DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK

Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na pozemok aktualizovaný 12.05.2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 12.05.2021

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA POZEMOK?

Veľa ľudí si myslí, že na to, aby došlo k darovaniu určitej veci postačuje to, ak darca vyhlási, že príslušnú vec daruje obdarovanému. Skutočnosť je však taká, že na platné darovanie sa vyžaduje, aby obdarovaný dar aj prijal a tým potvrdil, že s darovaním súhlasí. Darovanie nezávisí teda len od vôle darcu, ale aj od vôle obdarovaného. Nikto nemôže iného nútiť, aby prijal dar, o ktorý nemá záujem. Preto aj v prípade darovania ide o klasickú zmluvu, na ktorej uzatvorenie je potrebný súhlas oboch zmluvných strán. Účelom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania z darcu na obdarovaného. Práve bezodplatnosť je kľúčovým znakom darovacej zmluvy, ktorý túto zmluvu odlišuje od kúpnej zmluvy. V prípade, ak je predmetom daru pozemok, hovoríme o darovacej zmluve na pozemok.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK SÚ:

1. Označenie zmluvných strán

Kto je darca a  kto obdarovaný - Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo. Ak je pozemok v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné uviesť tiež podiely jednotlivých spoluvlastníkov zlomkom.
POZOR! Je potrebné brať na zreteľ, že aj v prípade darovania spoluvlastníckeho podielu musí byť rešpektované predkupné právo ostatných spoluvlastníkov na prednostnú kúpu prevádzaného (darovaného) spoluvlastníckeho podielu. Preto v prípade, ak by bol predmetom darovania len podiel jedného alebo viacerých spoluvlastníkov (ale nie všetkých spoluvlastníkov), je potrebné najprv ponúknuť podiely na predaj ostatným spoluvlastníkom, ktorí si môžu uplatniť svoje zákonné predkupné právo. Toto neplatí, ak chce darca spoluvlastnícky podiel na pozemku darovať blízkej osobe (napr. rodičovi alebo potomkovi).

2. Označenie daru

V prípade darovacej zmluvy na pozemok to bude pozemok, ktorý je potrebné identifikovať uvedením katastrálneho územia, parcelného čísla pozemku, odlíšením pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku. Pokiaľ je pozemok zapísaný na liste vlastníctva, zvyčajne uvádzame aj číslo listu vlastníctva.

3. Vymedzenie právneho úkonu

Právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému a tento dar prijíma.Zvyčajne sa v darovacej zmluve uvádza táto formulácia: “Darca daruje a obdarovaný s vďakou prijíma predmet darovania do svojho vlastníctva.”

4. Bezodplatnosť

Darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu. Napríklad v rámci darovacej zmluvy nemožno ako protiplnenie obdarovaného darcovi dojednať doopatrovanie darcu obdarovaným. V prípade, ak by zmluva označená ako "darovacia zmluva" obsahovala povinnosť obdarovaného poskytnúť darcovi určité protiplnenie za prijímaný dar, nešlo by v skutočnosti o darovaciu zmluvu, ale o kúpnu, prípadne inú odplatnú zmluvu.

5. Dobrovoľnosť

Darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať. Ak sa zmluvné strany na darovaní nedohodnú, darovacia zmluva na pozemok nevznikne.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na pozemok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na pozemok alebo si pred podpisom dajte skontrolovať darovaciu zmluvu na pozemok, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na pozemok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na pozemok alebo si dajte skontrolovať darovaciu zmluvu na pozemok, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

ZMLUVNÉ STRANY SI V DAROVACEJ ZMLUVE NA POZEMOK MÔŽU TIEŽ DOHODNÚŤ:

6. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu

Predovšetkým v prípade, keď je obdarovaných viac, je potrebné vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. V prípade, že obdarovaní sú manželia existujú isté špecifiká spojené s darovacou zmluvou. Viac sa dozviete nižšie, v časti článku Darovacia zmluva a manželia.

7. Podmienky vrátenia daru

Určenie, za akých podmienok je obdarovaný oprávnený/povinný vrátiť dar naspäť darcovi. Viac o vrátení daru nájdete nižšie v časti článku Vrátenie daru.

8. Podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

9. Iné podmienky darovania

Napríklad darca a obdarovaný sa môžu dohodnúť na zriadení vecného bremena spočívajúceho v práve darcu doživotne užívať predmet daru, a pod.

POZOR! Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (napríklad aj k pozemku) z darcu na obdarovaného, nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

POZOR! Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa, je zákonom vylúčené.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojim správaním hrubo porušuje dobré mravy. Zmluvné strany sa však v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru.

Obdarovaný je zo zákona oprávnený vrátiť dar darcovi, ak darca neupozornil obdarovaného na vady predmetu darovania. Zmluvné strany sa však v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých obdarovaný môže odstúpiť od zmluvy a vrátiť dar.

DAROVACIA ZMLUVA A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). Pri nadobudnutí veci darom, kedy je obdarovaným len jeden manžel, nadobúda túto vec obdarovaný manžel do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1. Pri nadobudnutí veci darom, kedy sú obdarovaní obaja manželia, sa darovaná vec stáva predmetom ich podielového spoluvlastníctva (nikdy však nie bezpodielového spoluvlastníctva). Ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu, platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele ½.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. 

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA POZEMOK?

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná, keďže predmetom darovania je nehnuteľnosť, a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy. Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (notárom alebo mestským/obecným úradom). Z vyššie uvedeného vyplýva, že s darovaním nehnuteľností je úzko spojené konanie o povolení vkladu (návrh na vklad vlastníckeho práva k pozemku si môžeš stiahnuť TU).

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY

Základná právna úprava darovacej zmluvy, ktorej predmetom je pozemok, je obsiahnutá v týchto právnych predpisoch:
- v Občianskom zákonníku (§ 628 a nasl.)
- v zákone č. 162/1995 Z. Z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

Uvedenými zákonmi sa prevod vlastníckeho práva k pozemku riadi aj v prípade, ak sú zmluvnými stranami podnikatelia, ktorých vzájomné vzťahy sa inak riadia Obchodným zákonníkom.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si vzor darovacej zmluvy na pozemok aktualizovaný 12.05.2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma