NÁVRH NA VKLAD
VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

V skratke - návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu s vecným bremenom doživotného užívania, je tlačivo, ktoré budete potrebovať na zápis vlastníckeho práva k bytu spolu s vecným bremenom doživotného užívania do katastra nehnuteľností. Vklad do katastra nehnuteľností má konštitutívne účinky, čo znamená, že vlastnícke právo k bytu prejde na kupujúceho nie podpisom zmluvy ale až „zavkladovaním“ do katastra nehnuteľností. Rovnaký princíp sa uplatní aj pri vecnom bremene.  Nižšie si v skratke povieme čo by mal takýto návrh obsahovať a kde ho podať.

VIAC INFORMÁCIÍ O VKLADOVOM KONANÍ SA DOČÍTATE TU.

ČO OBSAHUJE NÁVRH NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA?

Konanie o povolení vkladu začína na návrh. Návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva k bytu a vecného bremena doživotného užívania musí obsahovať:

1. označenie príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru

Návrh na vklad vlastníckeho práva k bytu vždy adresujte na okresný úrad, katastrálny odbor, ktorý je miestne príslušný ku katastrálnemu konaniu v danej veci, tzn. v pôsobnosti, ktorého sa nachádza predmetný byt.

2. označenie navrhovateľa

Navrhovateľom, resp. navrhovateľmi sú účastníci právneho úkonu (spravidla zmluvy – kúpnej, darovacej, zámennej,...), na základe ktorého má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

3. identifikáciu nehnuteľnosti

Identifikácia nehnuteľnosti znamená konkrétne a nezameniteľné označenie nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o povolení vkladu týka. Nehnuteľnosť je potrebné identifikovať v zmysle listu vlastníctva, na ktorom je evidovaná.

V prípade bytu nadobudnutého zmluvou od predchádzajúceho vlastníka je v identifikácii potrebné uviesť:

a) katastrálne územie, (odporúčame uviesť, tiež obec a okres) kde sa byt nachádza,

b) číslo LV (listu vlastníctva) na ktorom je byt zapísaný, 

c) mesto/obec, ulica, súpisné číslo bytového domu,

d) číslo vchodu, číslo bytu, poschodie,

e) označenie parcelného čísla pozemku na ktorom sa nachádza bytový dom,

f) spoluvlastnícky podiel, ktorý sa prevádza (hlavne ak je iný ako 1/1),

g) spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva s vecným bremenom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva s vecným bremenom alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať návrh na vklad vlastníckeho práva s vecným bremenom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať návrh na vklad vlastníckeho práva s vecným bremenom alebo si návrh nechajte skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám kataster vklad povolí.

V prípade, že sa spolu s bytom prevádza vlastníctvo tiež k časti pozemku pod bytovým domom, je potrebné uviesť v návrhu na vklad vlastníckeho práva tiež:

a) identifikácia parcely – tj. parcela registra C/E, parcelné číslo, výmera, druh pozemku, číslo listu vlastníctva,

b) veľkosť prevádzaného spoluvlastníckeho podielu k parcele.

4. určenie práva k nehnuteľnosti, ktoré sa navrhuje zapísať

V tomto prípade sa bude jednať o vlastnícke právo a právo vecného bremena doživotného užívania k bytu alebo jeho časti.

5. Identifikácia osoby v prospech ktorej sa zriaďuje vecné bremeno doživotného užívania

6. potrebné prílohy

Prílohami k návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu, budú hlavne:

-spôsobilá zmluva (kúpna, darovacia, zámenná,..), na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, a to v dvoch (2) vyhotoveniach,

- vyhlásenie správcu bytového domu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov o tom, že vlastník bytu, nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu.

Ďalšie prílohy, ktoré sa pripájajú k návrhu na vklad závisia od charakteru nehnuteľnosti, ktorej sa vkladové konanie týka a sú uvedené v § 30 ods. 5 a § 46 Katastrálneho zákona.

AKO A KDE PODAŤ NÁVRH NA VKLAD?

Návrh na vklad vlastníckeho práva sa podáva písomne na príslušnom okresnom úrade, katastrálnom odbore. Na konanie o povolení vkladu je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza nehnuteľnosť. Ak sa návrh na vklad týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, konať o celom návrhu môže ktorýkoľvek z týchto okresných úradov.

Návrh na vklad možno podať aj elektronicky, avšak v takomto prípade prílohy k návrhu na vklad podané v elektronickej podobe musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom, resp. zaručeným elektronickým podpisom opatreným časovou pečiatkou v prípade písomností, na ktorých sa vyžaduje osvedčený podpis.

PRÁVNA ÚPRAVA KONANIA O POVOLENÍ VKLADU

Konanie o povolení vkladu je osobitným druhom správneho konania, ktoré je právne upravené v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR NÁVRHU NA VKLAD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K BYTU S VECNÝM BREMENOM DOŽIVOTNÉHO UŽÍVANIA

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma