaní diela, ale aj iné práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec zákonnej úpravy.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O DIELO?

Na platné uzatvorenie zmluvy o dielo sa nevyžaduje jej písomná forma. Zmluvu o dielo tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky. Ak však v prípade ústnej (či konkludentnej) zmluvy nedôjde k vykonaniu diela na počkanie, je podľa Občianskeho zákonníka zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí jeho objednávky.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O DIELO

Právna úprava zmluvy o dielo je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:

- v Občianskom zákonníku (§ 631 až 643) a

- v Obchodnom zákonníku (§ 536 až 565).

Konkrétna zmluva o dielo môže byť vždy uzavretá len v režime jedného právneho predpisu – t. j. buď podľa Občianskeho zákonníka, alebo podľa Obchodného zákonníka. Zmluvu tak nikdy nemožno uzavrieť čiastočne podľa Občianskeho zákonníka a čiastočne podľa Obchodného zákonníka.

Podľa právnej úpravy Zmluvy o dielo obsiahnutej v Občianskom zákonníku sa s určitými špecifikami bude spravovať aj Zmluva o vytvorení diela na objednávku, ktorá je upravená v Autorskom zákone (§ 91, z.č. 185/2015), a ktorej využitie je obmedzené na tvorbu autorských diel. 

AKÉ SÚ HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI ZMLUVOU O DIELO UZAVRETOU PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A ZMLUVOU O DIELO PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA?

Hlavné rozdiely sú nasledovné:

 Písomné potvrdenie o prevzatí objednávky podľa Občianskeho zákonníka

Zmluvy uzavreté podľa oboch právnych prepisov sú neformálne – t.j. nemusia mať písomnú formu, avšak pri zmluve podľa Občianskeho zákonníka platí, že ak nedôjde k vykonaniu diela na počkanie, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí jeho objednávky.

Záručná doba

Pri zmluve podľa Obchodného zákonníka sa na dielo nevzťahuje záruka (t.j. neplynie záručná doba, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vyskytnuté vady diela), pokiaľ sa na určitej záruke strany výslovne nedohodli. Pri zmluve podľa Občianskeho zákonníka záleží to, či sa na dielo bude vzťahovať zákonná záruka, od povahy samotného vykonaného diela. Ak je dielom vykonanie určitej činnosti (napr. montáž určitej veci), záruka zo zákona neplynie. Ak je dielom vytvorenie novej veci na zákazku, vzťahuje sa na dielo zo zákona záručná doba v trvaní 24 mesiacov (pri stavbách dokonca v trvaní 3 rokov). Ak je dielom určitá oprava alebo úprava veci, vzťahuje sa na dielo záručná doba v trvaní 3 mesiacov (pri stavebných prácach v trvaní 18 mesiacov).

Platenie preddavkov

Pri zmluve podľa Občianskeho zákonníka je zhotoviteľ pri vykonávaní diela, ktoré je značne nákladné, oprávnený požadovať od objednávateľa platenie preddavkov dohodnutej ceny. Pri zmluve podľa Obchodného zákonníka takéto právo zhotoviteľ zo zákona nemá a platenie preddavkov môže požadovať len v prípade, ak sa na tom strany v zmluve výslovne dohodli.

Cena určená podľa rozpočtu

Ak je cena diela určená podľa rozpočtu, je zhotoviteľ v prípade zmluvy podľa Občianskeho zákonníka oprávnený cenu navýšiť len v prípade zmeny cenového predpisu (napr. príslušného zákona), pričom objednávateľ má v takom prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. V prípade zmluvy podľa Obchodného zákonníka platí, že ak z ceny dohodnutej podľa rozpočtu vyplýva, že sa nezaručuje jej úplnosť alebo záväznosť, môže zhotoviteľ požadovať primerané zvýšenie dohodnutej ceny. Objednávateľ môže pritom odstúpiť od zmluvy len v prípade, že požadované zvýšenie ceny presahuje pôvodne dojednanú cenu o viac ako 10%.
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Vytvorte si zmluvu o dielo na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o dielo bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma