ZMLUVA O NÁJME 
DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 16.06.2021

ČO JE TO ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU?

Zmluva o nájme dopravného prostriedku je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ v zmluve prenecháva nájomcovi dopravný prostriedok za účelom jeho dočasného užívania a nájomca sa zaväzuje mu za to uhradiť nájomné v dohodnutej výške.

V ČOM SA LÍŠI NÁJOM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU OD BEŽNÉHO NÁJMU HNUTEĽNEJ VECI?

Vo všeobecnosti platí, že nájomná zmluva (na nehnuteľnosti aj hnuteľné veci) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka), a to aj v prípade, ak je zmluva uzatváraná medzi podnikateľmi v rámci ich podnikateľskej činnosti. Nájom dopravného prostriedku je však oproti bežnému nájmu akejkoľvek inej hnuteľnej veci špecifický tým, že je ako osobitný zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku (§ 630 a nasl.). Z tohto dôvodu sa nájomný vzťah k dopravnému prostriedku uzatvorený medzi podnikateľmi (v rámci ich podnikateľskej činnosti) bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (a nie Občianskym zákonníkom ako v prípade ostatných nájomných zmlúv).

V tomto článku sa budeme zaoberať zmluvou o nájme dopravného prostriedku podľa Obchodného zákonníka. Upozorníme však aj na osobitosti uzatvorenia takejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.

Obchodný zákonník v súvislosti so zmluvou o nájme dopravného prostriedku upravuje viacero osobitných práv a povinností zmluvných strán, ktoré prenajímateľ a nájomca pri bežnom nájme podľa Občianskeho zákonníka nemajú. Zákon napríklad osobitne upravuje otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatom dopravnom prostriedku alebo otázku náhrady nákladov vynaložených na opravu dopravného prostriedku.

POZOR!

Nájomná zmluva, ktorej predmetom by bol nájom dopravného prostriedku, uzatvorená medzi nepodnikateľmi sa bude riadiť všeobecnými ustanoveniami o nájme podľa Občianskeho zákonníka. Výnimkou by bolo, ak by sa nepodnikatelia výslovne dohodli na režime Obchodného zákonníka (podľa § 262 Obchodného zákonníka).

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o nájme dopravného prostriedku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o nájme dopravného prostriedku alebo si pred podpisom a zaplatením nájomného dajte skontrolovať zmluvu o nájme dopravného prostriedku.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o nájme dopravného prostriedku advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o nájme dopravného prostriedku alebo si pred podpisom a zaplatením nájomného dajte skontrolovať zmluvu o nájme dopravného prostriedku.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán

- kto je nájomca a prenajímateľ (identifikácia musí obsahovať minimálne obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto právnickú osobu konať),

2. Označenie predmetu nájmu (dopravného prostriedku) vrátane označenia dokladov potrebných na užívanie predmetu nájmu

– uvádza sa model, typ, EČV, VIN vozidla. Zároveň je potrebné v zmluve uviesť aké doklady potrebné pre prevádzku vozidla je prenajímateľ povinný nájomcovi odovzdať, ide napr. o technický preukaz, potvrdenie o poistení vozidla, prípadne iné doklady podľa druhu dopravného prostriedku,

3. Určenie doby nájmu (na dobu určitú / neurčitú),

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ MÔŽE ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU OBSAHOVAŤ AJ ĎALŠIE DOJEDNANIA, AKO NAPRÍKLAD:

4. Určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného

- nájomné môže byť určené paušálnou sumou alebo sumou za kilometer, ich kombináciou alebo aj iným spôsobom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na výške a splatnosti nájomného, platí nájomca nájomné v obvyklej výške. Splatnosť nájomného zákon určuje po ukončení nájomného vzťahu. Ak by však nájomný vzťah trval viac než tri mesiace, splatnosť nájomného je určená na koniec každého kalendárneho mesiaca, v ktorom sa vozidlo užívalo.

5. Účel, na ktorý má nájomca dopravný prostriedok užívať

- (napr. na účely výkonu podnikateľskej činnosti nájomcu, ktorou je preprava tovaru). Ak účel v zmluve nie je určený, účelom je to, na čo také vozidlo obvykle slúži.  

6. Určenie, či je nájomca oprávnený dať dopravný prostriedok do podnájmu

- v prípade, ak sa zmluvné strany na tejto otázke nedohodnú, zákon predpokladá, že nájomca nesmie dať vozidlo do podnájmu tretej osobe ani ho inej osobe prenechať na užívanie hoci aj bezodplatne,

7. Určenie, či je nájomca povinný dať dopravný prostriedok poistiť a na čie náklady

- (kto bude platiť poistné). Sk by v zmluve nebolo uvedené, že nájomca je povinný vozidlo poistiť, podľa zákona túto povinnosť nájomca nemá,

8. Čas odovzdania vozidla nájomcovi

– ak v zmluve nie je uvedené, kedy má prenajímateľ odovzdať dopravný prostriedok na užívanie nájomcovi spolu s potrebnými dokladmi, zákon predpokladá, že tak má urobiť bez zbytočného odkladu,

9. Spôsob vrátenia dopravného prostriedku po skončení nájmu prenajímateľovi

– ak sa zmluvné strany v zmluve nedohodnú, ako a kam je potrebné vozidlo vrátiť, podľa zákona je nájomca povinný vozidlo vrátiť tam, odkiaľ ho prevzal.

10. Možnosť a spôsob odkúpenia dopravného prostriedku nájomcom

- často sa pri uzatváraní zmluvy o nájme dopravného prostriedku dojednáva aj možnosť odkúpenia vozidla po skončení doby nájmu.

11. Dohodu o možných spôsoboch skončenia nájomného vzťahu

- (určenie, či je možné zmluvu vypovedať alebo od nej odstúpiť). Zákon v tejto súvislosti upravuje len možnosť výpovede v prípade zmluvy uzatvorenej na neurčitý čas. Zároveň zákon upravuje výpovednú dobu tak, že táto je minimálne 30 dní, avšak dáva zmluvným stranám možnosť dohodnúť v zmluve aj kratšiu výpovednú dobu, a to až 0 dní, teda zmluvný vzťah môže skončiť doručením výpovede.

NÁHRADA ŠKODY

Prenajímateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne nájomcovi tým, že vozidlo nie je spôsobilé na prevádzku a na účel určený v zmluve. V prípade, ak prenajímateľ ani pri zachovaní odbornej starostlivosti nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku, môže sa zodpovednosti zbaviť.

Nájomca zodpovedá len za škodu, ktorú na dopravnom prostriedku spôsobil on alebo osoby, ktorým umožnil prístup k vozidlu. Každú ďalšiu škodu znáša prenajímateľ.

Prenajímateľ si náhradu škody musí uplatniť u nájomcu do 6 mesiacov od vrátenia dopravného prostriedku, inak jeho právo na náhradu škody zanikne.

V prípade, ak je na dopravnom prostriedku potrebné vykonať opravu, nájomca je povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu prenajímateľovi. Ak mu to neoznámi, nemá právo žiadať vrátenie nákladov, ktoré na opravu vynaložil. Úhradu nákladov musí žiadať do 3 mesiacov od ich vynaloženia, inak stráca nárok na ich zaplatenie.

Za čas, keď je nemožné vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opráv, nájomca neplatí nájomné, pokiaľ nespôsobilosť alebo potrebu opráv nespôsobil sám alebo ich nespôsobila osoba, ktorej umožnil prístup k vozidlu. Nemožnosť užívania však musí nájomca bez zbytočného odkladu oznámiť prenajímateľovi, inak jeho povinnosť platiť nájomné trvá.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY?

Zmluva o nájme dopravného prostriedku podľa Obchodného zákonníka musí byť vždy uzatvorená v písomnej forme. Podpisy zmluvných strán na zmluve nemusia byť úradne osvedčené.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Zmluva o nájme dopravného prostriedku je upravená v ust. § 630 - § 637 Obchodného zákonníka. V prípade ak by nájomnú zmluvu na dopravný prostriedok uzatvorili nepodnikatelia, vzťahovala by sa na túto zmluvu všeobecná úprava o nájomnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka (§ 663 – 684 Občianskeho zákonníka).
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNITE SI VZOR ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma