ZMLUVA O VÝPOŽIČKE

Stiahnite si vzor zmluvy o výpožičke aktualizovaný pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

Aktualizované 26.09.2021

ČO JE TO ZMLUVA O VÝPOŽIČKE?

Zmluva o výpožičke je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi konkrétnu vec alebo veci na bezplatné dočasné užívanie. Zmluvu o výpožičke tak fakticky uzatvárate vždy, keď „požičiate“ susedovi kladivo alebo kamarátke knihu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán – kto je požičiavateľ a vypožičiavateľ. Požičiavateľ je ten, kto vypožičia vec inému a vypožičiavateľ je ten, kto získa právo vec dočasne bezplatne užívať. Pri fyzickej osobe treba uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu bydliska a pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO.

2. Prenechanie individuálne určenej veci na dočasné bezplatné užívanie - zmluva musí obsahovať výslovné uvedenie, že požičiavateľ prenecháva určitú konkrétnu vec vypožičiavateľovi na užívanie, a to bezplatne.

3. Vrátenie tej istej individuálne určenej veci - predmetom zmluvy o výpožičke môžu byť len veci individuálne určené, ktoré možno po uplynutí doby výpožičky bez porušenia ich podstaty vrátiť. Vec sa teda užívaním vypožičiavateľom nemá spotrebovať.

POZOR! Ak by si zmluvné strany dohodli, že vypožičiavateľ je povinný vrátiť vec toho istého druhu (a nie tú istú vec), nešlo by o zmluvu o výpožičke, ale o zmluvu o pôžičke. Od zmluvy o nájme, ktorej predmetom je tiež individuálne určená vec, sa zmluva o výpožičke odlišuje svojou bezodplatnosťou.

ĎALŠÍMI OBVYKLÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O VÝPOŽIČKE SÚ:

4. Trvanie výpožičky – ak dohoda o dĺžke trvania výpožičky v zmluve o výpožičke chýba, platí, že vypožičiavateľ je povinný predmet výpožičky vrátiť prvý deň po tom, čo ho o to požičiavateľ požiadal. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na tom, že určenie času vrátenia predmetu výpožičky bude ponechané na vypožičiavateľovi.

5. Možnosť prenechania veci na užívanie tretej osobe - ak nie je v zmluve táto možnosť uvedená, v zmysle Občianskeho zákonníka nesmie vypožičiavateľ prenechať vec inej osobe na užívanie.

6. Účel užívania veci – ak nie je v zmluve dohodnuté nič iné, vypožičiavateľ môže užívať vec len na účel, ktorému obvykle slúži. Ak by vypožičiavateľ používal vec v rozpore s účelom, ktorému slúži, požičiavateľ môže žiadať jej vrátenie aj pred uplynutím doby výpožičky.
POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o výpožičke advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o výpožičke alebo si zmluvu dajte pred podpisom a prevzatím veci skontrolovať.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o výpožičke advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o výpožičke alebo si zmluvu dajte pred podpisom a prevzatím veci skontrolovať.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O VÝPOŽIČKE?

Zmluvu o výpožičke možno platne uzavrieť aj ústne, avšak z dôvodu právnej istoty odporúčame uzatvoriť zmluvu o výpožičke v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O VÝPOŽIČKE

Právna úprava zmluvy o výpožičke je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 659 až 662. Vzhľadom na to, že ide o pomerne skromnú právnu úpravu, na práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú všeobecné ustanovenia Občianskeho zákonníka platné pre záväzkové vzťahy. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


STIAHNI SI VZOR  ZMLUVY O VÝPOŽIČKE

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

MOHLO BY ŤA ZAUJÍMAŤ:

Zmluva o pôžičke

Zmluva o spolupráci