AKO SI ZABEZPEČIŤ
PLNENIE ZO ZMLUVY

Mohlo by Ťa zaujímať tiež

ZABEZPEČENIE ZO ZÁKONA

Za takzvané všeobecné zabezpečovacie prostriedky, (t.j. také, ktoré sa uplatňujú priamo zo zákona bez ohľadu na to či to bude upravené v zmluve alebo nie) sa považujú napríklad úroky z omeškania či náhrada vzniknutej škody.

Ak sa teda niektorá zo zmluvných strán omešká zo svojím plnením úroky z omeškania sa uplatňujú automaticky. Zákonodarca takýmto spôsobom motivuje zmluvnú stranu, ktorá si nesplnila svoju povinnosť v stanovenom termíne, aby tak urobila čo najskôr to bude možné. Povinnosť náhrady vzniknutej škody zase zabezpečuje, že v prípade ak jedna zo zmluvných strán spôsobí druhému škodu je povinná ju nahradiť a to bez ohľadu na to, či sa tak strany  v zmluve dohodli, alebo nie.

ZMLUVNÉ ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

Zákon (predovšetkým Občiansky a Obchodný zákonník) však pozná aj iné formy zabezpečenia zmluvných záväzkov. Pri týchto však už platí, že na to aby sa mohli spoľahlivo uplatňovať na zabezpečenie zmluvného záväzku, zmluvné strany si ich musia medzi sebou dohodnúť (v špecifických prípadoch môžu byť niektoré z týchto zabezpečovacích prostriedkov zriadené aj inak napr. súdnym rozhodnutím, rozhodnutím správneho orgánu, zákonom,... podrobnosti však rozoberieme v špecializovaných článkoch k jednotlivým zabezpečovacím prostriedkom).

Podľa Občianskeho zákonníka medzi prostriedky zabezpečenia záväzkov patrí:

- záložné právo (§ 151a až 151me a 552),

- zádržné právo (§ 151s až 151v),

- zmluvná pokuta (§ 544 až 545a),

- ručenie (§ 546 až 550),

- dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov (§ 551)

POKRAČOVANIE ČLÁNKU POD REKLAMOU

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok alebo sa poraďte, aký typ zabezpečenia je pre Vás najvhodnejší.

JUDr. Jana Fajnorová - advokátka

www.fajnorova.sk

Nechajte si vypracovať dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok advokátom

Využite online služby advokáta a nechajte si vypracovať všetku potrebnú dokumentáciu pre zabezpečenie Vašich pohľadávok alebo sa poraďte, aký typ zabezpečenia je pre Vás najvhodnejší.

- zabezpečovací prevod práva (§ 553 až 553e),

- zabezpečovacie postúpenie pohľadávky (§ 554)

- zábezpeka (§ 555 až 557),

- uznanie dlhu ( § 558 ),

zaradiť by sme sem mohli tiež

- odstupné pre prípad odstúpenia od zmluvy (§ 497) alebo

- poskytnutie preddavku (§ 498)

Obchodný zákonník tak isto upravuje niektoré z vyššie uvedených zabezpečovacích prostriedkov no okrem iného upravuje i osobitný zabezpečovací prostriedok, ktorým je tzv. banková záruka (§ 313 a nasl).

Pre úplnosť spomenieme tiež zabezpečenie záväzku formou zmenky alebo šeku, ktoré je upravené v zmenkovom a šekovom zákone č. 191/1950 Zb.

O špecifikách jednotlivých zabezpečovacích prostriedkov sa rozpíšeme v ďalšom článku. Na záver snáď len poznámka, že v prípade spotrebiteľských zmlúv (t.j. zmlúv uzatváraných v obchodnom styku medzi podnikateľom a spotrebiteľom) niektoré s týchto zabezpečovacích prostriedkov (zmenky, šeky, dohoda o zrážkach zo mzdy a z iných príjmov,...) nie je možné uplatniť, prípadne uplatniť ich len s obmedzeniami.

SLEDUJ NÁS NA FACEBOOKU