ZMLUVA O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA
info + vzor zmluvy

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok pre vás pripravila:

JUDr. Zuzana Mažáryová

Od roku 2010 pôsobila na pozícii podnikového právnika, advokátskeho koncipienta a advokáta. Počas právnej praxe získala rozsiahle skúsenosti v poskytovaní právnych služieb, právnom poradenstve a v zastupovaní klientov.
www.niederlandova.sk

VŠEOBECNE O ZMLUVE O VÝKONE FUNKCIE ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU

Právnická osoba koná štatutárnym orgánom, ktorý ju zastupuje. V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným je štatutárom konateľ, v prípade akciovej spoločnosti je ním predstavenstvo. Vo verejnej obchodnej spoločnosti sú zo zákona štatutárom všetci spoločníci a v komanditnej spoločnosti sú ním komplementári.

Vzťah medzi obchodnou spoločnosťou a štatutárnym orgánom sa riadi zmluvou o výkone funkcie, ak bola uzavretá. Zmluva o výkone funkcie je osobitný typ zmluvy, ktorý upravuje ustanovenie § 66 ods. 6 Obchodného zákonníka.

Hľadáte vzor zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí

POUŽITIE USTANOVENÍ O MANDÁTNEJ ZMLUVE

Nie je povinnosťou spoločnosti či štatutárneho orgánu uzavrieť zmluvu o výkone funkcie. Ak taká zmluva uzavretá nebola, vzťah spoločnosti a štatutára sa primerane riadi ustanoveniami § 566 a nasledujúce Obchodného zákonníka, ktorý upravuje mandátnu zmluvu. Obchodný zákonník však môže ustanoviť iné určenie práv a povinností, preto je dôležité poznať všetky príslušné právne normy.

V tomto článku sa však zameriame predovšetkým na samotnú zmluvu o výkone funkcie. Keďže stále najbežnejšou právnou formou obchodnej spoločnosti je u nás spoločnosť s ručením obmedzeným, budeme vychádzať z toho, že štatutárnym orgánom je konateľ.

VÝZNAM ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Zmluva o výkone funkcie konateľa umožňuje zmluvným stranám upraviť ich práva a povinnosti. Zmluvou sa sprehľadní právne postavenie konateľa v spoločnosti a nastavia sa všetky dojednania, ktoré v konečnom dôsledku prinášajú určitosť do právneho vzťahu medzi spoločnosťou a konateľom a zvyšujú právnu istotu oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany, ktorým z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje zákonná úprava mandátnej zmluvy, môžu uzavretím zmluvy o výkone funkcie plnohodnotne vyjadriť svoj právny vzťah.

Častým dôvodom pre uzavretie zmluvy o výkone funkcie konateľa je otázka jeho odmeňovania. Túto môžu v zmluve vyriešiť tak, ako skutočne zamýšľajú fungovať. Inak by sa aj odmeňovanie primerane riadilo mandátnou zmluvou, ktorá však podmienky odmeňovania upravuje pomerne vágne.

ROZDIEL OPROTI PRACOVNÉMU POMERU

Obchodnoprávny vzťah konateľa voči spoločnosti, založený zmluvou o výkone funkcie, je nutné striktne odlišovať od prípadného pracovnoprávneho vzťahu konateľa, pre ktorý sa uzatvára pracovná zmluva.

Je bežnou praxou, že konateľ vykonáva v spoločnosti aj funkciu obchodného vedenia a zastupovania podľa Obchodného zákonníka a zároveň závislú prácu na základe pokynov zamestnávateľa podľa Zákonníka práce. V druhom z uvedeným prípadov je konateľ zamestnancom so všetkými právami a povinnosťami upravujúcimi pracovnoprávne vzťahy.

FORMÁLNA STRÁNKA ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Obchodný zákonník stanovuje, že zmluva o výkone funkcie štatutárneho orgánu musí mať písomnú formu. Ústna dohoda by teda bola neplatná.

Navyše písomne uzavretú zmluvu o výkone funkcie konateľa musí schváliť valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným. Aj v prípade, že by zmluva o výkone funkcie nebola schválená valným zhromaždením, stáva sa neplatnou.

OBSAHOVÁ STRÁNKA ZMLUVY O VÝKONE FUNKCIE KONATEĽA

Obchodný zákonník výslovne nekladie požiadavky na obsah zmluvy o výkone funkcie. Z charakteru tejto zmluvy však možno vyvodiť čo má obsahovať.

V prvom rade zmluva o výkone funkcie konateľa musí obsahovať označenie zmluvných strán, ktorými sú obchodná spoločnosť a konateľ.

V úvodných ustanoveniach či preambule zmluvy, je vhodné, pre prehľadnosť, spísať skutočnosť kedy a akým spôsobom sa konateľ dostal do svojej funkcie.

Predmetom zmluvy je úprava právneho vzťahu medzi konateľom a spoločnosťou, ktorý vzniká pri výkone funkcie konateľa. Predpokladáme, že značný opis funkcie konateľa, ako aj činností samotnej spoločnosti, je už opísaný v zakladateľskej listine či spoločenskej zmluve. Tiež najdôležitejšie povinnosti konateľa stanovuje Obchodný zákonník. V zmluve o výkone funkcie je možné odkázať na iné dojednania, či už v zakladajúcom dokumente spoločnosti alebo zákona, prípadne ich v zmluve ešte viac špecifikovať.

Zmluva o výkone funkcie štandardne obsahuje vymedzenie práv a povinností zmluvných strán. Ako sme už načrtli, častým dojednaním bude odmena konateľa za výkon jeho funkcie. Konateľ však môže vykonávať svoju funkciu aj bezodplatne, čo odporúčame tiež v zmluve výslovne uviesť. Ďalej si strany môžu v zmluvy vymedziť dohodu o mlčanlivosti, ustanovenia o trvaní zmluvy a jej skončení, zákaz konkurencie a pod.

Zmluvné strany si môžu dojednať aj iné ustanovenia, ktoré ešte viac precizujú danú zmluvu. Tieto ustanovenia môžu obsahovať rôzne benefity konateľa, ako aj možnosti jeho dovolenky. V tomto smere môžu zmluvné strany uplatniť zmluvnú voľnosť.

Zmluvu je vhodné ukončiť záverečnými ustanoveniami, ktoré obsahujú napríklad počet rovnopisov zmluvy, možnosti jej zmeny, prípadné následky neplatnosti niektorých dojednaní, okamih nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy, zmienku o tom, že zmluvu si strany dôkladne prečítali a porozumeli jej.

Samozrejme, ako každú písomnú zmluvu, je dôležité na konci zakončiť uvedením miesta a dátumu jej podpísania, ako aj samotným podpisom zmluvných strán.

ZÁKONNÉ USTANOVENIA

Zmluva o výkone funkcie musí rešpektovať zákonné ustanovenia upravujúce postavenie konateľa.

Konatelia sú v zmysle Obchodného zákonníka povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti. Tiež sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov. Konateľ, ktorý porušil svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti je povinný nahradiť škodu. Akékoľvek dohody medzi spoločnosťou a konateľom, ktoré vylučujú alebo obmedzujú zodpovednosť konateľa, sú zakázané. Na konateľa sa tiež v zmysle zákona vzťahuje zákaz konkurencie.

ODMENA KONATEĽA

Odmenu konateľa považujeme za jednu z hlavných tém, ktorými sa častokrát zmluva o výkone funkcie zaoberá. Odmena konateľa za jeho funkciu je odmenou odlišnou ako je mzda v prípade, že by bol (aj) zamestnancom a tiež je iná od podielu na zisku spoločnosti. Preto odporúčame vždy mať jasne vymedzené a porozumené kedy sa aká odmena konateľovi vypláca.

Keď už zmluvné strany žiadajú upraviť ustanovenia o odmene, odporúčame dohodnúť sa na presnej výške odmeny, ako aj na spôsobe a termíne jej vyplácania. Odmena konateľa môže byť vyplácaná pravidelne (napr. mesačne), nepravidelne alebo tiež jednorázovo.

Odmena sa zdaňuje podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Takisto konateľ musí platiť odvody do Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne podľa príslušných právnych predpisov. V tomto smere vie byť nápomocný účtovník či daňový poradca.

Môže sa však stať aj situácia, že zmluvné strany aj napriek tomu, že uzavrú zmluvu o výkone funkcie konateľa, nedojednajú podmienky jeho odmeňovania. V takom prípade máme za to, že konateľ bude mať nárok na primeranú odmenu. Opätovne však uvádzame, že zmluva o výkone funkcie má do právneho vzťahu vniesť prehľadnosť a istotu. Je preto vhodné nevynechať zmluvné ustanovenia o odmeňovaní.

Konateľ môže vykonávať funkciu aj bez nároku na odmenu. Takáto forma spolupráce je rozšírenejšia skôr u menších spoločností. Tento spôsob „neodmeňovania“ tiež odporúčame v zmluve zakotviť, aby neskôr nevznikli pochybnosti o tom či konateľ má alebo nemá nárok na odmenu.

Hľadáte vzor zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí