DOHODA O BRIGÁDNICKEJ
PRÁCI ŠTUDENTOV

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

OnlineZmluvy odporúča už viac než 1000 ľudí

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 07.09.2021

ČO JE TO DOHODA O BRIDÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV?

Dohoda o brigádnickej práci študentov je typ dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Hlavnou črtou brigádnickej práce študentov je, že je to príležitostná činnosť vymedzená druhom práce – teda odmena patrí zamestnancovi za vykonávanie práce, nie za výsledok. Pre tento typ dohody je typické, že ju môže vykonávať iba osoba so statusom študenta (žiak strednej školy, študent vysokej školy) prípadne osoba, ktorá ešte nedovŕšila vek 26 rokov, v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

1. Dohodnutá práca - treba si dať pozor pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov (do 18 rokov), pri ktorých Zákonník práce v § 175 upravuje práce, ktoré takíto zamestnanci nesmú vykonávať.

2. Dohodnutá odmena za vykonanú prácu - ani v prípade brigádnickej práce študentov nie je možné dohodnúť odmenu nižšiu ako minimálnu mzdu. Pre rok 2021 tak nesmie byť dohodnutá odmena nižšia než 3,58 EUR za hodinu. Na takýchto zamestnancov sa nevzťahujú ustanovenia o minimálnych mzdových nárokoch podľa stupňa náročnosti práce. Patrí im mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a za nočnú prácu, ale nie za sviatok a prácu nadčas.

3. Dohodnutý rozsah pracovného času - Prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celú dobu, na ktorú bola dohoda uzatvorená, najdlhšie však za 12 mesiacov. Zároveň pracovný čas nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín.

4. Doba na ktorú sa dohoda uzatvára - dohoda o brigádnickej práci študentov môže byť uzatvorená najviac na dobu 12 mesiacov. Pokiaľ si brigádnika chcete ponechať dlhšie, je potrebné uzavrieť s ním každých 12 mesiacov novú zmluvu.

Neoddeliteľnou súčasťou dohody je potvrdenie štatútu študenta do 26 rokov veku. To neplatí, ak sa dohoda uzatvára v období od skončenia štúdia na strednej škole alebo od skončenia letného semestra na vysokej škole najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Od 1.marca 2021 platí predpoklad, že osoba je študentom až do 31.10. roku, v ktorom ukončila strednú školu alebo prvý stupeň vysokej školy.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o brigádnickej práci študentov advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dohodu o brigádnickej práci študentov alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať dohodu o brigádnickej práci študentov advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať dohodu o brigádnickej práci študentov alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať.

OSTATNÉ VHODNÉ DOJEDNANIA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

5. Spôsoby skončenia dohody - ak by v dohode nebol upravený spôsob skončenia dohody, je možné ju skončiť len dohodou alebo výpoveďou s výpovednou dobou 15 dní, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len pre prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer.

ČO AK CHCETE NAJAŤ BRIGÁDNIKA, KTORÝ NIE JE ŠTUDENTOM 

Často sa ako brigáda označujú aj príležitostné práce vykonávané osobami, ktoré nemajú štatút študenta. Pre takéto prípady však nie je možné uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študentov, ale je potrebné zvoliť iný zmluvný typ. Ako vhodné pre tieto prípady možno odporučiť Dohodu o vykonaní práce alebo Dohodu o pracovnej činnosti. Tiež je možné využiť inštitút dočasného pridelenia.

ČO AK VÁŠ BRIGÁDNIK EŠTE NEMÁ 18 ROKOV 

Zamestnanec, ktorý ešte nedosiahol vek 18 rokov, je podľa Zákonníka práce mladistvým zamestnancom. Mladiství zamestnanci sú osobitne chránení. Vzťahujú sa nich aj špeciálne požiadavky:

  1. Ak je pracovná zmena mladistvého zamestnanca dlhšia ako štyri a 1/2 hodiny, je zamestnávateľ povinný poskytnúť mu prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút.
  2. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas tak, aby mladistvý zamestnanec mal medzi koncom jednej a začiatkom druhej zmeny minimálny odpočinok v trvaní aspoň 14 hodín v priebehu 24 hodín.
  3. Zamestnávateľ môže zamestnávať mladistvých zamestnancov len prácami, ktoré sú primerané ich fyzickému a rozumovému rozvoju, neohrozujú ich mravnosť, a poskytuje im pri práci zvýšenú starostlivosť
  4. Pracovný čas mladistvého zamestnanca nesmie presiahnuť 8 hodín v priebehu 24 hodín.
  5. Zamestnávateľ nesmie zamestnávať mladistvých zamestnancov prácou nadčas, nočnou prácou a nesmie im nariadiť alebo s nimi dohodnúť pracovnú pohotovosť.
  6. Mladistvý zamestnanec nesmie byť zamestnávaný prácami pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, prácami, ktoré so zreteľom na anatomické, fyziologické a psychické zvláštnosti v tomto veku sú pre neho neprimerané, nebezpečné alebo jeho zdraviu škodlivé, ani prácami, pri ktorých sú vystavení zvýšenému nebezpečenstvu úrazu alebo pri ktorých výkone by mohli vážne ohroziť bezpečnosť a zdravie spoluzamestnancov alebo iných osôb.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV?

Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená v písomnej forme, inak je neplatná.

PRÁVNA ÚPRAVA DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Právna úprava dohody o brigádnickej práce študentov je primárne upravená v § 227 a 228 Zákonníka práce.


STIAHNI SI VZOR DOHODY O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma