ZMLUVA O PÔŽIČKE

Stiahnite vzor zmluvy o pôžičke

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Aktualizované 17.06.2021

ČO JE TO ZMLUVA O PÔŽIČKE?

Zmluva o pôžičke je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého veriteľ prenecháva dlžníkovi veci určené podľa druhu, zväčša peniaze, pričom dlžník sa zaväzuje po uplynutí dohodnutej doby vrátiť veci rovnakého druhu. Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky. Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu (napríklad požičiam si 1 tonu kukurice a vrátim 1,1 tony kukurice alebo si požičiam 1 tonu pšenice II. akosti a vrátim 1 tonu pšenice I. akosti).

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY O PÔŽIČKE?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O PÔŽIČKE SÚ:

1. Identifikácia zmluvných strán – kto je veriteľ a dlžník – je potrebné uviesť minimálne meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu,

2. Prenechanie druhovo určenej veci , najmä peňazí, ale môže ísť aj o nepeňažné plnenie - skutočné odovzdanie veci je podmienkou pre vznik zmluvného vzťahu zo zmluvy o pôžičke, preto je dôležité, aby veriteľ vedel preukázať, že k odovzdaniu veci skutočne došlo.

3. Vrátenie druhovo určenej veci - predmetom zmluvy o pôžičke môžu byť len veci druhovo určité, teda veci ktoré majú rovnaké generické znaky (napr. peniaze, zemiaky I. Akosti, atď.). Ak by si zmluvné strany dohodli, že dlžník je povinný vrátiť tú istú vec (a nie vec toho istého druhu), napríklad svadobné šaty, nešlo by o zmluvu o pôžičke, ale o zmluvu o výpožičke alebo o nájomnú zmluvu.

POZOR! Predmetom zmluvy o pôžičke nemôžu byť nehnuteľnosti, pretože nehnuteľnosti sú vždy považované za veci individuálne určené.

Delenie pôžičiek:

· peňažné (pôžička, ktorej predmetom sú peniaze)

· nepeňažné (predmetom pôžičky je druhovo určená hnuteľná vec) – bežne ide napríklad o obilie, rezivo a pod.

ĎALŠÍMI OBVYKLÝMI NÁLEŽITOSŤAMI ZMLUVY O PÔŽIČKE SÚ:

4. Dohoda zmluvných strán o výške úroku pri peňažnej pôžičke , pričom zmluva o pôžičke môže byť aj bezúročná. Obdobou úrokov pri nepeňažnej pôžičke je dohoda zmluvných strán o tom, že dlžník veriteľovi vráti väčšie množstvo požičanej veci, resp. veci lepšej akosti.

5. Trvanie pôžičky – ak dohoda o dĺžke trvania v zmluve o pôžičke chýba, platí, že dlžník je povinný predmet pôžičky vrátiť prvý deň po tom, čo ho o to veriteľ požiadal. Zmluvné strany sa však môžu výslovne dohodnúť aj na tom, že určenie času vrátenia pôžičky bude ponechané na dlžníkovi.

Pri určovaní výšky úroku zmluvné strany nie sú limitované konkrétnou zákonnou maximálnou hranicou, avšak treba mať na pamäti, že výška úrokov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Rozpor s dobrými mravmi sa skúma v každom prípade osobitne a neexistuje pevne stanovená deliaca hranica, ktorá by určovala, čo je v súlade a čo je v rozpore s dobrými mravmi. V často citovanom rozsudku Najvyššieho súdu SR sp. zn. 5 Cdo/26/2011 sa však v tejto súvislosti uvádza: “Neprimeranou, a preto odporujúcou dobrým mravom, je taká výška úrokov dojednaná podľa § 658 ods. 1 OZ, ktorá podstatne presahuje úrokovú mieru v dobe dojednania obvyklú, určenú najmä s prihliadnutím k najvyšším úrokovým sadzbám, uplatňovaným bankami pri poskytovaní úverov alebo pôžičiek“.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o pôžičke advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o pôžičke alebo si pred podpisom dajte skontrolovať zmluvu o pôžičke, aby vás nič neprekvapilo.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať zmluvu o pôžičke advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať zmluvu o pôžičke alebo si pred podpisom dajte skontrolovať zmluvu o pôžičke, aby vás nič neprekvapilo.

ZMLUVA O PÔŽIČKE vs. ZMLUVA O ÚVERE

Peňažná zmluva o pôžičke sa od zmluvy o úvere, ktorej predmetom je rovnako prenechanie peňazí dlžníkovi, odlišuje v nasledovných aspektoch:

Zmluva o pôžičke

- reálny kontrakt (zmluva vznikne až reálnym odovzdaním predmetu pôžičky dlžníkovi),

- predpokladá hlavne jednorazové použitie medzi nepodnikateľmi,

- môže byť aj bezúročná,

- žiadny poplatok za poskytnutie pôžičky,

- úprava obsiahnutá v Občianskom zákonníku,

- môže byť uzavretá aj ústne,

Zmluva o úvere

- konsenzuálny kontrakt (zmluva vznikne okamihom, keď sa zmluvné strany dohodnú o tom, že veriteľ poskytne dlžníkovi úver),

- je určená na viacnásobné použitie, pričom minimálne jednou zo zmluvných strán je spravidla podnikateľ (finančná inštitúcia),

- je povinne úročná,

- veriteľ spravidla požaduje poplatok za poskytnutie úveru,

- absolútna obchodná zmluva (použije sa právna úprava Obchodného zákonníka bez ohľadu na povahu zmluvných strán),

- musí byť uzavretá v písomnej forme.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA ZMLUVY O PÔŽIČKE?

Zmluvu o pôžičke možno platne uzavrieť aj ústne, avšak z dôvodu právnej istoty odporúčame pôžičku dohadovať v písomnej forme.

PRÁVNA ÚPRAVA ZMLUVY O PÔŽIČKE

Právna úprava zmluvy o pôžičke je obsiahnutá v Občianskom zákonníku, konkrétne v § 657 a 658. Vzhľadom na to, že ide o pomerne skromnú právnu úpravu, na práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú všeobecné ustanovenie Občianskeho zákonníka platné pre záväzkové vzťahy. 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU

Stiahnite vzor zmluvy o pôžičke

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma