ZMLUVA O DIELO

Všetko, čo potrebujete vedieť pred tým ako uzatvoríte zmluvu

VYTVORIŤ ZMLUVU O DIELO

za 6,90 € získate
vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti
alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok bol aktualizovaný 18.7.2019

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo je to zmluva o dielo, na čo slúži a kedy ju použiť,
- aké sú jej náležitosti, 
- akú formu zákon vyžaduje pre jej uzatvorenie,
- v akom zákone hľadať právnu úpravu zmluvy o dielo.

ČO JE TO ZMLUVA O DIELO?

Zmluvou o dielo sa jedna zmluvná strana (zhotoviteľ) zaviaže druhej zmluvnej strane (objednávateľovi) zhotoviť pre ňu za odplatu určité dielo. Dielo môže mať hmotnú ale i nehmotnú povahu, musí však byť vždy výsledkom určitej činnosti.

KDE MOŽNO VYUŽIŤ ZMLUVU O DIELO?

Praktické využitie zmluvy o dielo možno v zásade rozdeliť na tri oblasti:

- vykonanie určitej pracovnej činnosti  (napr. stavebné práce na dome, montáž určitej veci a pod.),

- vytvorenie novej veci na zákazku (napr. vytvorenie nábytku či obleku na mieru, zhotovenie stavby a pod.) – pre tento typ zmluvy o dielo zákon upravuje určité osobitosti, bližšie pozri zmluva o zhotovení veci na zákazku,

- vykonanie určitej opravy alebo úpravy veci (napr. oprava automobilu, rekonštrukcia domu, oprava oblečenia a pod.) – pre tento typ zmluvy o dielo zákon taktiež upravuje určité osobitosti, bližšie pozri zmluvu o oprave a úprave veci.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O DIELO?

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O DIELO SÚ:

1 . Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je zhotoviteľ a kto objednávateľ,

2. Vymedzenie diela ako predmetu zmluvy - t.j. vymedzenie čo má zhotoviteľ pre objednávateľa podľa zmluvy vykonať, a to kvalitatívne vymedzenie (individuálne príp. druhové znaky diela) a kvantitatívne vymedzenie (množstvo),

3. Záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na vlastné nebezpečenstvo dohodnuté dielo, (objednávateľ však zhotoviteľovi môže poskytnúť materiál),

4. Záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo odplatu, (teda výslovné vyjadrenie odplatnosti vykonávania diela).

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o dielo advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o dielo alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením ceny za dielo skontrolovať.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o dielo advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o dielo alebo si zmluvu dajte pred podpisom a zaplatením ceny za dielo skontrolovať.

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ BY KAŽDÁ DOBRÁ ZMLUVA O DIELO MALA OBSAHOVAŤ TIEŽ NASLEDOVNÉ DOJEDNANIA:

5. Dohodu o presnej výške ceny za dielo, alebo určenie spôsobu jej výpočtu - ak sa cena ani spôsob jej určenia nedohodnú, a cenu neurčuje ani osobitný zákon, je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu primeranú; Občiansky zákonník súčasne pripúšťa aj určenie ceny odhadom.

6. Splatnosť ceny - ak nie je dohodnuté inak, platí sa až po skončení diela; možné sú aj preddavky,

7. Akosť - podrobnejšia špecifikácia kvalitatívnych vlastností diela, napr. aj podľa noriem STN,

8. Určenie spôsobu vykonania diela - t.j. či je zhotoviteľ povinný dielo vykonať osobne vlastnou prácou, alebo môže dielo vykonať aj prostredníctvom práce niekoho iného,

9. Lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný dielo vykonať a odovzdať objednávateľovi,

10. Určenie miesta kde má byť hotové dielo objednávateľovi odovzdané,

11. Určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na diele a vlastníckeho práva k dielu - t.j. kedy sa objednávateľ stáva vlastníkom objednaného diela a odkedy znáša riziko jeho náhodného poškodenia,

12. Úpravu zodpovednosti za vady vykonaného diela - t.j. za aké nedostatky diela, ktoré sa vyskytli pri jeho prevzatí alebo v záručnej dobe, zhotoviteľ zodpovedá, aké sú spôsoby uplatnenia nárokov z vád u zhotoviteľa ako i dĺžku záručnej doby.

V zmluve o dielo možno, prirodzene, dohodnúť aj ďalšie podmienky, na ktorých úprave majú účastníci zmluvy záujem, najmä podrobný postup pri vykonávaní, kontrolovaní a odovzdávaní diela, ale aj iné práva a povinnosti zmluvných strán nad rámec zákonnej úpravy a súčasne zmluvné pokuty a sankcie pre prípad ich porušenia.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O DIELO?

Na platné uzatvorenie zmluvy o dielo sa nevyžaduje jej písomná forma. Výnimkou je prípad, kedy sa zmluvné strany (spravidla nepodnikatelia) výslovne dohodnú, že chcú uzavrieť zmluvu o dielo v režime podľa Obchodného zákonníka, aj keď by sa mali riadiť Občianskym zákonníkom; takýto dohovor musí byť písomný.

Zmluvu o dielo tak možno uzavrieť i v ústnej forme či dokonca konkludentne (mlčky) – napr. súhlasným posunkom ruky. Ak však v prípade ústnej (či konkludentnej) zmluvy nedôjde k vykonaniu diela na počkanie, je podľa Občianskeho zákonníka zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí jeho objednávky (to však musí obsahovať označenie predmetu diela, jeho rozsah, akosť, cenu a čas zhotovenia).

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O DIELO

Právna úprava zmluvy o dielo je v súčasnosti obsiahnutá v dvoch právnych predpisoch, a to:
- v Občianskom zákonníku (§ 631 až 643) a
- v Obchodnom zákonníku (§ 536 až 565), tento režim sa využíva najmä v prípadoch, kedy sa zmluva uzatvára medzi podnikateľmi a týka sa výkonu ich podnikateľskej činnosti.

Konkrétna zmluva o dielo môže byť vždy uzavretá len v režime jedného právneho predpisu – t. j. buď podľa Občianskeho zákonníka, alebo podľa Obchodného zákonníka. Zmluvu tak nikdy nemožno uzavrieť čiastočne podľa Občianskeho zákonníka a čiastočne podľa Obchodného zákonníka.

Podľa právnej úpravy Zmluvy o dielo obsiahnutej v Občianskom zákonníku sa s určitými špecifikami bude spravovať aj Zmluva o vytvorení diela na objednávku, ktorá je upravená v Autorskom zákone (§ 91, zákona č. 185/2015 Z. z.), a ktorej využitie je obmedzené na tvorbu autorských diel (ak však takúto zmluvu uzatvoria podnikatelia, nie je ani tu vylúčený režim podľa Obchodného zákonníka).

Zmluva o dielo sa súčasne vždy, keď jednou zo strán je fyzická osoba – spotrebiteľ, riadi režimom tzv. spotrebiteľskej zmluvy (§ 52 a nasl. Občianskeho zákonníka), ktorá vymedzuje osobitné podmienky na ochranu tzv. slabšej strany.

AKÉ SÚ HLAVNÉ ROZDIELY MEDZI ZMLUVOU O DIELO UZAVRETOU PODĽA OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA A ZMLUVOU O DIELO PODĽA OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA?

Hlavné rozdiely sú nasledovné:

Subjekty zmluvného vzťahu

Podľa Občianskeho zákonníka ide spravidla o vzťah medzi podnikateľom a občanom (spotrebiteľom), kým podľa Obchodného zákonníka ide o vzťah medzi podnikateľmi navzájom.

 Písomné potvrdenie o prevzatí objednávky podľa Občianskeho zákonníka

Zmluvy uzavreté podľa oboch právnych prepisov sú neformálne – t.j. nemusia mať písomnú formu, avšak pri zmluve podľa Občianskeho zákonníka platí, že ak nedôjde k vykonaniu diela na počkanie, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí jeho objednávky.

Záručná doba

Pri zmluve podľa Obchodného zákonníka sa na dielo nevzťahuje záruka (t.j. neplynie záručná doba, počas ktorej zhotoviteľ zodpovedá za vyskytnuté vady diela, zhotoviteľ v zásade zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania), pokiaľ sa na určitej záruke strany výslovne nedohodli. Pri zmluve podľa Občianskeho zákonníka záleží to, či sa na dielo bude vzťahovať zákonná záruka, od povahy samotného vykonaného diela. Ak je dielom vykonanie určitej činnosti (napr. montáž určitej veci), záruka zo zákona neplynie. Ak je dielom vytvorenie novej veci na zákazku, vzťahuje sa na dielo zo zákona záručná doba v trvaní 24 mesiacov (pri veciach, ktoré sa majú užívať dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné zákony aj dlhšiu záručnú dobu, napr. pri zhotovení stavby sa na dielo vťahuje záručná doba v trvaní 3 rokov). Ak je dielom určitá oprava alebo úprava veci, vzťahuje sa na dielo záručná doba v trvaní 3 mesiacov (pri stavebných prácach v trvaní najmenej 18 mesiacov).

Platenie preddavkov

Pri zmluve podľa Občianskeho zákonníka je zhotoviteľ pri vykonávaní diela, ktoré je značne nákladné,  alebo ktoré sa vykonáva po častiach, oprávnený požadovať od objednávateľa platenie preddavkov dohodnutej ceny. Pri zmluve podľa Obchodného zákonníka takéto právo zhotoviteľ zo zákona nemá a platenie preddavkov môže požadovať len v prípade, ak sa na tom strany v zmluve výslovne dohodli.

Cena ako náležitosť zmluvy

Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka nepredpokladá dohodu o cene ako podstatnú náležitosť zmluvy, avšak ak cena dohodnutá nie je a neurčuje ju ani žiadny osobitný zákon, objednávateľ musí zaplatiť cenu primeranú. Ak sa strany dohodnú, že cenu v zmluve určiť chcú, musia ju vymedziť pevnou sumou alebo určiť aspoň odhadom.

Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka musí obsahovať zmluvne dohodnutú cenu (alebo spôsob jej určenia) ako podstatnú náležitosť, pokiaľ sa strany výslovne v zmluve nedohodnú, že uzatvárajú zmluvu aj bez určenia ceny.

Cena určená podľa rozpočtu

Ak je cena diela určená podľa rozpočtu, je zhotoviteľ v prípade zmluvy podľa Občianskeho zákonníka oprávnený cenu navýšiť len v prípade zmeny cenového predpisu (napr. príslušného zákona), pričom objednávateľ má v takom prípade možnosť od zmluvy odstúpiť. V prípade zmluvy podľa Obchodného zákonníka platí, že ak z ceny dohodnutej podľa rozpočtu vyplýva, že sa nezaručuje jej úplnosť alebo záväznosť, môže zhotoviteľ požadovať primerané zvýšenie dohodnutej ceny. Objednávateľ môže pritom odstúpiť od zmluvy len v prípade, že požadované zvýšenie ceny presahuje pôvodne dojednanú cenu o viac ako 10%.

Vytvorte si zmluvu o dielo na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o dielo bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma