DAROVACIA ZMLUVA NA DOM

Stiahnite vzor darovacej zmluvy na dom aktuálny pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma

Tento článok bol publikovaný 24.10.2021.

ČO JE TO DAROVACIA ZMLUVA NA DOM?

Veľa ľudí si myslí, že na to, aby došlo k darovaniu určitej veci postačuje to, ak darca vyhlási, že príslušnú vec daruje obdarovanému. Skutočnosť je však taká, že na platné darovanie sa vyžaduje, aby obdarovaný dar aj prijal a tým potvrdil, že s darovaním súhlasí. Darovanie nezávisí teda len od vôle darcu, ale aj od vôle obdarovaného. Nikto nemôže iného nútiť, aby prijal dar, o ktorý nemá záujem. Preto aj v prípade darovania ide o klasickú zmluvu, na ktorej uzatvorenie je potrebný súhlas oboch zmluvných strán.

Účelom darovacej zmluvy je bezodplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu darovania z darcu na obdarovaného. Práve bezodplatnosť je kľúčovým znakom darovacej zmluvy, ktorý túto zmluvu odlišuje od kúpnej zmluvy. V prípade, ak je predmetom daru dom, hovoríme o darovacej zmluve na dom.

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI DAROVACEJ ZMLUVY NA DOM?

PODSTATNÝMI NÁLEŽITOSŤAMI DAROVACEJ ZMLUVY NA DOM SÚ:

1. Označenie zmluvných strán

Identifikuje sa, kto je darca a kto obdarovaný. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Darcom alebo obdarovaným môže byť aj právnická osoba.

Ak ide o fyzickú osobu, uvedie sa meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu. Ak ide o právnickú osobu, uvedie sa názov, sídlo a identifikačné číslo. Ak je dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, je potrebné uviesť tiež podiely jednotlivých spoluvlastníkov zlomkom.

POZOR! V prípade, ak je zmluvnou stranou darovacej zmluvy právnická osoba, je potrebné dôkladne zhodnotiť, aké môže mať darovanie dopady na daňové povinnosti právnickej osoby, prípadne iné dopady (napr. či darovaním nedochádza k porušeniu zákazu vrátenia vkladu spoločníkovi a pod.).

2. Označenie daru

V tomto prípade bude darom dom - predmet darovania je potrebné v zmluve riadne identifikovať tak, aby nebol zameniteľný s iným predmetom.

Nehnuteľnosti vo všeobecnosti treba opísať podľa katastrálneho územia, pri pozemku podľa parcelného čísla pozemku evidovaného ako parcela registra „C“ alebo parcela registra „E“, druhu pozemku a výmery pozemku, pri stavbe podľa súpisného čísla stavby, druhu stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená.

3. Vymedzenie právneho úkonu

Právny úkon darovania musí byť v zmluve jasne vymedzený tak, aby bolo zrejmé, že darca bezodplatne prenecháva (daruje) predmet daru obdarovanému a tento dar bez výhrad prijíma. Zvyčajne sa v darovacej zmluve uvádza táto formulácia: “Darca daruje a obdarovaný s vďakou prijíma predmet darovania do svojho vlastníctva.”

4. Bezodplatnosť

Darovacia zmluva je vždy bezodplatná, t.j. obdarovaný sa nezaväzuje poskytnúť darcovi žiadnu protihodnotu či odplatu. V prípade, ak by zmluva označená ako "darovacia zmluva" obsahovala povinnosť obdarovaného poskytnúť darcovi určité protiplnenie za prijímaný dar, nešlo by v skutočnosti o darovaciu zmluvu, ale o kúpnu, prípadne inú odplatnú zmluvu.

5. Dobrovoľnosť

Darca nie je povinný poskytnúť obdarovanému predmet darovania na základe právnej povinnosti a rovnako obdarovaný nie je povinný dar prijať. Ak sa zmluvné strany na darovaní nedohodnú, darovacia zmluva na dom nevznikne.

DAROVACIA ZMLUVA NA DOM MÔŽE OBSAHOVAŤ AJ TIETO DOJEDNANIA:

6. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu

Ak je obdarovaných viac, je potrebné vymedziť v darovacej zmluve aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných. Ak v zmluve nie je veľkosť nadobudnutých podielov upravená, celok sa rozdelí tak, že každý obdarovaný nadobudne rovnaký podiel. V prípade, že obdarovaní sú manželia, špecifiká spojené s darovacou zmluvou si môžete prečítať nižšie v časti Darovacia zmluva a manželia.

7. Vyhlásenie zmluvných strán o technickom stave domu

Aby sme sa vyhli zbytočným sporom, je dobré si stav domu skontrolovať. V darovacej zmluve potom strany vyhlásia, že stav domu poznajú, príp. ho stručne opíšu. Odporúčame podpísať aj odovzdávací a preberací protokol (a uviesť aj stavy a odpočty na meračoch energií).

8. Vyhlásenia darcu

V záujme zachovania právnej istoty odporúčame uviesť tiež vyhlásenia darcu:
- že, je oprávnený s domom nakladať v plnom rozsahu,
- že dom nie je predmetom žiadnych súdnych, správnych alebo iných sporov,
- že na dome neviaznu žiadne vecné bremená a záložné práva (okrem zákonných), ťarchy, dlhy, nedoplatky, nájomné práva, ani žiadne iné práva a nároky tretích osôb.

9. Podmienky vrátenia daru zo zákona

Uvedenie, za akých podmienok je obdarovaný oprávnený alebo povinný vrátiť dar naspäť darcovi. V týchto prípadoch totiž nejde o právny úkon odstúpenia od zmluvy. Viac o vrátení daru nájdete nižšie v časti článku Vrátenie daru.

10. Podmienky, za ktorých darca môže odstúpiť od zmluvy a domáhať sa vrátenia daru

Napr. v prípade porušenia podmienok uvedených nižšie v bode 11.

11. Iné podmienky darovania

Darca a obdarovaný sa môžu dohodnúť na zriadení bezodplatného vecného bremena spočívajúceho v práve darcu doživotne užívať dom, alebo aj inej osoby po určenú dobu užívať dom. Takéto vecné bremeno sa dňom prevodu vlastníctva k domu zapíše na list vlastníctva a obdarovaný je ním viazaný. Ak bude osobou oprávnenou z vecného bremena osoba iná ako darca, musí táto zmluvu v časti o zriadení vecného bremena podpísať.

Darca môže dať v zmluve obdarovanému aj príkaz alebo zákaz nejako s domom nakladať (napr. užívať dom len na potrebu svojho bývania a neprenajímať ho ďalej). Tiež môže zaviazať darcu vykonávať nejakú činnosť, ktorá ani nesúvisí s darom, ako napr. doživotne zaopatriť darcu.

NA ČO SI DAŤ POZOR PRED UZATVORENÍM DAROVACEJ ZMLUVY NA DOM

1. Skontrolujte aktuálny list vlastníctva; či je darca vlastníkom domu a či na dome nie sú zapísané vecné práva tretích osôb (vecné bremeno, predkupné právo alebo záložné právo) alebo nájomné práva. Tieto by potom zaväzovali aj obdarovaného.

2. Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci (aj k domu) z darcu na obdarovaného nastáva až vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

3. Uzatvorenie darovacej zmluvy, ktoré by predpokladalo darovanie až po smrti poručiteľa je zákonom vylúčené. Takáto darovacia zmluva je neplatná. Ak však darca zomrie po uzatvorení zmluvy, a táto nebola ešte predmetom zápisu v katastri nehnuteľností, dedičia sú viazaní vôľou darcu a sú povinní dar obdarovanému vydať.

4. Darovaním majetku ho neochránite pred exekúciou. Ak darca v postavení dlžníka daruje svoj majetok a tým ukracuje uspokojenie veriteľovej pohľadávky, veriteľ sa môže domáhať na súde, že takáto darovacia zmluva je voči nemu neúčinná. Veriteľ sa potom môže uspokojiť exekúciou na tomto majetku voči obdarovanému.

5. Dary sa započítavajú do dedičstva. Ak darca ako poručiteľ nespísal závet, po jeho smrti sa zo zákona započítava dedičovi do dedičského podielu to, čo za života od darcu bezplatne dostal. O to bude menšie jeho dedičstvo oproti ostatným dedičom. Nezapočítavajú sa iba bežné (obvyklé) veci, dom však určite áno.

VRÁTENIE DARU

Zo zákona sa darca môže výzvou domáhať vrátenia daru v prípade, ak sa obdarovaný správa voči darcovi, či členom jeho rodiny tak, že svojím správaním hrubo porušuje dobré mravy. Hrubým porušením dobrých mravov môže byť páchanie trestného činu či priestupku voči darcovi. Tiež neposkytnutie pomoci darcovi či jeho rodine v núdzi alebo ich hrubé urážanie.

Zo zákona má aj obdarovaný právo dar vrátiť. Darca je povinný obdarovaného vopred upozorniť na vady daru, o ktorých vie. Ak má dar vady, na ktoré ho darca neupozornil, je obdarovaný oprávnený dar vrátiť.

Zmluvné strany sa v zmluve môžu dohodnúť aj na iných podmienkach, za ktorých sa darca môže domáhať vrátenia daru alebo za ktorých obdarovaný môže dar vrátiť. Tu by však už išlo o odstúpenie od darovacej zmluvy.

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na dom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na dom alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať alebo prekontrolovať darovaciu zmluvu na dom advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať darovaciu zmluvu na dom alebo si zmluvu dajte pred podpisom skontrolovať, aby ste mali istotu, že Vám ju kataster zapíše.

DAROVACIA ZMLUVA NA DOM A MANŽELIA

Z § 143 Občianskeho zákonníka vyplýva, že veci nadobudnuté za trvania manželstva darom sa nestávajú predmetom BSM (bezpodielového spoluvlastníctva manželov). 

Pri nadobudnutí veci darom, kedy je obdarovaným len jeden manžel, nadobúda túto vec obdarovaný manžel do svojho výlučného vlastníctva v podiele 1/1.

Pri nadobudnutí veci darom, kedy sú obdarovaní obaja manželia, sa darovaná vec stáva predmetom ich podielového spoluvlastníctva (nikdy však nie bezpodielového spoluvlastníctva). Ak by bol predmet darovania darovaný obidvom manželom bez bližšej špecifikácie spoluvlastníckeho podielu, platí, že manželia nadobudnú predmet darovania každý v spoluvlastníckom podiele ½.

Darovanie medzi manželmi - manželia si medzi sebou nemôžu darovať majetok nachádzajúci sa v BSM. Darovanie medzi manželmi však je možné v prípade vecí, ktoré patria do výlučného vlastníctva len jedného z manželov. 

Darovanie majetku v BSM – ak chce jeden z manželov tretej osobe darovať majetok, ktorý je súčasťou BSM, je potrebný súhlas oboch manželov.

DAROVANIE A PREDKUPNÉ PRÁVO

Darovať môžete aj spoluvlastnícky podiel k domu. Napr. ak ste zdedili 1/3 domu, môžete ju darovať. V takomto prípade však, rovnako ako pri predaji spoluvlastníckeho podielu, musíte brať do úvahy predkupné právo ostatných spoluvlastníkov (ktorí vlastnia zvyšné 2/3). Predkupné právo majú ostatní spoluvlastníci vždy, okrem prípadu, keď sa podiel prevádza (či už predajom alebo darovaním) na blízku osobu. V takomto prípade spoluvlastník predkupné právo nemá. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade (rodičia a deti, starí rodičia a vnuci), súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

ÚSTNA ALEBO PÍSOMNÁ FORMA DAROVACEJ ZMLUVY NA DOM ?

Písomná forma darovacej zmluvy je povinná, keďže predmetom darovania je nehnuteľnosť, a to z toho dôvodu, že vlastnícke právo k daru prechádza na obdarovaného momentom právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe darovacej zmluvy. Okrem povinnej písomnej formy darovacej zmluvy musí byť podpis darcu na takejto zmluve úradne osvedčený (notárom alebo mestským/obecným úradom). Z vyššie uvedeného vyplýva, že s darovaním nehnuteľností je úzko spojené konanie o povolení vkladu (návrh na vklad vlastníckeho práva k domu si môžete stiahnuť TU).

PRÁVNA ÚPRAVA DAROVACEJ ZMLUVY NA DOM

Darovanie je právne upravené predovšetkým v § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka. 

Niektoré osobitné zákony darovanie vylučujú. Napr. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nepripúšťa darovanie nehnuteľného majetku obce, ak iný osobitný zákon neustanoví inak. Majetok, ktorý tvorí nadačné imanie nadácie v zmysle § 30 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách tiež nemožno darovať.

 

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU


Stiahnite vzor darovacej zmluvy na dom aktuálny pre rok 2021

download-icon-white Stiahnuť vzor zdarma