DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK

Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na pozemok aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol aktualizovaný 03.02.2022

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK?

Veľa ľudí si myslí, že na to, aby došlo k darovaniu určitej veci postačuje to, ak darca vyhlási, že príslušnú vec daruje obdarovanému. Skutočnosť je však taká, že na platné darovanie sa vyžaduje, aby obdarovaný dar aj prijal a tým potvrdil, že s darovaním súhlasí.

Darovanie nezávisí teda len od vôle darcu, ale aj od vôle obdarovaného. Nikto nemôže iného nútiť, aby prijal dar, o ktorý nemá záujem. Preto aj v prípade darovania ide o klasickú zmluvu, na ktorej uzatvorenie je potrebný súhlas oboch zmluvných strán.

Účelom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania z darcu na obdarovaného. Práve bezodplatnosť je kľúčovým znakom darovacej zmluvy, ktorý túto zmluvu odlišuje od kúpnej zmluvy. V prípade, ak je predmetom daru pozemok, hovoríme o darovacej zmluve na pozemok.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI:

1. Označenie zmluvných strán

Treba uviesť, kto je darca a  kto obdarovaný. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Darcom alebo obdarovaným môže byť fyzická osoba aj právnická osoba.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu.

Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa názov, sídlo a identifikačné číslo (IČO).

Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné uviesť tiež podiely jednotlivých spoluvlastníkov zlomkom.

POZOR! V prípade, ak by bol predmetom daru len podiel jedného alebo viacerých spoluvlastníkov (ale nie všetkých spoluvlastníkov), je potrebné najprv ponúknuť podiely ostatným spoluvlastníkom, ktorí si môžu uplatniť svoje zákonné predkupné právo. Toto neplatí, ak sa spoluvlastnícky podiel na pozemku prevádza na blízku osobu. Viac o predkupnom práve pri darovaní pozemku sa dočítate v časti článku Darovanie pozemku a predkupné právo.

2. Označenie daru

Predmet daru (v tomto prípade pozemok) je potrebné v zmluve identifikovať tak, aby nebol zameniteľný s iným pozemkom.

To znamená, že v zmluve musí byť uvedené katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, odlíšenie pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druh pozemku a výmera pozemku. Pokiaľ je pozemok zapísaný na liste vlastníctva, zvyčajne uvádzame aj číslo listu vlastníctva.

3. Vymedzenie právneho úkonu

Právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma. Zvyčajne sa v darovacej zmluve uvádza táto formulácia: „Darca daruje a obdarovaný s vďakou prijíma predmet darovania do svojho vlastníctva.”

4. Bezodplatnosť

Darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu. V prípade, ak by zmluva označená ako "darovacia zmluva" obsahovala povinnosť obdarovaného poskytnúť darcovi určité protiplnenie (aj nepeňažné) za prijímaný dar, nešlo by v skutočnosti o darovaciu zmluvu, ale o kúpnu, prípadne inú odplatnú zmluvu.

5. Dobrovoľnosť

Darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať. Ak sa zmluvné strany na darovaní nedohodnú, darovacia zmluva na pozemok nevznikne.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na pozemok advokátom

Zmluvu vám vypracujem alebo skontrolujem a podám ju na kataster. Získate tak istotu, že zmluva obsahuje všetky potrebné náležitosti a kataster ju zapíše. Zároveň ušetríte na poplatku za vklad do katastra až 72%.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na pozemok advokátom

Zmluvu vám vypracujem alebo skontrolujem a podám ju na kataster. Získate tak istotu, že zmluva obsahuje všetky potrebné náležitosti a kataster ju zapíše. Zároveň ušetríte na poplatku za vklad do katastra až 72%.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE NA POZEMOK MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu

Ak je obdarovaných viac, je potrebné vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných.

V prípade, že obdarovaní sú manželia existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou. Viac sa dozviete nižšie, v časti článku Darovacia zmluva a manželia.

7. Vyhlásenia darcu

V záujme zachovania právnej istoty odporúčame uviesť tiež vyhlásenia darcu:
- že, je oprávnený s pozemkom nakladať v plnom rozsahu,
- že pozemok nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov,
- že na pozemku neviaznu žiadne vecné bremená a záložné práva (okrem zákonných), ťarchy, dlhy, nedoplatky, nájomné práva, ani žiadne iné práva a nároky tretích osôb.

8. Podmienky vrátenia daru zo zákona

Určenie, za akých podmienok je obdarovaný oprávnený alebo povinný vrátiť dar naspäť darcovi. V týchto prípadoch totiž nejde o právny úkon odstúpenia od zmluvy. Viac o vrátení daru nájdete nižšie v časti článku Vrátenie daru.

9. Podmienky, za ktorých môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy

Zmluvné strany môžu odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov (napr. ak bola zmluva uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok) alebo z dôvodov uvedených v zmluve.

V zmluvách sa najčastejšie uvádza, že obdarovaný môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak darca uvedie v zmluve nepravdivé vyhlásenia, zriadi na byte ďalšie (v zmluve neuvedené) ťarchy alebo dá byt do nájmu a podobne.

Darca môže odstúpiť od zmluvy napr. v prípade porušenia podmienok uvedených nižšie v bode 10.

10. Iné podmienky darovania

Darca a obdarovaný sa môžu dohodnúť na zriadení bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v práve darcu alebo inej osoby doživotne užívať pozemok, alebo užívať pozemok počas určenej doby alebo cez pozemok prechádzať. Takéto vecné bremeno sa dňom prevodu vlastníctva k pozemku zapíše na list vlastníctva a obdarovaný je ním viazaný. Ak bude osobou oprávnenou z vecného bremena osoba iná ako darca, musí táto osoba zmluvu v časti o zriadení vecného bremena podpísať.

Darca môže dať v zmluve obdarovanému aj príkaz alebo zákaz nejako s pozemkom nakladať (napr. užívať pozemok len na vlastné potreby a neprenajímať ho ďalej). Tiež môže obdarovaného zaviazať vykonávať nejakú činnosť, ktorá ani nesúvisí s darom, ako napr. doživotne zaopatriť darcu.

ČO BY STE MALI VEDIEŤ PRED UZATVORENÍM DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK

1. Skontrolujte aktuálny list vlastníctva; či je darca vlastníkom pozemku a či na pozemku nie sú zapísané vecné bremená (príp. predkupné právo alebo záložné právo) alebo nájomné práva. Tieto by potom zaväzovali aj obdarovaného.

2. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (aj k pozemku) z darcu na obdarovaného nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Zjednodušene povedané: Kým nie je nový vlastník zapísaný na liste vlastníctva, pozemok mu nepatrí.

3. Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa, je zákonom vylúčené. Takáto darovacia zmluva je neplatná. Ak však darca zomrie po uzatvorení zmluvy, a táto ešte nebola zapísaná v katastri nehnuteľností, dedičia sú viazaní vôľou darcu a sú povinní dar obdarovanému vydať.

4. Darovaním majetku ho neochránite pred exekúciou. Ak darca v postavení dlžníka daruje svoj majetok a tým ukracuje uspokojenie veriteľovej pohľadávky, veriteľ sa môže domáhať na súde, že takáto darovacia zmluva je voči nemu neúčinná. Veriteľ sa potom môže uspokojiť exekúciou na tomto majetku voči obdarovanému.

5. Dary sa započítavajú do dedičstva. Ak darca ako poručiteľ nespísal závet, po jeho smrti sa zo zákona započítava dedičovi do dedičského podielu to, čo za života od darcu bezplatne dostal. O to bude menšie jeho dedičstvo oproti ostatným dedičom. Nezapočítavajú sa iba bežné (obvyklé) veci, pri pozemku by sa prihliadalo aj na jeho výmeru a hodnotu.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Hrubým porušením dobrých mravov môže byť páchanie trestného činu či priestupku voči darcovi. Je ním tiež neposkytnutie pomoci darcovi či jeho rodine v núdzi alebo ich hrubé urážanie.

Zo zákona má aj obdarovaný právo dar vrátiť. Darca je povinný obdarovaného vopred upozorniť na vady daru, o ktorých vie. Ak má dar vady, na ktoré ho darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť.
Zmluvné strany sa v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých sa darca môže domáhať vrátenia daru alebo za ktorých obdarovaný môže dar vrátiť. Tu by však už išlo o odstúpenie od darovacej zmluvy.

DAROVACIA ZMLUVA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM).

Pri nadobudnutí veci darom, kedy je obdarovaným len jeden manžel, nadobúda túto vec obdarovaný manžel do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1.

Pri nadobudnutí veci darom, kedy sú obdarovaní obaja manželia, sa darovaná vec stáva predmetom ich podielového spoluvlastníctva (nikdy však nie bezpodielového spoluvlastníctva).

Ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu, platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele 1/2.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. 

Darovanie majetku v BSM – ak chce jeden z manželov tretej osobe darovať majetok, ktorý je súčasťou BSM, je potrebný súhlas druhého manžela.

DAROVANIE POZEMKU A PREDKUPNÉ PRÁVO

Darovať môžete aj spoluvlastnícky podiel k pozemku. Napr. ak ste zdedili 1/3 pozemku, môžete ju darovať. V takomto prípade však, rovnako ako pri predaji spoluvlastníckeho podielu, musíte brať do úvahy predkupné právo ostatných spoluvlastníkov (ktorí vlastnia zvyšné 2/3). Predkupné právo majú ostatní spoluvlastníci vždy, okrem prípadu, keď sa podiel prevádza (či už predajom alebo darovaním) na blízku osobu. V takomto prípade spoluvlastník predkupné právo nemá. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Darovacia zmluva na pozemok musí mať povinne písomnú formu, keďže predmetom darovania je nehnuteľnosť, a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy.

Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (notárom alebo mestským/obecným úradom). 

Zákon tiež výslovne vyžaduje, aby podpisy účastníkov takejto kúpnej zmluvy boli na tej istej listine.

Na to, aby nastali požadované účinky zmluvy, t.j. aby sa obdarovaný stal novým vlastníkom pozemku, je ďalej potrebné túto zmluvu doručiť na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor, spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Z uvedeného vyplýva, že s predajom nehnuteľností je úzko spojené správne konanie o povolení vkladu.

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK

Základná právna úprava darovacej zmluvy na pozemok je obsiahnutá v týchto právnych predpisoch:
- v Občianskom zákonníku (§ 628 a nasl.)
- v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Uvedenými zákonmi sa prevod vlastníckeho práva k pozemku riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa inak riadia Obchodným zákonníkom.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na pozemok aktualizovaný pre rok 2022

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma