DOHODA O BRIGÁDNICKEJ
PRÁCI ŠTUDENTOV

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

OnlineZmluvy odporúča už viac než 1000 ľudí

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO DOHODA O BRIDÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV?

Dohoda o brigádnickej práci študentov je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Pre tento typ dohody je typické, že ju môže vykonávať iba osoba so statusom študenta (žiak strednej školy, študent vysokej školy) prípadne osoba v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka, ktorá ešte nedovŕšila vek 26 rokov. Prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

1. Dohodnutá práca

2. Dohodnutá odmena za vykonanú prácu

3. Dohodnutý rozsah pracovného času

4. Doba na ktorú sa dohoda uzatvára

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta do 26 rokov veku. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV?

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Právna úprava dohody o brigádnickej práce študentov je primárne upravená v § 227 a nasl. (§ 223 a nasl.) Zákonníka práce.


STIAHNI SI VZOR DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma