ZMLUVA O PÔŽIČKE

Vytvorte si zmluvu o pôžičke na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU O PÔŽIČKE

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ČO JE TO ZMLUVA O PÔŽIČKE?

Zmluva o pôžičke je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, zväčša peniaze, pričom dlžník sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby vrátiť veci určené podľa druhu. Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O PÔŽIČKE?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O PÔŽIČKE SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán – kto je veriteľ a dlžník,

2. Prenechanie druhovo určenej veci , najmä peňazí, ale môže sa jednať aj o nepeňažné plnenie,

3. Vrátenie druhovo určenej veci - predmetom zmluvy o pôžičke môžu byť len veci druhovo určité, teda veci ktoré majú rovnaké generické znaky (napr. peniaze, zemiaky I. akosti, atď). Ak by si zmluvné strany dohodli, že dlžník je povinný vrátiť tú istú vec (a nie vec toho istého druhu) nešlo by o zmluvu o pôžičke, ale zmluvu o výpožičke.

!!! Predmetom zmluvy o výpožičke nemôžu byť nehnuteľnosti, pretože nehnuteľnosti sú vždy považované za veci individuálne určené !!!

Delenie pôžičiek:

· peňažné (pôžička, ktorej predmetom sú peniaze)

· nepeňažné (predmetom pôžičky je druhovo určená hnuteľná vec)

ĎALŠÍMI OBVYKLÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O PÔŽIČKE SÚ:

4. Dohoda zmluvných strán o výške úroku pri peňažnej pôžičke , pričom zmluva o pôžičke môže byť aj bezúročná. Obdobou úroky pri nepeňažnej pôžičke je dohoda zmluvných strán o tom, že dlžník veriteľovi vráti väčšie množstvo požičanej veci, resp. veci lepšej akosti.

5. Trvanie pôžičky – ak dohoda o dĺžke trvania v zmluve o pôžičke chýba, platí, dlžník je povinný predmet pôžičky vrátiť prvý deň po tom, čo ho o to veriteľ požiadal. Zmluvné strany sa však môžu dohodnúť aj na tom, že určenie čas vrátenia pôžičky bude ponechané na dlžníkovi.

Pri určovaní výšky úroku zmluvné strany nie sú limitované konkrétnou zákonnou maximálnou hranicou, avšak treba mať na pamäti, že výška úrokov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Rozpor s dobrými mravmi sa skúma v každom prípade osobitne a neexistuje pevne stanovená deliaca hranica, ktorá by určovala, čo je v súlade a čo je v rozpore s dobrými mravmi.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU
ZMLUVA O PÔŽIČKE vs. ZMLUVA O ÚVERE

Peňažná zmluva o pôžičke sa od zmluvy o úvere, ktorej predmetom je rovnako prenechanie peňazí dlžníkovi odlišuje v nasledovných aspektoch:

Zmluva o pôžičke

- reálny kontrakt (zmluva vznikne až reálnym odovzdaním predmetu pôžičky dlžníkovi),

- predpokladá hlavne jednorazové použitie medzi nepodnikateľmi,

- môže byť aj bezúročná,

- žiadny poplatok za poskytnutie pôžičky,

- úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku,

- môže byť uzavretá aj ústne,

Zmluva o úvere

- konsenzuálny kontrakt (zmluva vznikne okamihom, keď sa zmluvy dohodnú o tom, že veriteľ poskytne dlžníkovi úver),

- je určená na viacnásobné použitie, pričom minimálne jednou zo zmluvných strán je spravidla podnikateľ (finančná inštitúcia),

- je povinne úročná,

- veriteľ spravidla požaduje poplatok za poskytnutie úveru,

- absolútna obchodná zmluva (použije sa právna úprava Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu zmluvných strán),

- musí byť uzavretá v písomnej forme.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O PÔŽIČKE?

Zmluvu o pôžičke možno platne uzavrieť aj ústne, avšak z dôvodu právnej istoty odporúčame pôžičku dohadovať v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O PÔŽIČKE

Právna úprava zmluvy o pôžičke je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 657 a 658. Vzhľadom k tomu, že ide o pomerne skromnú právnu úpravu, na práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú všeobecné ustanovenie Občianskeho zákonníka platné pre záväzkové vzťahy. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Vytvorte si zmluvu o pôžičke na mieru s garanciou kvality a aktuálnosti od advokáta (6,90€)

VYTVORIŤ ZMLUVU S GARANCIOU

alebo si zadarmo stiahnite vzor zmluvy o pôžičke bez garancie

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma