ZMLUVA O NÁJME 
DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO NÁJOMNÁ ZMLUVA?

Nájomná zmluva je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého vzniká nájomný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom. Prenajímateľ v nájomnej zmluve prenecháva nájomcovi určitú vec za účelom jej dočasného užívania alebo brania úžitkov z predmetu nájomnej zmluvy a nájomca sa zaväzuje mu za to uhradiť nájomné v dohodnutej výške.

V ČOM SA LÍŠI NÁJOM DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU OD BEŽNÉHO NÁJMU HNUTEĽNEJ VECI?

Vo všeobecnosti platí, že nájomná zmluva (na nehnuteľnosti aj hnuteľné veci) sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka (§ 663 a nasl. Občianskeho zákonníka), a to aj v prípade, ak je zmluva uzatváraná medzi podnikateľmi v rámci ich podnikateľskej činnosti. Nájom dopravného prostriedku je však oproti bežnému nájmu akejkoľvek inej hnuteľnej veci špecifický tým, že je ako osobitný zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku (§ 630 a nasl.). Z toho dôvodu sa nájomný vzťah k dopravnému prostriedku uzatvorený medzi podnikateľmi (v rámci ich podnikateľskej činnosti) bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (a nie Občianskym zákonníkom ako v prípade ostatných nájomných zmlúv).

Obchodný zákonník v tejto súvislosti upravuje viacero osobitných práv a povinností zmluvných strán, ktoré prenajímateľ a nájomca pri bežnom nájme podľa Občianskeho zákonníka nemajú. Zákon tiež osobitne upravuje otázky zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatom dopravnom prostriedku ako aj otázku náhrady nákladov vynaložených na opravu dopravného prostriedku.

POZOR! Nájomná zmluva, ktorej predmetom by bol nájom dopravného prostriedku, uzatvorená medzi nepodnikateľmi sa bude riadiť všeobecnými ustanoveniami o nájme podľa Občianskeho zákonníka. Výnimkou by bolo, ak by sa nepodnikatelia výslovne dohodli na režime Obchodného zákonníka (podľa § 262 Obchodného zákonníka).

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán - kto je nájomca a prenajímateľ (identifikácia musí obsahovať minimálne obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za túto konať),

2. Označenie predmetu nájmu (dopravného prostriedku) vrátane označenia dokladov potrebných na užívanie predmetu nájmu,

3. Určenie alebo spôsob určenia výšky nájomného,

4. Určenie doby nájmu (na dobu určitú / neurčitú),

OKREM PODSTATNÝCH NÁLEŽITOSTÍ MÔŽE ZMLUVA O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU OBSAHOVAŤ AJ ĎALŠIE DOJEDNANIA, AKO NAPRÍKLAD:

5. Účel, na ktorý má nájomca dopravný prostriedok užívať (napr. na účely výkonu podnikateľskej činnosti nájomcu, ktorou je preprava tovaru),

6. Určenie, či je nájomca oprávnený dať dopravný prostriedok do podnájmu,

7. Určenie, či je nájomca povinný dať dopravný prostriedok poistiť a na koho náklady (kto bude platiť poistné),

8. Dohodu o možných spôsoboch skončenia nájomného vzťahu (určenie, či je možné zmluvu vypovedať, alebo od nej odstúpiť).

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY?

Zmluva o nájme dopravného prostriedku podľa Obchodného zákonníka musí byť vždy uzatvorená v písomnej forme. Podpisy zmluvných strán na zmluve nemusia byť úradne osvedčené.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Zmluva o nájme dopravného prostriedku je upravená v ust. § 630 - § 637 Obchodného zákonníka. V prípade ak by nájomnú zmluvu na dopravný prostriedok uzatvorili nepodnikatelia, vzťahovala by sa na túto zmluvu všeobecná úprava o nájomnej zmluve podľa Občianskeho zákonníka (§ 663 – 684 Občianskeho zákonníka).
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ZMLUVY O NÁJME DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma