NÁVRH NA VKLAD
VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA

Stiahnite si návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom doživotného užívania aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Publikované 13.11.2021

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu so zriadením vecného bremena doživotného užívania je dokument potrebný na zápis zmeny vlastníckeho práva k bytu spolu s vecným bremenom doživotného užívania do katastra nehnuteľností v prípade, ak ide o zmenu, ktorá je dôsledkom prevodu vlastníckeho práva na základe zmluvy (napr. kúpnej, darovacej či zámennej zmluvy), ktorej obsahom je aj zriadenie vecného bremena, ktorému zodpovedá právo doživotného užívania prevádzaného bytu. Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že vlastnícke právo k bytu neprejde na nadobúdateľa (kupujúceho, obdarovaného a pod.) podpisom zmluvy, ale až povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Rovnaký princíp sa uplatní aj pri vecnom bremene, kedy práva zo zriaďovaného vecného bremena vznikajú až ich vkladom do katastra nehnuteľností.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k bytu a vecného bremena doživotného užívania musí obsahovať:

1. označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu musí byť vždy adresovaný okresnému úradu, katastrálnemu odboru, ktorý je miestne príslušný na katastrálne konanie v danej veci, tzn. konať bude ten katastrálny odbor, v ktorého okrese sa byt nachádza (napr. byt sa nachádza v Stupave, príslušný na konanie je Okresný úrad Malacky, katastrálny odbor).

2. označenie navrhovateľa

Navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy – kúpnej, darovacej, zámennej,...), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Pri navrhovateľovi - fyzickej osobe treba uviesť meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo miesto trvalého pobytu a štátnu príslušnosť.

Pri navrhovateľovi - právnickej osobe je potrebné uviesť názov, IČO, sídlo.

Postačí, ak návrh na vklad ako navrhovateľ podá aj len niektorý z účastníkov zmluvy, t.j. návrh na vklad nemusia nevyhnutne podávať všetci účastníci zmluvy, ale stačí, ak návrh na vklad podá napr. len jeden z účastníkov zmluvy (napr. v prípade kúpnej zmluvy postačí, ak návrh na vklad podá len predávajúci, bez kupujúceho).

3. identifikáciu nehnuteľnosti

V prípade bytu nadobudnutého zmluvou od predchádzajúceho vlastníka je v identifikácii potrebné uviesť:
a) katastrálne územie (odporúčame uviesť, tiež obec a okres), v ktorom sa byt nachádza,
b) mesto/obec, ulica, súpisné číslo bytového domu,
c) číslo vchodu, číslo bytu, poschodie,
d) označenie parcelného čísla pozemku, na ktorom je postavený bytový dom,
e) spoluvlastnícky podiel, ktorý sa prevádza (ak je iný ako 1/1),
f) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.

V prípade, že sa spolu s bytom prevádza vlastníctvo tiež k časti pozemku pod bytovým domom, je potrebné uviesť v návrhu na vklad vlastníckeho práva tiež:
a) identifikáciu parcely – t.j. parcela registra C/E, parcelné číslo, výmera, druh pozemku,
b) veľkosť prevádzaného spoluvlastníckeho podielu k parcele.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

4. označenie právneho úkonu, ktorým má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať

Tu sa uvedie, že bola uzavretá napríklad kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva a pod. so zriadením vecného bremena a tiež dátum, kedy k uzavretiu zmluvy došlo.

5. identifikácia osoby, v prospech ktorej sa zriaďuje vecné bremeno doživotného užívania

6. potrebné prílohy

Prílohami k návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu, budú najmä:
- spôsobilá zmluva (kúpna, darovacia, zámenná a pod. so zriadením vecného bremena), na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch (2) vyhotoveniach,
- dohoda o splnomocnení, ak návrh na vklad podpisuje osoba odlišná od účastníkov zmluvy (typicky realitný maklér, advokát). Plnomocenstvo sa nevyžaduje na to, aby iná osoba „len odniesla“ návrh na vklad do podateľne katastra,
- oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad – tlačivo, ktoré znamená, že návrh na vklad je v systéme katastra a zo strany pracovníkov katastra nie je potrebné vyhľadávať informácie v zmluve, ale už ich len overiť. Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad je dobrovoľné – nie je teda nevyhnutné ho katastru doručovať, avšak je vhodné tak spraviť, keďže si tým viete znížiť správny poplatok za vklad.
- vyhlásenie správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o tom, že vlastník bytu, nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu.

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 Katastrálneho zákona.

7. žiadosť o urýchlené konanie o vklade

K návrhu sa prikladá v prípade, ak navrhovatelia žiadajú o urýchlenie vkladového konania.

POZOR! Urýchlenie vkladového konania je spoplatnené vyšším správnym poplatkom za vklad (základný poplatok za návrh na vklad je štandardne v sume 66,- EUR, pričom poplatok za urýchlené konanie je štandardne v sume 266,- EUR).

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM?

Návrh na vklad vlastníckeho práva so zriadením vecného bremena sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis. Alternatívne možno tiež dokumenty, ktoré boli vyhotovené a podpísané v listinnej forme, zaručene konvertovať do elektronickej formy.

SPRÁVNE POPLATKY SPOJENÉ S NÁVRHOM NA VKLAD

Podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra je spoplatnené. Za obyčajné podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva spolu so zriadením vecného bremena (zápis by mal byť vykonaný do 30 dní) zaplatíte 132 eur (2x 66 eur). V prípade, ak by ste chceli, aby bol vklad do katastra zapísaný v urýchlenom konaní do 15 dní od podania návrhu, zaplatíte 532 eur (2x 266 eur). Pri elektronickom podaní sú správne poplatky polovičné, teda 66 eur pri štandardnom návrhu na vklad a 266 eur pri zrýchlenom vklade. Ak je k návrhu na vklad priložené aj tlačivo - oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad, poplatky sa znižujú o ďalších 15 eur.

POZOR! Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy, ktoré boli vyhotovené a podpísané pôvodne v listinnej podobe, zaručene konvertované. Zaručenú konverziu dokumentov môžu vykonávať len notári, advokáti a vybrané pobočky pošty.

V prípade Vášho záujmu sa môžete obrátiť na našu spolupracujúcu advokátku, ktorá Vám pripraví kvalitnú originálnu zmluvu o prevode vlastníctva k bytu aj spolu so zmluvou o zriadení vecného bremena, ktorému zodpovedá právo doživotného užívania, presne na mieru Vašim potrebám, a to vrátane jej podania na kataster a úhrady správneho poplatku, už od 140 eur.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je upravené najmä v § 22 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite si návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom doživotného užívania aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma