OBCHODNÉ PODMIENKY PRE INTERNETOVÝ OBCHOD
všetko čo potrebujete vedieť + vzor

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Tento článok pre vás pripravila:

JUDr. Zuzana Mažáryová

Od roku 2010 pôsobila na pozícii podnikového právnika, advokátskeho koncipienta a advokáta. Počas právnej praxe získala rozsiahle skúsenosti v poskytovaní právnych služieb, právnom poradenstve a v zastupovaní klientov.
www.niederlandova.sk

Hľadáte vzor obchodných podmienok pre e-shop?

VYTVORIŤ DOKUMENT

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí

NA ČO SLÚŽIA OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky odľahčujú bežné zmluvy od všeobecných podmienok, ktoré sa v nich pravidelne opakujú. Pri ústnych zmluvách vnášajú do zmluvného vzťahu väčšiu právnu istotu. Obchodné podmienky zároveň zabezpečujú, aby všetky dôležité skutočnosti boli jasne a komplexne zahrnuté do jedného dokumentu.

V dnešnej elektronickej dobe sú prakticky neodmysliteľnou súčasťou internetových obchodov a umožňujú tak informovať široké spektrum zákazníkov.

PRÁVNA ÚPRAVA OBCHODNÝCH PODMIENOK MEDZI PODNIKATEĽMI

V obchodno-právnych vzťahoch, keď na oboch stranách vystupujú podnikatelia, sa bežne časť obsahu zmluvy nahrádza odkazom na všeobecné obchodné podmienky. Umožňuje to § 273 Obchodného zákonníka. Všeobecné obchodné podmienky sú obvykle zverejnené na internetovej stránke, prípadne sa doložia ako príloha zmluvy.

PRÁVNA ÚPRAVA OBCHODNÝCH PODMIENOK VOČI SPOTREBITEĽOM

Vo vzťahoch, kde na jednej strane vystupuje spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti) a na druhej strane dodávateľ (osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti), je pri vypracovávaní obchodných podmienok pre internetový obchod (e-shop) potrebné čerpať z viacerých právnych predpisov.

Kľúčové zákony sú zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Keďže spotrebiteľom sa rozumie zmluvná strana, ktorá je, s prihliadnutím na všetky okolnosti, v nevýhodnejšom právnom postavení, náš právny poriadok ju uvedenými zákonmi chráni. Osoba, ktorá ponúka tovar či služby online, cez e-shop, musí z týchto právnych predpisov vychádzať a rešpektovať ich.

ŠPECIFIKÁ OBCHODNÝCH PODMIENOK PRE INTERNETOVÝ OBCHOD

Obchodné podmienky pre e-shop musia zohľadňovať osobitný charakter uzatvárania zmlúv na diaľku. Vďaka internetovému obchodu sa zmluvné strany nemusia fyzicky stretnúť a podpísať zmluvu. Práve preto je potrebné mať všetky postupy podchytené online.

Obchodné podmienky by mali byť jasné a prehľadné, aby boli pochopiteľné pre každého zákazníka. Dôležité je podchytiť v nich detaily, ktoré zamedzia tomu, aby medzi dodávateľom (predávajúcim) a zákazníkom (kupujúcim) nevznikali pochybnosti o ich právnom vzťahu.

KEDY DOCHÁDZA K UZAVRETIU ZMLUVY CEZ E-SHOP

Prevádzkovateľ e-shopu a zákazník by mali pamätať na to, že aj v online svete pri kúpe tovaru či objednaní služieb uzatvárajú zmluvu. Postup kedy dochádza k uzavretiu zmluvy na diaľku musia upravovať obchodné podmienky.

Zmluva je spravidla uzavretá okamihom potvrdenia objednávky s povinnosťou platby.

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Predtým ako dôjde k uzavretiu zmluvy alebo k odoslaniu objednávky, musí byť zákazník informovaný o obsahu obchodných podmienok. Zákazník musí mať presný prehľad o tom čo kupuje, v akej kvalite, za akú cenu a pod. Informácie musia byť čo najúplnejšie a neskreslené.

Obchodné podmienky pre internetový obchod alebo tzv. predzmluvné informácie musia obsahovať základné náležitosti určené zákonom č. 102/2014 Z.z. v ustanovení § 3. Tieto informácie musia obsahovať najmä popis predávaného tovaru alebo poskytovaných služieb, identifikáciu predávajúceho a jeho kontaktné údaje, celkovú cenu tovaru / služby, platobné a dodacie podmienky, podmienky pre odstúpenie od zmluvy, zodpovednostné nároky, možnosti alternatívneho riešenia sporov a pod.

Predzmluvné informácie tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ich zmena môže nastať jedine s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY NA DIAĽKU

Dôležité je, v obchodných podmienkach smerujúcich voči spotrebiteľovi, uviesť ustanovenia o odstúpení od zmluvy. Tieto presne určuje zákon. V zásade platí, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru objednaného cez e-shop alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Táto lehota slúži na ochranu spotrebiteľa, aby mohol zmeniť názor, keďže kupuje vec alebo si objednáva službu na diaľku. Zákon tiež upravuje ďalšie podmienky pre odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služieb. Odporúčame, aby predávajúci nezanedbal túto povinnosť. V prípade jej nedodržania by sa totiž v zmysle zákona posúvali lehoty na odstúpenie. Predĺženie lehôt zabezpečuje spotrebiteľovi dlhšiu ochranu, na druhej strane však je to pomerne nevýhodné pre predávajúceho.

Zákon č. 102/2014 Z.z. v prílohe č. 3 obsahuje vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy. Takýto formulár by sa mal stať súčasťou obchodných podmienok pre e-shop.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Mnoho prevádzkovateľov e-shopov opomína skutočnosť, že v obchodných podmienkach (predzmluvných informáciách) musia, od februára 2016, uvádzať informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov umožňuje spotrebiteľom riešiť svoj spor s predávajúcim, v porovnaní s bežným konaním na súde, rýchlejšie, neformálnejšie a hospodárnejšie.
V obchodných podmienkach je tiež nutné uviesť odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov - https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Prostredníctvom tejto platformy môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok je dôležitá súčasť fungovania každého podnikateľa, predajcu či poskytovateľa služieb. Často býva súčasťou obchodných podmienok. V prípade zákazníkov e-shopu, ktorí sú spotrebitelia, je potrebné vychádzať zo zákona č. 250/2007 Z.z., ktorý v ustanovení § 18 detailne upravuje podmienky reklamácie.

Predávajúci v reklamačnom poriadku uvedie podmienky reklamácie, spôsob reklamácie, údaje o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj informácie o vykonávaní záručných opráv.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana osobných údajov sa stala s účinnosťou nového nariadenia, tzv. GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dôležitou súčasťou obchodnej dokumentácie každého podnikateľa. Pri prevádzke e-shopu predávajúci musí splniť celý rad povinností, ktoré mu aktuálny právny poriadok stanovuje. Ochrana osobných údajov môže byť všeobecne popísaná v obchodných podmienkach. Vzhľadom na rozsah tejto témy však predpokladáme, že prehľadnejšie bude, ak prevádzkovateľ e-shopu zverejní detailné informácie o ochrane osobných údajov v samostatnom dokumente.

Prevádzkovateľ e-shopu sa, okrem samotného spracúvania osobných údajov, musí vysporiadať s otázkami udelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov, registrácie užívateľa e-shopu, s možnosťami zasielania noviniek zákazníkom a pod.

ĎALŠIE BEŽNÉ USTANOVENIA OBCHODNÝCH PODMIENOK

Obchodné podmienky umožňujú, aby v nich predávajúci stanovil všetky potrebné dojednania. Bežnou súčasťou, až priam nevyhnutnosťou, je určiť podmienky pre vrátenie tovaru, podmienky používania cookies, podmienky pre registráciu užívateľa internetového obchodu a pod.

SANKCIE

Ako sme v úvode spomínali, podľa súčasnej právnej úpravy, je nevyhnutné plniť si rad povinností voči spotrebiteľovi, ktorý nakupuje cez e-shop. Pri porušeniach zákona, hrozí predávajúcemu pokuta až do výšky niekoľko tisíc euro (napr. pre porušenie povinnosti poskytnúť spotrebiteľovi predzmluvné informácie hrozí pokuta od 200 do 10 000 euro).

ZÁVER

Pri zostavovaní obchodných podmienok pre internetový obchod by si mal predávajúci zvážiť, kto je jeho cieľová skupina. Ak ponúka tovar či poskytuje služby výhradne podnikateľom, nemusí v obchodných podmienkach zohľadňovať všetky predpisy na úseku ochrany spotrebiteľa. Predpokladáme však, že väčšina predávajúcich spolupracuje aj so spotrebiteľmi, kedy je nevyhnutné obchodné podmienky obohatiť o zákonné náležitosti. Odporúčame v obchodných podmienkach vždy uvádzať, ktoré ustanovenia sa týkajú výlučne zmlúv uzatváraných na diaľku so spotrebiteľmi.

Hľadáte vzor obchodných podmienok pre e-shop?

VYTVORIŤ DOKUMENT

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí