ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O VÝPOŽIČKE?

Zmluva o výpožičke je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi konkrétnu vec alebo veci na bezplatné dočasné užívanie.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán – kto je požičiavateľ a vypožičiavateľ

2. Prenechanie individuálne určenej veci na dočasné bezplatné užívanie

3. Vrátenie tej istej individuálne určenej veci - predmetom zmluvy o výpožičke môžu byť len veci individuálne určené, ktoré možno po uplynutí doby výpožičky bez porušenia ich podstaty vrátiť. Vec sa teda užívaním vypožičiavateľom nemá spotrebovať. Ak by si zmluvné strany dohodli, že vypožičiavateľ je povinný vrátiť vec toho istého druhu (a nie vec individuálne určenú) nešlo by o zmluvu o výpožičke, ale zmluvu o pôžičke. Zmluva o výpožičke sa od zmluvy o nájme, ktorej predmetom je individuálne určená vec odlišuje svojou bezodplatnosťou.

ĎALŠÍMI OBVYKLÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE SÚ:

4. Trvanie výpožičky – ak dohoda o dĺžke trvania výpožičky v zmluve o výpožičke chýba, platí, že vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť prvý deň po tom, čo ho o to požičiavateľ požiadal. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na tom, že určenie času vrátenia predmetu výpožičky bude ponechané na vypožičiavateľovi.

 

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O VÝPOŽIČKE?

Zmluvu o výpožičke možno platne uzavrieť aj ústne, avšak z dôvodu právnej istoty odporúčame uzatvoriť zmluvu o výpožičke v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O VÝPOŽIČKE

Právna úprava zmluvy o výpožičke je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 659 až 662. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne skromnú právnu úpravu, na práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka platné pre záväzkové vzťahy. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR  ZMLUVY O VÝPOŽIČKE

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Zmluva o pôžičke

Zmluva o spolupráci