REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO REZERVAČNÁ ZMLUVA NA BYT?

S rezervačnou zmluvou na byt sa môžete stretnúť najčastejšie pri kúpe nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie. Základným cieľom rezervačnej zmluvy na byt je obvykle odplatná rezervácia nehnuteľnosti na určitú dobu. Počas dohodnutej doby sa predávajúci zaväzuje nehnuteľnosť neponúknuť na predaj žiadnej tretej osobe, ani ju iným spôsobom nescudziť (napr. darom) či nezaťažiť (napr. nájmom, vecným bremenom a pod.) a poskytnúť výlučné právo kúpy nehnuteľnosti záujemcovi o kúpu s ktorým uzatvoril rezervačnú zmluvu.

Odplata uvedená v rezervačnej zmluve môže okrem práva záujemcu o kúpu v stanovenej lehote kúpiť predmetnú nehnuteľnosť (tzv. opcia) pozostávať tiež zo zabezpečenia služieb spojených s predajom nehnuteľnosti (obvykle služieb realitnej kancelárie) napr. služby ako vypracovanie návrhov zmlúv, konzultácie ohľadom katastra a podobne. Rezervačná zmluva sa často zamieňa so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve. Nie je to však to isté a medzi týmito dvoma zmluvnými typmi sú svoje špecifiká.

REZERVAČNÁ ZMLUVA VS. ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE

V praxi sa možno stretnúť s tým, že pod pojmom rezervačná zmluva sú niekedy podpisované zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V prípade ak však uzatvoríte „rezervačnú zmluvu“, ktorá má náležitosti zmluvy o budúcej kúpnej zmluve bude sa jednať o zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (aj v prípade ak je nazvaná ako rezervačná zmluva). Hlavné rozdiely medzi Rezervačnou zmluvou a Zmluvou o budúcej kúpnej zmluve, ktorá sa uzatvára na účely rezervácie nehnuteľnosti sú:

Rezervačná zmluva

- považuje sa za tzv. inominátnu (nepomenovanú) zmluvu podľa § 51 Občianskeho zákonníka,
- záujemcovi o kúpu nevzniká povinnosť, ale právo (možnosť) výhradne počas stanovenej doby a za stanovených podmienok, kúpiť konkrétnu nehnuteľnosť,
- v prípade ak bol uhradený tzv. rezervačný poplatok a nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu o kúpu, patrí tento poplatok predávajúcemu (realitnej kancelárii) z titulu platby za poskytnuté služby - napr. právo v stanovenej lehote výhradne kúpiť nehnuteľnosť (tzv. opcia), či z titulu zabezpečenia služieb spojených s predajom nehnuteľnosti (obvykle služieb realitnej kancelárie) napr. služby ako vypracovanie návrhov zmlúv, konzultácie ohľadom katastra a podobne.

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

- v Občianskom zákonníku je upravená v § 50a,
- zmluvným stranám vzniká, za podmienok podľa zmluvy o budúcej zmluve, povinnosť uzatvoriť Kúpnu zmluvu. Ak do dohodnutej doby nedôjde k uzavretiu zmluvy, možno sa do jedného roka domáhať na súde, aby vyhlásenie vôle zmluvnej strany bolo nahradené súdnym rozhodnutím,
- v prípade ak bol zaplatený preddavok na kúpnu cenu (alebo na účely tohto článku tzv. rezervačný poplatok) a nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy z dôvodov na strane záujemcu o kúpu, preddavok obyčajne patrí predávajúcemu (realitnej kancelárii) z titulu zmluvnej pokuty (záujemca o kúpu porušil svoju povinnosť uzatvoriť kúpnu zmluvu, preto musí zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške preddavku). Zmluvnú pokutu je potrebné dohodnúť v zmluve, v opačnom prípade by pri nevrátení preddavku na kúpnu cenu došlo k bezdôvodnému obohateniu.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOUČO S REZERVAČNÝM POPLATKOM

V prípade ak sa zmluva uzatvorí

V prípade ak dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, rezervačný poplatok sa obyčajne započítava na kúpnu cenu. V tomto prípade je potrebné v zmluve dohodnúť, že poskytnuté služby podľa rezervačnej zmluvy sa v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy poskytujú bezodplatne.

V prípade ak sa zmluva neuzatvorí z dôvodov na strane záujemcu o kúpu

V tomto prípade obyčajne rezervačný poplatok zostáva predávajúcemu (prípadne realitnej kancelárii) z titulu platby za poskytnuté služby podľa rezervačnej zmluvy.

V prípade ak sa zmluva neuzatvorí z dôvodov na strane predávajúceho

V tomto prípade sa rezervačný poplatok obyčajne vráti späť záujemcovi o kúpu. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť tiež na sankcii za nesplnenie povinnosti na strane predávajúceho.

POZNÁMKA: Tieto skutočnosti odporúčame upraviť v rezervačnej zmluve!

AKÉ NÁLEŽITOSTI BY MALA OBSAHOVAŤ REZERVAČNÁ ZMLUVA

1. Identifikácia zmluvných strán - t.j. označenie kto je predávajúci a kto záujemca o kúpu,
2. Označenie predmetu rezervácie – v tomto prípade špecifikácia konkrétneho bytu, prípadne iných nehnuteľností, o ktoré má záujemca o kúpu záujem,
3. Záväzok predávajúceho neponúknuť na predaj, nescudziť prípadne nezaťažiť nehnuteľnosť,
4. Právo záujemcu o kúpu na kúpu nehnuteľnosti počas doby rezervácie,
5. Termín začatia a ukončenia rezervácie nehnuteľnosti,
6. Výška rezervačného poplatku a z čoho pozostáva,
7. Čo sa stane s rezervačným poplatkom v prípade, keď sa zmluva uzatvorí a čo keď sa neuzatvorí z dôvodov na strane záujemcu o kúpu a predávajúceho
8. Prípadné sankcie (napr. zmluvná pokuta pre prípad ak predávajúci poruší svoj záväzok nescudziť či nezaťažiť nehnuteľnosť počas doby rezervácie)

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA REZERVAČNEJ ZMLUVY NA BYT?

Keďže sa jedná o tzv. inominátnu (nepomenovanú) zmluvu, zákon nestanovuje formu uzatvorenia rezervačnej zmluvy. Vzhľadom na povahu zmluvy, ako aj záväzok, ktorý zabezpečuje však rozhodne odporúčame uzatvorenie zmluvy v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA REZERVAČNEJ ZMLUVY

Rezervačná zmluva nie je v zákone výslovne upravená a jedná sa o tzv. inominátnu, teda nepomenovanú zmluvu podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR REZERVAČNEJ ZMLUVY NA BYT

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma