PRÍKAZNÁ ZMLUVA, ŽIADNE DANE ANI ODVODY
+ vzor príkaznej zmluvy

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Publikované 13.10.2019 | Prečítanie tohto článku Vám zaberie 4 min.

ZHRNUTIE ČLÁNKU:

Náš článok Vám pomôže zorientovať sa v problematike povinností platenia odvodov, daní a Vašich možnostiach a ostatných povinnostiach, pokiaľ sa Vám naskytne príležitosť privyrobiť si prostredníctvom príkaznej zmluvy, najmä o:

Tento článok pre vás pripravila:

JUDr. Paulína Vargicová, PhD.
advokátka 

Študovala na Právnickej fakulte UK v Bratislave a Právnickej fakulte UPJS v Košiciach, kde úspešne obhájila dizertačnú prácu. Od roku 2014 pôsobí ako advokátka so zameraním najmä na súkromné právo, s bohatými skúsenosťami z oblasti eurofondov a spotrebiteľského práva.

PRÍKAZNÁ ZMLUVA

Nie len pracovná zmluva či dohoda o výkone práce mimo pracovného pomeru môže byť základom výkonu práce pre iného. Výber zmluvy, ktorú uzatvoríte, ovplyvňuje aj vaše ďalšie daňové a odvodové povinnosti, ako i vašu zodpovednosť za prípadne spôsobenú škodu. Pritom nemusíte hneď zakladať živnosť, ak sa vám naskytne príležitosť dočasných, či občasných prác. Môžete zvážiť aj uzatvorenie príkaznej zmluvy.

Táto je upravená výlučne v ustanoveniach Občianskeho zákonníka a jedným spomedzi jej špecifík je práve nevyhnutnosť aplikácie len noriem občianskeho práva, a to aj pokiaľ budú túto zmluvu medzi sebou uzatvárať podnikatelia. Pre podnikateľa to potom znamená napríklad aplikáciu iných ustanovení o premlčaní ( Občiansky zákonník upravuje 3- ročnú premlčaciu dobu, kým Obchodný zákonník 4-ročnú) a podobne.

Na základe príkaznej zmluvy príkazník spravidla osobne pre príkazcu obstaráva nejakú vec alebo vykonáva inú činnosť. Obstaranie veci či vykonanie činnosti nie je zákonom bližšie limitované, a preto sem možno zaradiť všetky druhy činností, pričom je potrebné postupovať podľa pokynov zadávateľa, t.j. príkazcu.

NÁLEŽITOSTI PRÍKAZNEJ ZMLUVY

Z hľadiska formy sa pre uzatvorenie príkaznej zmluvy nevyžaduje písomná forma, avšak bez nej len ťažko dokážete uzatvorené podmienky, preto sa odporúča. Nevyhnutnou súčasťou príkaznej zmluvy je výška odmeny, v opačnom prípade príkazca bude povinný ju vyplatiť len vtedy, ak je obvyklá. Inak by sa mohlo stať, že príkazník bude pracovať zadarmo, hoci nechcene. Pričom slovo obvyklá, aj s ohľadom na výšku odmeny, je pomerne abstraktným pojmom, pokiaľ ide o konkrétne plnenie.

Zákon osobitné náležitosti príkaznej zmluvy neupravuje, jej obsah tak zostáva na dohode príkazcu a príkazníka, t.j. zadávateľa a obstarávateľa. Mala by okrem výšky odmeny, podmienok pre vyplatenie odmeny a spôsobu jej ukončenia obsahovať aj predmet činnosti či vec, akú má príkazník obstarať.

ROZDIEL MEDZI PRÍKAZNOU A PRACOVNOU ZMLUVOU

Charakter príkaznej zmluvy veľmi prípomína zmluvu pracovnú. Príkazník podobne ako zamestnanec taktiež vykonáva prácu či obstaráva vec pre iného, v mene a na účet iného a podľa pokynov iného, t.j. príkazcu (inak zamestnávateľa). Zmluvy sa však neposudzujú len podľa ich pomenovania. V zmysle ustanovenia § 35 ods,. 2 Občianskeho zákonníka právny úkon definuje jeho obsah a vôľa zmluvných strán, nie len názov a slovné vyjadrenie. Pokiaľ by sa príkazca a príkazník dohodli, že príkazník bude v mieste príkazcu vykonávať pravidelne v stanovenom čase osobne prácu pre príkazcu a tento mu za ňu bude platiť odmenu, z hľadiska obsahu už možno hovoriť o výkone závislej práce a teda zmluve pracovnej. Ak by ste aj chceli zastrieť pracovnú zmluvu zmenou jej pomenovania, aby ste sa vyhli plateniu odvodov či daní, týmto spôsobom si nepomôžete a odvodovým povinnostiam sa nevyhnete.

Príkazná zmluva by mala byť preto uzatváraná len pri výkone príležitostných prác a nemal by ňou byť zastieraný výkon závislej činnosti, prípadne podnikania.

Závislou prácou je činnosť vykonávaná osobne zamestnancom pre zamestnávateľa vo vzťahu podriadenosti a nadradenosti, v mene a podľa pokynov zamestnávateľa, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Osobný výkon práce je jednou z náležitostí príkaznej zmluvy, preto na vylúčenie aplikácie ustanovení pracovného práva je potrebné vylúčiť niektorú z ďalších charakteristík závislej práce. Z hľadiska praktického využitia prichádza do úvahy najmä absencia dohodnutého pracovného času za súčasného splnenia občasnosti vykonávanej práce.

DAŇOVÉ A ODVODOVÉ POVINNOSTI

Ako sme uviedli už vyššie, pri zmluvách sa nevychádza len z ich pomenovania, ale z ich obsahu. Preto aj z daňového hľadiska je dôležitý skutočný obsah zmluvy, ako aj podmienky a spôsob, akým sa činnosť podľa nej vykonáva. Ak by príkazník príkaznou zmluvou vykonával závislú činnosť, bude považovaný de facto za zamestnanca a platiť dane a odvody (sociálne, zdravotné).

Výhody príkaznej zmluvy nastupujú, pokiaľ jej predmetom je výkon nezávislej činnosti. Predmetná činnosť nesmie vykazovať ani znak sústavnosti, ktorý charakterizuje podnikanie. Sústavnosť znamená aj výkon činnosti v pravidelných či dokonca nepravidelne sa opakujúcich turnusoch. Príjem z podnikania podlieha zdaneniu a súčasne je živnostník povinný platiť aj odvody.

Ak však výkon práce na základe príkaznej zmluvy splní predpoklady, t.j. nepôjde o zastieranie pracovného pomeru či výkonu práce na základe dohody o prácach mimo pracovného pomeru a podnikania, príjem získaný na základe príkaznej zmluvy bude posudzovaný ako príjem ostatný v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov. Ostatný príjem je úhrnne do výšky 500,00 Eur ročne oslobodený od dane. Nad predmetný limit vzniká povinnosť platiť zdravotné odvody.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Príkazník nesie aj povinnosť nahradiť škodu, ktorú prípadne spôsobí príkazcovi v súvislosti s výkonom príkazu. Predmetná povinnosť vzniká bez obmedzenia aj pokiaľ príkazník škodu spôsobil z nedbanlivosti. Tu vidíme rozdiel medzi pracovným pomerom a výkonom práce na základe príkaznej zmluvy.

Zákonník práce upravuje bez obmedzenia len zodpovednosť za škodu spôsobenú zamestnancom úmyselne, prípadne za vzniknutý schodok, avšak len za podmienky uzatvorenia zmluvy o hmotnej zodpovednosti. Pokiaľ hovoríme o zodpovednosti za škodu spôsobenú z nedbanlivosti, náhrada škody nesmie presiahnuť štvornásobok priemerného mesačného zárobku zamestnanca.

Povinnosť nahradiť škodu v prípade výkonu príkazu podľa príkaznej zmluvy je zjavne prísnejšia. Uvedená prísnosť pomáha precíznosti výkonu príkazu, čo možno v konečnom dôsledku označiť za výhodu, najmä pre príkazcu.

ZÁVER

Príkazná zmluva umožňuje jednoduchý a legálny spôsob, ako získať príjem nepodliehajúci daniam a odvodom. Síce prináša riziko vyššej miery zodpovednosti za škodu, stále je možné považovať ju za vzájomne výhodný a jednoduchý kontrakt bez prísne stanovených náležitostí. Pokiaľ splníte predpoklady, ktoré sme opísali v našom článku, vyhnete sa zdĺhavému administratívnemu procesu zriadenia živnosti, vedenia účtovníctva a pravidelným zdravotným a sociálnym odvodom.

Hľadáte vzor príkaznej zmluvy?

VYTVORIŤ ZMLUVU

za 6,90 € (bez DPH) 

získate vzor vyhotovený advokátom s garanciou kvality a aktuálnosti alebo mesačné predplatné s 5 advokátom garantovanými vzormi podľa vlastného výberu.

Odporúča už viac než 1000 ľudí