DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK

Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ DAROVACIU ZMLUVU

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK?

Darovacia zmluva na pozemok je dvojstranný právny úkon medzi darcom a obdarovaným, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva k predmetu darovania - v tomto prípade k pozemku. Ide o obojstranný právny vzťah, v ktorom obe strany musia prejaviť svoju vôľu smerujúcu k vzniku tohto zmluvného vzťahu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK SÚ:

1. Označenie zmluvných strán

Kto je darca a  kto obdarovaný.

2. Označenie daru

V prípade darovacej zmluvy na pozemok to bude pozemok, môže však ísť aj o inú nehnuteľnú vec, hnuteľnú vec, cenné papiere, a pod.

3. Vymedzenie právneho úkonu

Právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma.

4. Bezodplatnosť

Darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu.

5. Dobrovoľnosť

Darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať.
 
 
 
POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE NA POZEMOK MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu

Predovšetkým v prípade, že je obdarovaných viac, je fajn vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. V prípade, že obdarovaní sú manželia existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou. Pozri (Darovacia zmluva a manželia).

7. Podmienky vrátenia daru

Určenie za akých podmienok je obdarovaný oprávnený/povinný vrátiť dar naspäť darcovi.

8. Podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

9. Iné podmienky darovania

Napríklad darca a obdarovaný sa môžu dohodnúť na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve darcu doživotne užívať predmet daru, a pod.

!!! Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (napríklad aj k pozemku) z darcu na obdarovaného, nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

!!! Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Zmluvné strany sa však v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

DAROVACIA ZMLUVA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Toto platí nie len pri nadobudnutí veci jedným z manželov, ale aj pri nadobudnutí veci obidvoma manželmi. Predmet darovania sa v tomto prípade stáva predmetom podielového spoluvlastníctva. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele 1/2. V prípade ak by bol predmet darovania darovaný len jednému z manželov stáva sa tento výlučným vlastníkom v spoluvlastníckom podiele 1/1.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. 

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná, ak je predmetom darovania nehnuteľnosť (byt, dom či pozemok), a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy. Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (napr. notárom). Z vyššie uvedeného vyplýva, že s darovaním nehnuteľností je úzko spojené konanie o povolení vkladu (návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku si môžeš stiahnuť TU).

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY

Darovanie je právne upravené predovšetkým v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Vytvorte si darovaciu zmluvu na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor darovacej zmluvy na pozemok bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma