ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
(právo prechodu)

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Prečítanie tohto článku Vám zaberie 1 minútu a 32 sekúnd.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

V tomto článku okrem vzoru zmluvy o zriadení vecného bremena na právo prechodu nájdete tiež užitočné informácie o tom:

- čo je to vecné bremeno a v akej forme môže byť uzatvorené,

- aké náležitosti má zmluva obsahovať,

- aká forma sa pri uzatváraní zmluvy o zriadení vecného bremena vyžaduje, či

- v ktorom zákone hľadať právnu úpravu tejto zmluvy.

ČO JE TO VECNÉ BREMENO?

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti (povinného z vecného bremena) v prospech iného (oprávneného z vecného bremena), tak že vlastník nehnuteľnosti je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať, alebo niečo konať.

Práva oprávneného z vecného bremena môžu mať 2 formy:

IN REM – vecné bremeno je spojené s vlastníctvom veci a zmenou vlastníka nehnuteľnosti sa vecné bremeno neruší, ale prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti (napr. susediaci pozemok v prípade práva prechodu)

IN PERSONAM – vecné bremeno je spojené s určitou osobou – fyzickou alebo právnickou. Vecné bremeno IN PERSONAM neprechádza na právneho nástupcu oprávneného z vecného bremena, ale končí najneskôr smrťou fyzickej osoby, alebo zánikom právnickej osoby. (napr. právo doživotného užívania domu/bytu v prípade darovania rodičmi deťom). 

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA?

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je povinný a oprávnený z vecného bremena, 
2. Identifikácia nehnuteľnosti ku ktorej sa zriaďuje vecné bremeno (predmet zmluvy)
3. Nehnuteľnosť v prospech ktorej sa vecné bremeno zriaďuje (v prípade IN REM)
4. Rozsah vecného bremena
5. Odplata za zriadenie vecného bremena / môže byť zriadené aj bezodplatne

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o zriadení vecného bremena advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o zriadení vecného bremena alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o zriadení vecného bremena advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o zriadení vecného bremena alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA?

Zmluva o zriadení vecného bremena musí byť vždy uzatvorená v písomnej forme. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Podpis povinného z vecného bremena musí byť úradne osvedčený.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA

Základná právna úprava vecných bremien je obsiahnutá v Občianskom zákonníku v §151n - §151p. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR ZMLUVY O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA NA PRÁVO PRECHODU

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma